DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Marek
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [Následující]

Kapitola 7.

Vysvětliv Pán, co vlastně člověka poskvrňuje anebo neposkvrňuje, 24. uzdravil dceru ženy pohanské, 31. a hluchého, kterýž i téměř němý byl.

1. I sešli se k němu farizeové a někteří z zákoníků, kteříž byli přišli z Jeruzaléma.

Mt 15,1

2. A uzřevše některé z učedlníků jeho obecnýma ^rukama (to jest neumytýma) jísti chleby, ~reptali o to.

[^L 11,38;~Mt 7,5]

3. Nebo farizeové i všickni Židé nejedí, leč by ruce ^umyli, držíce ustanovení starších.

[^L 11,38;J 18,28]

4. A z trhu přijdouce nejedí, leč se umyjí. A jiné mnohé věci jsou, kteréž přijali, aby zachovávali, jako umývání koflíků, žejdlíků a medenic i stolů.

5. Potom otázali se ho farizeové a zákoníci: Proč učedlníci tvoji nezachovávají ustanovení starších, ale neumytýma rukama jedí chléb?

6. On pak odpověděv, řekl jim: Dobře o vás pokrytcích prorokoval Izaiáš, jakož psáno jest: °Lid tento rty mne ~ctí, srdce pak jejich daleko jest ode mne.

°Iz 29,13;[~]Mt 15,8;[~Ez 33,31]

7. Ale nadarmoť mne ctí, učíce ^učení, kterážto nejsou než ustanovení lidská.

[^Mt 15,9;Ko 2,18.20;Tt 1,14]

8. Nebo opustivše ^přikázání Boží, držíte ustanovení lidská, totiž umývání žejdlíků a koflíků; a jiné mnohé věci těm podobné činíte.

[^Mt 15,2.3;23,25.26]

9. I pravil jim: Čistě vy rušíte přikázání Boží, abyste ustanovení své zachovali.

10. Nebo Mojžíš pověděl: °Cti otce svého i matku svou, =a kdož by zlořečil otci nebo mateři, ať smrtí umře.

°Mt 15,4;[Ex 20,12;Dt 5,16;Ef 6,2];=Ex 21,17;Lv 20,9;Dt 27,16;Př 20,20

11. Ale vy ^pravíte: Řekl-li by člověk otci neb mateři: Korban, to jest, dar, kterýžkoli jest ode mne, toběť prospěje,

[^Mt 15,5]

12. A nedopustíte mu nic více učiniti otci svému nebo mateři své,

13. Rušíce ^přikázání Boží ustanoveními vašimi, kteráž jste ustanovili. A mnohé těm podobné věci činíte.

[^Mt 15,6;1Tm 4,3]

14. I svolav ^všecken zástup, pravil jim: Slyšte mne všickni a rozumějte.

[^Mt 15,10n]

15. Nic °není z zevnitřku vcházejícího do člověka, což by jej poskvrniti mohlo; ale to, což pochází z něho, toť jest, což poskvrňuje člověka.

°Sk 10,15;Ř 14,14.[17.20;1Tm 4,4;Tt 1,15]

16. Má-li kdo ^uši k slyšení, slyš.

[^4,19.23;Mt 11,15;13,9]

17. A když všel do domu od zástupu, tázali se ho °učedlníci jeho o tom podobenství.

°Mt 15,15

18. I řekl jim: Tak jste i vy nerozumní? Což nerozumíte, že všecko, což z zevnitřku do člověka vchází, nemůže ho poskvrniti?

19. Nebo nevchází v srdce jeho, ale v břicho, a potom ven vychází, čistěci všeliké pokrmy.

20. Ale pravil, že to, což pochází z člověka, ^to poskvrňuje člověka.

[^Mt 15,18;Jk 3,6]

21. Nebo °z vnitřku z srdce lidského zlá myšlení pocházejí, cizoložstva, smilstva, vraždy,

°Př 6,14;[Gn 6,5;8,21]

22. Krádeže, lakomství, nešlechetnosti, lest, nestydatost, ^oko zlé, rouhání, pýcha, bláznovství.

[^Mt 6,23;20,15]

23. Všecky tyto zlé věci pocházejí z vnitřku a poskvrňují člověka.

24. A vstav ^odtud, odšel do končin Týru a Sidonu, a všed do domu, nechtěl, aby kdo o něm věděl, ale ~nemohl se tajiti.

[^]Mt 15,21;[~5,14]

25. Nebo uslyševši o něm žena, jejížto dcerka měla ducha nečistého, přišla a padla k nohám jeho.

26. (Byla pak ta žena ^pohanka, Syrofenitská rodem.) I prosila ho, aby ďábelství vyvrhl z její dcery.

[^Sk 17,12]

27. Ale Ježíš řekl jí: Nechať se prve nasytí synové; nebť není slušné vzíti chléb synů a vrci štěňatům.

28. A ona odpověděla a řekla mu: Ovšem, Pane, nebo ^štěňátka jedí pod stolem drobty synů.

[^Ef 2,11.12]

29. I řekl jí: Pro tu ^řeč jdi, vyšloť jest ďábelství z tvé dcery.

[^9,24;Mt 8,8;Sk 3,16]

30. I odšedši do domu svého, nalezla děvečku, ana leží na loži, a ďábelství z ní vyšlo.

31. Tedy odšed zase z končin Tyrských a Sidonských, přišel k ^moři Galilejskému, prostředkem krajin Desíti měst.

[^Mt 15,29]

32. I přivedli ^jemu hluchého a němého, a prosili ho, aby na něj ~ruku vzložil.

[^]Mt 9,32;[~L 13,13]

33. A pojav jej soukromí ven z zástupu, vložil prsty své v uši jeho, a plinuv, dotekl ^se jazyka jeho.

[^8,23;J 9,6]

34. A vzezřev ^k nebi, vzdechl, a řekl jemu: Effeta, to jest, otevři se.

[^J 11,41;17,1]

35. A hned ^otevříny jsou uši jeho, a rozvázán jest svazek jazyka jeho, i mluvil právě.

[^Iz 35,5.6]

36. I přikázal jim, aby žádnému nepravili. Ale jakžkoli on jim přikazoval, předce oni mnohem více ohlašovali.

37. A převelmi se divili, řkouce: Dobře všecky ^věci učinil. I hluchým rozkázal slyšeti, i němým mluviti.

[^Gn 1,31Mt 15,31]


Předchozí <-- kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Marek