DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah

EVANGELIUM
Podle
(SEPSÁNÍ SVATÉHO) MATOUŠE.

Matouš svatý běh Kristova bytu na světě dělí v svém psaní na dvé:

I. Na čas, kterýž přeběhl, prve nežli úřad poselství svého začíti ráčil. Při čemž vypsal, z jakých předků pošel, též jeho narození, zjevení, do Egypta utíkání, z něho se zase navrácení. A to se zavírá v předních dvou kapitolách.

II. Na čas jeho v plném věku světu se zjevení. A to opět na dvé rozdělil:

Má kapitol 28.

Kapitola 1.

Pořádné vyčtení svatých patriarchů, na tré rozdělených, z nichž Kristus podle těla pošel. 18. Svědectví o početí jeho Duchem svatým v panně Mariji, zasnoubené Jozefovi. 21. A o jménu Krista Pána.

Kapitola 2.

Mudrci k narozenému Králi Kristu přijeli. 13. Jozef s Marijí i s dítětem utekl do Egypta. 16. Herodes dítky mordoval. 19. Jozef se z Egypta po smrti Herodesově navrátil.

Kapitola 3.

Svatý Jan Křtitel, předchůdce Páně, kázati počal a křtíti; 13. od něhož také i Kristus Pán jest pokřtěn.

Kapitola 4.

O postu Krista Pána, 3. a pokušení jeho, kteréž snášel od ďábla; 12. o začátku kázání jeho; 18. o povolání některých učedlníků, 23. a uzdravení mnohých bídných lidí.

Kapitola 5.

Vyučuje Pán Kristus učedlníky své životu svému, 3. předkládaje jim osmero blahoslavenství 20. a spravedlnost hojnější, 21. při níž pravý rozum Písem svatých vysvětluje.

Kapitola 6.

Při almužně, 5. při modlitbě, 16. postu, 19. a pokladů skládání čeho se šetřiti má, vypravuje Pán, 24. a odvodí od nezřízeného pečování.

Kapitola 7.

Zapovídá Pán všetečné soudy, 7. učí ustavičným modlitbám. 12. Předkládá sumu všech svatých Písem, i zákona přirozeného. 14. Vystříhá od cesty široké 15. a falešných proroků. 24. Posluchače své k domu na skále anebo na písku vzdělanému připodobnil.

Kapitola 8.

Uzdravil Pán malomocného, 5. služebníka setníkova, 14. svegruši Petrovu, 16. i jiné mnohé; 19. jednoho k sobě přijíti, druhého od sebe pustiti nechtěl. 23. A ač neslavný u světa byl Pán, však ho moře, větrové, 28. i ďáblové poslouchati museli.

Kapitola 9.

Uzdravil Kristus šlakem poraženého; 9. povolal Matouše; 14. na otázku o postu odpověd dal; 20. ženu, kteráž byla nemocí svou ztrápena, uzdravil, 23. dceru knížete vzkřísil; 27. slepým dvěma zrak navrátil, 32. z němého ďábelství vyhnal; 35. všudy vůkol chodě kázal; 36. a nad rozptýlenými ovcemi lítost měl.

Kapitola 10.

O rozeslání dvanácti apoštolů s mocí 8. i divy činiti, i učiti, 9. a jak by se při tom míti měli, i ve všech nesnadnostech na ně přicházejících. 16. O pokušeních a kříži pro následování Krista.

Kapitola 11.

Svatý Jan Křtitel poslal z žaláře ku Pánu Kristu; 7. svědectví slavné Pán dal Janovi před zástupy; 20. městům nekajícím domlouvá; 25. Otce svého chválí; 28. všech soužených k sobě milostně volá.

Kapitola 12.

Nesnáz o sobotu Kristus Pán slovem i skutkem spraviv, 9. pro úklady svých nepřátel odšel; 22. ďábelství slepé a němé vyvrhl. 31. Hřích proti Duchu svatému oznámil. 34. Ty, jenž hledali znamení, zahanbil, 50. a kdo jsou praví jeho přátelé, ukázal.

Kapitola 13.

Kristus Pán zástupy uče z lodí, 3. sedmero podobenství předložil, 54. a že prorok v své vlasti není vzácný, osvědčil.

Kapitola 14.

Herodes cizoložník svatého Jana Křtitele zamordoval. 14. Kristus Pán pěti chleby pět tisíc lidu nakrmil. 25. Po moři chodil 28. a Petrovi též rozkázal. 35. Potom moc svou předivnou při uzdravování mnohých prokázal.

Kapitola 15.

Božích-li přikázání čili lidských ustanovení více šetříno býti má; 21. o ženě Kananejské; 29. o uzdravení mnohých bídných, 34. a o sedmi chlebích.

Kapitola 16.

Zahanbil Pán Kristus farizee a saducee, kteříž znamení hledali; 6. vystříhal od učení jejich, 13. ptal se, co o něm smyslí zástupové; 23. Petra zahanbil; 24. a pravé následování sebe vysvětlil.

Kapitola 17.

Kristus Pán se proměnil, 14. náměsičníka uzdravil, 22. smrt svou předpověděl, 27. a plat za sebe i za Petra dáti rozkázal.

Kapitola 18.

Učí pokoře Kristus Pán; 10. vystříhá od pohoršování maličkých. 15. Řád kázně pravý ukazuje; 21. a pokorně prosícím aby odpuštěno bylo, velí; 23. i příkladem utěšeným to vysvětluje.

Kapitola 19.

Sluší-li manželku propustiti; 12. o panicích 13. a dítkách; 16. o otázce bohatého mládence, 27. a odplatě života věčného.

Kapitola 20.

O dělnících najatých na vinici, 8. a mzdě jejich. 17. Kristus k Jeruzalému jda, smrt svou předpověděl; 20. matku synů Zebedeových spokojil, 29. a dva slepé uzdravil.

Kapitola 21.

Kristus na oslátku do Jeruzaléma přijel; 9. od zástupu a dítek oslaven; 12. chrám vyčistil; 19. fík usušil; 23. s předními kněžími nesnáz měl; 28. a podobenství na ně se vztahující jedno, 33. i druhé předložil.

Kapitola 22.

Podobenství o svadbě. 15. Farizee jednou i podruhé Kristus, 23. též i saducee přemohl a zahanbil, 43. a sebe pravým Davidovým Pánem býti ukázal.

Kapitola 23.

O zákonících a farizeích marných Božích ctitelích; 13. o způsobu i odplatě jejich za to hrozné, 31. zvláště pak za vraždu svatých proroků.

Kapitola 24.

O zkáze hrozné města Jeruzaléma; též i o skonání světa; 4. jaká těch věcí znamení předjíti měla; 36. a napomenutí k bedlivému toho očekávání.

Kapitola 25.

Podobenství o desíti pannách, 14. a o podělení služebníků hřivnami, 19. a počtu činění s nimi; 31. též o způsobu soudu posledního, 34. a o odplatě za dobré skutky.

Kapitola 26.

Smrt svou, 32. i vzkříšení Pán předpověděl, 6. k ní připraven skrze vylití na něj masti drahé. 17. Dokonal figurnou večeři a novou ustanovil, 47. zrazen, 50. jat, 69. a Petr ho zapřel.

Kapitola 27.

O oběšení se Jidášovu, 11. a o ukřižování, 57. i o pohřbu Páně.

Kapitola 28.

O svědcích nepřemožených, slavné z mrtvých vstání Pána Krista oznamujících; 16. o rozeslání učedlníků na všecken svět, 19. a svěření jim poselství Páně.


DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah