DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Marek
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [Následující]

Kapitola 4.

Podobenství rozsevače předložil Pán zástupům, 36. a po kázání plavil se přes moře, kteréž se zbouřilo, 39. ale Pán jsa vzbuzen, slovem větry spokojil.

1. A opět počal Ježíš učiti °u moře. I shromáždil se k němu zástup mnohý, takže vstoupiv na lodí, seděl na moři, a všecken zástup byl na zemi podle moře.

°Mt 13,1;L 8,4

2. I učil je mnohým věcem v podobenstvích, a pravil jim v učení svém:

3. Slyšte. Aj, vyšel ^rozsevač, aby rozsíval.

[^Mt 13,3nL 8,5n;1K 9,11]

4. I stalo se v tom rozsívání, že jedno padlo podle cesty, a přiletělo ptactvo nebeské, i szobali je.

5. A jiné padlo na místo skalnaté, kdežto nemělo mnoho země, a hned vzešlo; neb nemělo hlubokosti země.

6. A když vyšlo slunce, uvadlo, a protože nemělo kořene, uschlo.

7. A jiné padlo mezi trní; i zrostlo trní, a udusilo je. I nevydalo užitku.

8. Jiné pak padlo ^v zemi dobrou, a dalo užitek vzhůru vstupující a rostoucí; přineslo zajisté jedno třidcátý, a jiné šedesátý, a jiné pak ~stý.

[^Mt 13,8;~Gn 26,12]

9. I pravil jim: Kdo ^má uši k slyšení, slyš.

[^Mt 11,15;13,9]

10. A když pak byl sám, tázali °se ho ti, kteříž při něm byli, se dvanácti, na to podobenství.

°Mt 13,10;L 8,9

11. I řekl jim: Vámť jest dáno, znáti tajemství království Božího, ale těm, kteříž jsou vně, v podobenství všecko se děje,

12. Aby °hledíce, hleděli, a neuzřeli, a slyšíce, slyšeli, a nesrozuměli, aby se snad neobrátili, a byli by jim odpuštěni hříchové.

°Sk 28,26;Ř 11,8;[Iz 6,9;Mt 13,14;J 12,40]

13. I dí jim: Neznáte °podobenství tohoto? A kterakž pak jiná všecka podobenství poznáte?

°J 3,10.12

14. Rozsevač, ^ten slovo rozsívá.

Mt 13,18;L 8,11;[^1Pt 1,23]

15. Titoť pak jsou, ješto podle cesty símě přijímají, kdežto se rozsívá slovo, kteréž když oni slyší, ihned přichází satan a vynímá slovo, kteréž vsáto jest v srdcích jejich.

16. A tak podobně ti, kteříž jako skalnatá země posáti jsou, kteřížto jakž uslyší slovo, hned s radostí přijímají je.

17. Než nemají kořene v sobě, ale jsou časní; potom když vznikne soužení a protivenství pro slovo Boží, hned se horší.

18. A tito jsou, jenž mezi trní posáti jsou, kteříž slovo slyší,

19. Ale °pečování tohoto světa a oklamání zboží, a jiné žádosti zlé k tomu přistupující, udušují slovo, takže bez užitku bývá.

°10,23;Mt 19,22].23

20. Titoť pak jsou, jenž v zemi dobrou símě přijali, kteříž slyší slovo Boží, a přijímají, a užitek přinášejí, jedno třidcátý, a jiné šedesátý, a jiné stý.

21. Dále pravil jim: Zdali °rozsvícena bývá svíce, aby postavena byla pod nádobu nebo pod postel? Však aby na svícen vstavena byla.

°Mt 5,15;L 8,16;11,33;[1K 12,7]

22. Nebo °nic není skrytého, co by nebylo zjeveno; aniž jest co tak ukrytého, aby najevo nevyšlo.

°Mt 10,26;L 8,17;12,2

23. Jestliže kdo má ^uši k slyšení, slyš.

[^Mt 11,15;13,9]

24. I mluvil k nim: Vizte, co slyšíte. Kterou °měrou budete měřiti, touť vám bude odměřeno, a přidáno bude vám poslouchajícím.

°Mt 7,2;L 6,38

25. Nebo °kdožť má, tomu bude dáno; a kdo nemá, i to, což má, bude od něho odjato.

°Mt 13,12;[25,29]

26. I pravil jim: Tak jest království Boží, jako kdyby člověk uvrhl símě v zemi.

27. A °spal by, a vstával by ve dne i v noci, a semeno by vzešlo a vzrostlo, jakž on neví.

°Mt 13,25

28. Nebo sama ^od sebe země plodí, nejprv bylinu, potom klas, potom plné obilé v klasu.

[^Gn 1,11.12]

29. A když sezrá úroda, ihned ^přičiní srp; neboť jest nastala žeň.

[^Jl 3,13]

30. I řekl opět: K čemu připodobníme království Boží? Aneb kterému podobenství je přirovnáme?

L 13,18

31. Jest jako zrno ^horčičné, kteréžto, když vsáto bývá v zemi, menší jest ze všech semen, kteráž jsou na zemi.

[^Mt 13,31;L 13,19]

32. Ale když vsáto bývá, roste, a ^bývá větší než všecky byliny, a činíť ratolesti veliké, takže pod stínem jeho mohou sobě ptáci nebeští hnízda dělati.

[^Iz 2,2.3;Dn 2,35;Mi 4,1]

33. A °takovými mnohými podobenstvími mluvil jim slovo, jakž mohli slyšeti.

°Mt 13,3].34

34. A bez podobenství nemluvil jim, učedlníkům pak svým soukromí vykládal všecko.

35. I řekl jim v ten den, když již bylo večer: Plavme se na druhou stranu.

Mt 8,23;L 8,22

36. A nechavše zástupu, pojali jej, tak jakž byl na lodičce. Ale i jiné lodičky byly s ním.

37. Tedy stala se ^bouře veliká od větru, až se vlny na lodí valily, takže se již naplňovala lodí.

[^Mt 8,24]

38. A on zzadu na lodí ^spal na podušce. I ~zbudili jej, a řekli jemu: Mistře, což pak nic ÷nedbáš, že hyneme?

[^Ž 44,24;L 8,23;~Ž 40,14;÷10,12;77,10]

39. I ^probudiv se, ~přimluvil větru a řekl moři: Umlkni a upokoj se. I přestal vítr, a stalo se utišení veliké.

[^Mt 8,26;L 8,24;~Jb 26,12;Ž 107,29;Iz 51,10]

40. I řekl jim: Proč se tak bojíte? Což ještě nemáte ^víry?

[^11,22;Mt 8,26;L 8,25]

41. I báli se bázní velikou, a pravili jeden k druhému: Hle kdo jest tento, že i vítr ^i moře poslouchají jeho?

[^Ž 65,8;89,9.10;107,25-29]


Předchozí <-- kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Marek