DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Matouš
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 [Následující]

Kapitola 10.

O rozeslání dvanácti apoštolů s mocí 8. i divy činiti, i učiti, 9. a jak by se při tom míti měli, i ve všech nesnadnostech na ně přicházejících. 16. O pokušeních a kříži pro následování Krista.

1. A svolav k sobě ^dvanácte učedlníků svých, dal jim moc nad duchy nečistými, aby je vymítali, a aby uzdravovali všelikou nemoc, i všeliký neduh.

Mk 3,13n[;L 9,1;[^Mk 6,7]

2. Dvanácti pak apoštolů jména jsou tato: První ^Šimon, jenž slove Petr, a Ondřej bratr jeho, Jakub Zebedeův a Jan bratr jeho,

[^Sk 1,13]

3. Filip a Bartoloměj, Tomáš ^a Matouš, jenž byl celný, Jakub Alfeův a Lebbeus, přijmím Thaddeus,

[^9,9;L 6,15]

4. Šimon Kananitský a ^Jidáš Iškariotský, kterýž i zradil ho.

[^L 6,16]

5. Těch dvanácte poslal Ježíš, přikazuje jim, řka: Na cestu pohanů nechoďte, a do měst Samaritánských nevcházejte.

6. Ale raději ^jděte k ovcem zahynulým z domu Izraelského.

[^15,24]

7. Jdouce pak, kažte, řkouce: ^Že se přiblížilo království nebeské.

[^3,2]

8. Nemocné uzdravujte, malomocné čisťte, mrtvé křeste, ďábelství vymítejte; ^darmo jste vzali, darmo dejte.

[^Sk 8,18.20]

9. Neshromažďujte zlata ani stříbra, ani peněz v opascích vašich mívejte,

Mk 6,8

10. Ani ^mošny na cestě, ani dvou sukní, ani obuvi, ani hůlky; ~hodenť jest zajisté dělník pokrmu svého.

[^L 10,4;~Dt 24,14;1;Tm 5,18]

11. A do kteréhožkoli ^města neb městečka vešli byste, vzeptejte se, kdo by v něm hodný byl, a tu pobuďte, až byste i vyšli odtud.

[^L 10,10]

12. A vcházejíce ^do domu, pozdravtež ho.

[^Mk 6,10]

13. A jestližeť bude dům ten hodný, pokoj váš přijdiž naň; pakliť by nebyl hodný, pokoj váš navratiž se k vám.

14. A kdožkoli ^nepřijal by vás, a neuposlechl by řečí vašich, vyjdouce ven z domu neb z města toho, vyraztež prach z noh vašich.

[^Mk 6,11]

15. Amen ^pravím vám: Lehčeji bude zemi Sodomských a Gomorských v den soudný nežli městu tomu.

[^11,24;L 10,12]

16. Aj, já ^posílám vás jako ovce mezi vlky; protož ~buďte opatrní jako hadové, a ÷sprostní jako holubice.

[^L 10,3Ř 16,19;~L 12,422;K 1,12]

17. Vystříhejtež se pak lidí; nebť vás vydávati ^budou do sněmů, a v školách svých budou vás bičovati.

[^24,9;L 21,12]

18. Ano i ^před vladaře i před krále vedeni budete pro mne, ~na svědectví jim, i těm národům.

L 12,11;[^Mk 13,11;~Mt 8,4]

19. Kdyžť ^pak vás vydadí, nebuďtež pečliví, kterak aneb co byste mluvili; dánoť bude zajisté vám v tu hodinu, co budete míti mluviti.

Mk 13,11;[^L 12,11;21,15]

20. Nebo ^ne vy jste, jenž mluvíte, ale duch Otce vašeho, jenž mluví ~v vás.

[^Ex 4,12;~Am 4,13;Ř 15,18]

21. Vydáť ^pak bratr bratra na smrt, i otec syna, a povstanouť dítky proti rodičům, a zmordují je.

[^]Mi 7,2.5.6;[^L 12,51n]

22. A budete ^v nenávisti všechněm pro jméno mé, ale kdož setrvá až ~do konce, tenť spasen bude.

[^Mk 13,13;L 21,17;~Mt 24,13;Zj 2,10;3,21]

23. Když se pak vám budou protiviti v tom městě, utecte do jiného. Amen zajisté pravím vám, nezchodíte měst Izraelských, ažť přijde Syn člověka.

24. Neníť °učedlník nad mistra, ani služebník nad pána svého.

°L 6,40;J 13,16;15,20

25. Dostiť jest učedlníku, aby byl jako mistr jeho, a služebník jako pán jeho. Poněvadž jsou °hospodáře Belzebubem nazývali, čím pak více domácí jeho?

°12,24;[9,34];Mk 3,22;L 11,15;J 8,48

26. Protož °nebojte se jich; nebť není nic =skrytého, což by nemělo býti zjeveno, ani co tajného, ješto by nemělo zvědíno býti.

°1;Pt 3,14;[Iz 8,12;Jr 1,8];=Mk 4,22;L 8,17

27. Což vám pravím ve tmách, pravte na ^světle, a co v uši slyšíte, hlásejte na domích.

[^Jb 12,22]

28. A nebojte °se těch, kteříž zabíjejí tělo, ale duše nemohou zabíti; než bojte se raději toho, kterýž může i duši i tělo zatratiti v pekelném ohni.

°Iz 51,7;L 12,4

29. Zdaliž °neprodávají dvou vrabců za malý peníz? a jeden z nich nepadá na zem bez vůle Otce vašeho.

°L 12,6

30. Vaši pak i ^vlasové na hlavě všickni sečteni jsou.

[^1;S 14,45]

31. Protož nebojte se, mnohých vrabců dražší jste vy.

32. Kdožkoli tedy ^vyzná mne před lidmi, vyznámť i já jej před Otcem svým, jenž jest v nebesích.

L 12,8;Zj 3,5[^1Tm 6,12;1;J 2,22.23]

33. Ale kdož by mne zapřel před lidmi, zapřímť ho i já před Otcem svým, kterýž jest v nebesích.

Mk 8,38;L 9,26;2Tm 2,121;J 2,22n

34. Nedomnívejte se, že ^bych přišel pokoj dáti na zemi. Nepřišelť °jsem, abych pokoj uvedl, ale meč.

°Mi 7,6[^L 2,49.51]

35. Přišelť jsem zajisté, abych ^rozdělil člověka proti otci jeho, a dceru proti mateři její, a nevěstu proti svegruši její.

L 12,51;[^Jr 9,4;Mi 7,6;L 14,26]

36. A nepřátelé člověka budou °domácí jeho.

°Ž 55,13.[14Ž 41,10;J 13,18]

37. Kdo miluje °otce neb matku více nežli mne, neníť mne hoden; a kdož miluje syna nebo dceru více nežli mne, neníť mne hoden.

°L 14,26;[Mt 19,29;Dt 33,9]

38. A kdož ^nebéře kříže svého a nenásleduje mne, neníť mne hoden.

[^16,24]

39. Kdož °nalezne duši svou, ztratíť ji; a kdo by ztratil duši svou pro mne, nalezneť ji.

°16,25;Mk 8,35;L 9,24;J 12,25[L 17,33]

40. Kdož vás °přijímá, mneť přijímá; a kdo mne přijímá, přijímáť toho, kterýž mne poslal.

°L 10,16;J 13,20;[Mt 18,5]

41. Kdo °přijímá proroka ve jménu proroka, odplatu proroka vezme; a kdož přijímá spravedlivého ve jménu spravedlivého, odplatu ^spravedlivého vezme.

°1Kr 17,8;2Kr 4,11[^1;Kr 17,10;18,4]

42. A kdož by koli dal jednomu ^z těchto nejmenších číši vody studené k nápoji, toliko ve jménu učedlníka, zajisté pravím vám, neztratíť odplaty své.

25,35;Mk 9,41;J 12,26[^Mt 25,40;2;Pa 15,7;Mk 9,41]


Předchozí <-- kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Matouš