DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Marek
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [Následující]

Kapitola 3.

Kristus Pán ruku uschlou uzdravil, 6. nepřátelé jeho proti němu se puntovali, 8. on však povyhnuv jim, předce mnohé bídné uzdravoval, 12. ďáblům vyznávati sebe zbraňoval. 13. Učedlníků povolal. 23. Zákoníky přemohl, 28. a že hřeší proti Duchu svatému, osvědčil; 31. naodpor pak, přátelé jeho praví kdo by byli, ukázal.

1. I všel opět do školy, a byl tu člověk, maje ruku uschlou.

2. I šetřili ho, uzdraví-li jej v sobotu, aby ho obžalovali.

Mt 12,9.10;L 6,6.7

3. I řekl tomu člověku, kterýž měl uschlou ruku: Vstaň a pojď sem do prostředku.

4. I dí jim: Sluší-li v sobotu dobře činiti, čili zle, život zachovati, čili ^zamordovati? Ale oni mlčeli.

[^L 6,9]

5. A pohleděv na ně vůkol hněvivě, zarmoutiv se nad tvrdostí srdce jejich, řekl člověku: Vztáhni ruku svou. I vztáhl, a učiněna jest ruka jeho ^zdravá, jako i druhá.

[^]1Kr 13,6

6. A vyšedše ^farizeové, hned s herodiány radu učinili proti Ježíšovi, kterak by ho zahubili.

[^]Mt 12,14;J 11,47

7. Ježíš pak s učedlníky svými poodšel k moři, a °veliké množství od Galilee šlo za ním, i z Judstva,

°Mt 4,25;L 6,17

8. I od Jeruzaléma, i od Idumee, i z Zajordání; i ti, kteříž byli okolo Týru a Sidonu, množství veliké, slyšíce, kteraké věci činí, přišli k němu.

9. I rozkázal učedlníkům svým, aby lodičku ^ustavičně nahotově měli, pro zástup, aby ho tak netiskli.

[^L 5,3]

10. Nebo mnohé uzdravoval, takže naň padali, aby se ho dotýkali, kteřížkoli měli jaké neduhy.

11. A °duchové nečistí, jakž ho zazřeli, padali před ním a ^křičeli, řkouce: Ty jsi ~Syn Boží.

°L 4,34;[^4,41;Sk 16,17~Mk 1,24;5,7]

12. A on velmi jim ^přimlouval, aby ho nezjevovali.

[^1,25;Mt 12,16]

13. I vstoupil na horu, a °povolal k sobě těch, kterýchž se jemu ~vidělo; i přišli k němu.

°6,7;Mt 10,1;L 6,12;9,1;10,1;[~J 15,16;1K 4,7]

14. I ustanovil jich ^dvanácte, aby s ním byli, aby je poslal kázati,

[^Mt 10,2]

15. A aby měli moc uzdravovati nemoci a vymítati ďábelství:

16. A nejprve Šimona, ^jemuž dal jméno Petr,

[^Mt 10,2J 1,42]

17. A Jakuba Zebedeova, a Jana bratra Jakubova, (a dal jim jméno Boanerges, to jest synové hromovi,)

18. A Ondřeje, a Filipa, a Bartoloměje, a Matouše, a Tomáše, a Jakuba ^Alfeova, a Taddea, a Šimona Kananejského,

[^2,14]

19. A Jidáše ^Iškariotského, kterýž i zradil jej. I šli s ním domů.

[^Mt 26,14.15]

20. A vtom opět sšel se zástup, takže nemohli ani ^chleba pojísti.

[^6,31]

21. A slyšavše o tom příbuzní jeho, přišli, aby jej vzali; nebo pravili, že by se smyslem pominul.

22. Zákoníci pak, kteříž byli přišli od Jeruzaléma, °pravili, že Belzebuba má a že v knížeti ďábelském vymítá ďábly.

°Mt 9,34;12,24;L 11,15;[J 7,20;8,48.52;10,20]

23. A povolav jich, mluvil k nim v podobenstvích: ^Kterak může satan satana vymítati?

[^Mt 12,25]

24. A jestliže ^království v sobě se rozdvojí, nemůže státi království to.

[^L 11,17]

25. A rozdvojí-li se dům proti sobě, nebude moci dům ten státi.

26. Tak jestliže jest povstal satan sám proti sobě, a rozdvojen jest, nemůže státi, ale konec béře.

27. Nižádný nemůže nádobí ^silného reka, vejda do domu jeho, rozebrati, leč by prve ~silného toho svázal; a tehdyť dům jeho zloupí.

[^Mt 12,29;~Ko 2,15]

28. Amen pravím vám, že všickni hříchové ^odpuštěni budou synům lidským, i rouhání, jímž by se rouhali,

[^Nu 15,30;1S 2,12Mt 12,31;L 12,10;1J 5,16]

29. Ale °kdo by se ^rouhal proti Duchu svatému, nemá odpuštění na věky, ale hoden jest věčného odsouzení.

°Mt 12,31;L 12,10;1J 5,16;Nu 15,30;1S 2,12;[^Žd 6,6;10,26]

30. Nebo pravili: Že ducha nečistého má.

31. Tedy přišla matka jeho a bratří, a stojíce vně, poslali k němu, aby ho vyvolali.

Mt 12,46;L 8,19

32. A seděl okolo něho zástup. I řekli jemu: Aj, matka tvá a bratří tvoji vně hledají tebe.

33. Ale on odpověděl jim, řka: Kdo jest matka má a bratří moji?

34. A obezřev učedlníky vůkol sedící, řekl: Aj, ^matka má a bratří moji.

[^Mt 12,49;J 15,14;Žd 2,11]

35. Nebo kdož by koli °činil vůli Boží, tenť jest bratr můj, i sestra, i matka má.

°Mt 12,50;J 15,14;L 8,21


Předchozí <-- kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Marek