DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Matouš
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 [Následující]

Kapitola 13.

Kristus Pán zástupy uče z lodí, 3. sedmero podobenství předložil, 54. a že prorok v své vlasti není vzácný, osvědčil.

1. A v ten ^den vyšed Ježíš z domu, sedl podle moře.

[^]Mk 4,1;L 8,4

2. I sešli se k němu zástupové mnozí, takže vstoupiv na lodí, seděl, všecken pak zástup stál na břehu.

3. I mluvil ^jim mnoho v podobenstvích, řka: Aj, ~vyšel rozsevač, aby rozsíval.

[^Mk 4,2;L 8,4;~Za 6,12]

4. A když on rozsíval, některá seménka padla podle cesty, a přiletěli ptáci, i szobali je.

5. Jiná pak padla na místa skalnatá, kdežto ^neměla mnoho země; a rychle vzešla, protože neměla hlubokosti země.

[^L 8,5]

6. Ale když slunce vzešlo, uvadla, a že neměla kořene, uschla.

7. Jiná pak padla v trní; i vzrostlo trní, a udusilo je.

8. A jiná padla v zemi dobrou; i vydalo užitek, některé stý, jiné šedesátý a jiné třidcátý.

9. Kdo má uši ^k slyšení, slyš.

[^11,15;Mk 7,16]

10. Tedy °přistoupivše učedlníci, řekli jemu: Proč jim v podobenstvích mluvíš?

°Mk 4,10;L 8,9

11. On pak odpověděv, řekl jim: Nebo ^vám dáno jest znáti tajemství království nebeského, ale jim není dáno.

[^11,25;16,17]

12. (Nebo kdož °má, bude jemu dáno a rozhojníť se; ale kdož nemá, i to, což má, bude od něho odjato.)

°25,29;Mk 4,25;L 8,18;19,26

13. Protoť v podobenstvích mluvím jim, že vidouce nevidí, a slyšíce neslyší, ani rozumějí.

14. A plní se na nich °proroctví Izaiáše, řkoucí: Ušima uslyšíte, ale nesrozumíte; a hledíce, hleděti budete, ale neuzříte.

°Iz 6,9.[10];Ez 12,2;Mk 4,12;L 8,10;J 12,40;Sk 28,26;Ř 11,8;2K 4,3

15. Nebo ztučnělo jest srdce lidu tohoto, a ušima těžce slyšeli a oči své zamhouřili, aby snad někdy neuzřeli očima a ušima neslyšeli a srdcem nesrozuměli, a neobrátili se, a abych jich neuzdravil.

16. Ale oči vaše ^blahoslavené jsou, že vidí, i uši vaše, že slyší.

L 10,23;[^Mt 16,17]

17. Amen zajisté pravím vám, že mnozí ^proroci a spravedliví žádali viděti to, což vy vidíte, a neviděli, a slyšeti to, což vy slyšíte, a neslyšeli.

1Pt 1,10;[^L 10,24]

18. Vy tedy ^slyšte podobenství rozsevače.

Mk 4,13.[^14];L 8,11

19. Každý, kdož slyší slovo království a nerozumí, přichází ten zlý a uchvacuje to, což jest vsáto v srdce jeho. To jest ten, kterýž podle cesty vsát jest.

20. Ale v skalnatou zemi vsátý, ten jest, kterýž slyší slovo, a hned je ^s radostí přijímá.

[^Iz 58,2;J 5,35]

21. Než ^nemá v sobě kořene, ale jest časný, a když přichází soužení nebo protivenství pro slovo, hned se horší.

[^Ef 3,17.18]

22. Ale mezi ^trní vsátý, ten jest, kterýž slyší slovo Boží, ~ale pečování tohoto světa a ÷oklamání zboží udušuje slovo, i bývá učiněno bez užitku.

[^Jr 4,3;~1Tm 6,9Mt 19,22]

23. V dobrou pak zemi vsátý, ten jest, kterýž slyší slovo a rozumí, i ovoce nese a vydává, ^některé zajisté stý, a jiné šedesátý, jiné pak třidcátý.

[^Gn 26,12]

24. Jiné podobenství předložil jim, řka: Podobno jest království nebeské člověku, rozsívajícímu dobré semeno na poli svém.

25. Když pak lidé zesnuli, přišel nepřítel jeho a nasál koukole mezi pšenici a odšel.

26. A když vzrostla bylina a užitek přinesla, tedy ukázal se i koukol.

27. I přistoupivše služebníci hospodáře toho, řekli jemu: Pane, všaks dobrého semene nasál na poli svém, kdeže se pak vzal koukol?

28. A on řekl jim: Nepřítel člověk to učinil. Služebníci pak řekli mu: Chceš-liž, tedy půjdeme a ^vytrháme jej?

[^40.41]

29. On pak odpověděl: Nikoli, abyste trhajíce koukol, spolu s ním nevytrhali pšenice.

30. Nechte, ať obé spolu ^roste až do žni. A v čas žni dím žencům: Vytrhejte nejprv koukol a svažte jej v snopky k spálení, ale pšenici shromažďte do stodoly mé.

[^2Tm 2,24]

31. Jiné podobenství předložil jim, řka: Podobno ^jest království nebeské zrnu horčičnému, kteréž vzav člověk, vsál na poli svém.

Mk 4,30.[^31];L 13,19

32. Kteréžto zajisté nejmenší jest mezi všemi semeny, když pak vzroste, větší jest všech bylin, a bývá strom, takže ptactvo nebeské přiletíce, hnízda sobě dělají na ratolestech jeho.

33. Jiné podobenství mluvil jim, řka: Podobno jest království ^nebeské °kvasu, kterýž vzavši žena, zadělala ve třech měřicích mouky, až by zkysalo všecko.

°[^]L 13,21;[^Gn 18,6]

34. Toto všecko mluvil Ježíš °v podobenstvích k zástupům, a bez podobenství nemluvil jim,

°Mk 4,33

35. Aby se naplnilo povědění skrze proroka, °řkoucího: Otevru v podobenstvích ústa svá, vypravovati budu skryté ~věci od založení světa.

°Ž 78,2;[~Ř 16,25]

36. Tedy rozpustiv zástupy, šel do domu Ježíš. I přistoupili k němu učedlníci jeho, řkouce: ^Vylož nám podobenství o koukoli toho pole.

[^15,15]

37. On pak odpovídaje, řekl jim: Rozsevač dobrého semene jestiť Syn člověka.

38. A ^pole jest tento svět, dobré pak símě jsouť synové království, ale koukol jsou ~synové toho zlostníka.

[^1K 3,9~J 8,44;Mt 13,19]

39. A °nepřítel, kterýž jej rozsívá, jestiť ďábel, ale ~žeň jest skonání světa, a ženci jsou andělé.

°[~]Zj 14,15;[Gn 3,15;~Jl 3,13]

40. Protož jakož vytrhávají koukol a ohněm spalují, takť bude při skonání světa tohoto.

41. Pošle Syn člověka ^anděly své, i vyberouť z království jeho všecka pohoršení, i ty, kteříž činí nepravost,

[^24,31]

42. A uvrhouť je do peci ohnivé. Tamť bude °pláč a škřipení zubů.

°8,12;22,13;25,30;L 13,28

43. A tehdážť °spravedliví stkvíti se budou jako slunce v království Otce svého. Kdo má uši k slyšení, slyš.

°Dn 12,3;1K 15,41

44. Opět podobno jest království nebeské pokladu skrytému v poli, kterýž nalezna člověk, skrývá, a radostí pro něj odejde a ^prodá všecko, což má, a koupí pole to.

[^16,24;Fp 3,7]

45. Opět podobno jest království nebeské člověku kupci, hledajícímu dobrých perel.

46. Kterýž °nalezna jednu velmi drahou perlu, odšel a prodal všecko, což měl, a koupil ji.

°Fp 3,7

47. Opět podobno jest království nebeské vrši puštěné do moře a ze všelikého plodu shromažďující;

48. Kteroužto, když naplněna byla, vytáhše na břeh a sedíce, vybírali, což dobrého bylo, v nádoby své, a což bylo zlého, preč zamítali.

49. Takť bude při skonání světa. Vyjdou ^andělé a oddělí zlé z prostředku spravedlivých,

[^25,32]

50. A uvrhou je do peci ohnivé. Tamť bude pláč a škřipení zubů.

Mt 13,42

51. Potom dí jim Ježíš: Srozuměli-li jste tomuto všemu? Řekli jemu: I ovšem, Pane.

52. On pak řekl jim: Protož každý učitel umělý v království nebeském podoben jest člověku ^hospodáři, kterýž vynáší z pokladu svého nové i staré věci.

[^Pís 7,13]

53. I stalo se, když ^dokonal Ježíš podobenství tato, bral se odtud.

[^L 4,16]

54. A přišed do vlasti své, učil je v školách jejich, takže se velmi divili, řkouce: Odkud má tento moudrost tuto a moc tuto?

Mk 6,1;L 4,16

55. Zdaliž °tento není ^syn tesařův? a zdaliž matka jeho neslove Maria a ~bratří jeho Jakub a Jozes a Šimon a Judas?

°J 6,42;[^Mk 6,3;~Mt 12,46]

56. A sestry jeho zdaliž také všecky u nás nejsou? Odkudž tedy má tyto všecky věci?

57. I ^zhoršili se na něm. A Ježíš řekl: Není ~prorok beze cti, než v své vlasti a v domu svém.

[~]J 4,44;[^Mt 11,6~Mk 6,4;L 4,24]

58. I ^neučinil tu mnoho divů, pro nevěru ~jejich.

[^Mk 6,5~Mt 17,20]


Předchozí <-- kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Matouš