DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Marek
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [Následující]

Kapitola 8.

Sedmi chleby Pán zástup nasytil, 10. od kvasu farizejského, kteříž od něho znamení hledali, učedlníky své vystříhal, 22. slepého uzdravil, 27. učedlníků, co by o něm lidé smyslili, se otázal, 31. smrt svou předpověděl, 33. Petrovi tvrdě přimluvil, 34. a v čem by záleželo pravé jeho následování, oznámil.

1. V těch dnech když opět velmi veliký zástup byl s ním, a neměli, co by jedli, svolav Ježíš učedlníky své, řekl jim:

Mt 15,32

2. Lítost ^mám nad zástupy; nebo již tři dni trvají se mnou a nemají, co by jedli.

[^6,34]

3. A rozpustím-li je lačné do domů jejich, zhynou na cestě; nebo někteří z nich zdaleka přišli.

4. Odpověděli mu učedlníci jeho: I odkud ^bude moci kdo tyto nakrmiti chleby zde na poušti?

[^Nu 11,22]

5. I otázal se jich: Kolik chlebů máte? A oni řekli: Sedm.

6. I kázal zástupu posaditi se na zemi. A vzav sedm chlebů, díky učiniv, lámal a dával učedlníkům svým, aby předkládali. I kladli před zástup.

7. A měli také rybiček maličko. Jichž požehnav, kázal i ty před ně klásti.

8. I jedli a nasyceni jsou; a sebrali, což pozůstalo drobtů, sedm košů.

9. Těch pak, kteříž jedli, bylo okolo čtyř tisíců. I rozpustil je.

10. Potom hned vstoupiv na ^lodí s učedlníky svými, přeplavil se do krajin Dalmanutských.

[^Mt 15,39]

11. I vyšli farizeové a počali se s ním hádati, hledajíce od něho znamení s nebe, pokoušejíce ho.

Mt 16,1;J 6,30

12. A on vzdech ^duchem svým, dí: Co pokolení toto °znamení hledá? Amen pravím vám: ~Nebude dáno znamení pokolení tomuto.

°Mt 12,38;L 11,16;1K 1,22;[^Mk 3,5;~L 11,29]

13. A opustiv je, vstoupil zase na lodí, i plavil se přes moře.

14. I °zapomenuli s sebou vzíti chlebů, a neměli než jeden chléb s sebou na lodí.

°Mt 16,5n[

15. Tedy přikazoval jim, °řka: Vizte a pilně se šetřte kvasu farizejského a kvasu Herodesova.

°L 12,1;[Mt 16,6;1K 5,6]

16. I ^přemyšlovali, řkouce jeden k druhému: Chleba nemáme.

[^Mt 16,7]

17. A znaje to Ježíš, řekl jim: Co přemyšlujete o tom, že chleba nemáte? Ještě neznáte, ani rozumíte? Ještě máte oslepené °srdce vaše?

°Ez 2,4;[Mk 3,5]

18. Oči majíce, nevidíte? A uši majíce, neslyšíte? A nepomníte,

19. Že jsem °pět chlebů lámal mezi pět tisíců? A kolik jste plných košů drobtů sebrali? Řekli jemu: Dvanácte.

°6,38;Mt 14,17;L 9,13;J 6,9

20. A když také °sedm chlebů lámal jsem mezi čtyři tisíce, kolik jste plných košů drobtů vzali? I řkou jemu: Sedm.

°Mt 15,35;Mk 8,6

21. I řekl jim: Kterakž tedy ještě nerozumíte?

22. I přišel do Betsaidy, a přivedli k němu slepého, prosíce ho, aby se ho dotekl.

23. I ^ujav slepého za ruku, vyvedl jej ven z městečka, a ~plinuv na oči jeho a vloživ na něj ruce, otázal se ho, viděl-li by co.

[^7,32.33;~J 9,6]

24. A on pohleděv, řekl: Znamenám lidi; nebo vidím, že chodí jako stromové.

25. Potom opět vložil ruce na oči jeho, a kázal mu hleděti. I uzdraven jest, takže i zdaleka jasně viděl všecky.

26. I odeslal jej do domu jeho, řka: Aniž do toho městečka choď, aniž komu z městečka co o tom ^prav.

[^7,36;Mt 9,30]

27. Tedy vyšel Ježíš a učedlníci jeho do městeček Cesaree Filipovy. A na cestě tázal se učedlníků svých, řka jim: °Kým mne praví býti lidé?

°Mt 16,13;L 9,19

28. Kteřížto odpověděli: °Janem Křtitelem, a jiní Eliášem, jiní pak jedním z proroků.

°Mt 14,2

29. Tedy on řekl jim: Vy pak kým mne býti pravíte? Odpověděv Petr, řekl jemu: °Ty jsi Kristus.

°J 6,69;[Mt 16,16]

30. I přikázal jim, aby toho o něm žádnému nepravili.

31. I počal učiti je, že °Syn člověka musí mnoho trpěti, a potupen býti od starších a předních kněží a zákoníků, a zabit býti, a ve třech dnech z mrtvých vstáti.

°9,31;10,33;Mt 16,21;17,22;20,18

32. Zjevně to slovo mluvil. A chytiv jej Petr, počal mu domlouvati.

33. Kterýžto obrátiv se a pohleděv na učedlníky své, přimluvil Petrovi, řka: Jdiž za ^mnou, satane; nebo nechápáš, co jest Božího, ale co lidského.

[^2S 19,22;L 4,8]

34. A svolav zástup s učedlníky svými, řekl jim: °Chce-li kdo za mnou přijíti, zapři sebe sám, a vezmi kříž svůj, a ~následujž mne.

°Mt 16,24;L 9,23;14,27;[Mt 10,38;~J 12,26]

35. Nebo chtěl-li by kdo °duši svou zachovati, ztratíť ji; pakli by kdo ztratil duši svou pro mne a pro evangelium, tenť ji zachová.

°Mt 10,39;16,25;L 9,25;17,33;J 12,25

36. Nebo °co prospěje člověku, by všecken svět získal, a své duši škodu učinil?

°Ž 49,29;Mt 16,26

37. Aneb jakou dá člověk ^odměnu za duši svou?

[^Ž 4,9]

38. Nebo kdož by se koli °za mne styděl a za má slova v tomto pokolení cizoložném a hříšném, i Syn člověka styděti se bude za něj, když přijde v slávě Otce svého s anděly svatými.

°Mt 10,32.[33];L 9,26;12,8;[Ř 1,16;2Tm 2,12;1J 2,23]


Předchozí <-- kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Marek