DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Marek
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [Následující]

Kapitola 2.

Kristus Pán uzdravil šlakem poraženého, odpustiv mu hříchy. 14. Matouše povolal. 18. Půst a zámutky budoucí předpověděl, 28. a sebe Pánem soboty býti ukázal.

1. A opět všel do Kafarnaum °po několika dnech. I uslyšáno jest, že by doma byl.

°Mt 9,1

2. A hned sešlo se jich množství, takže již nemohli ani ke dveřům. I mluvil jim slovo.

3. Tedy °přijdou k němu někteří, nesouce šlakem poraženého, kterýžto ode čtyř nesen byl.

°Mt 9,2;L 5,18

4. A když k němu nemohli pro zástupy, loupali střechu, kdež byl Ježíš, a probořivše půdu, spustili po provazích dolů ložce, na němž ležel šlakem poražený.

5. A vida Ježíš víru jejich, dí šlakem poraženému: Synu, odpouštějí se tobě hříchové tvoji.

6. A byli tu někteří z zákoníků, sedíce a myslíce v srdcích svých:

7. Co ^tento tak mluví rouhavě? Kdo můž ~odpustiti hříchy, jediné sám Bůh?

[~]Iz 43,25;[^Mt 9,3;L 5,21;~Ž 32,5;103,3.10n]

8. To hned poznav ^Ježíš duchem svým, že by tak přemyšlovali sami v sobě, řekl jim: Proč o tom přemyšlujete v srdcích svých?

[^J 2,25]

9. Co jest snáze říci šlakem poraženému: Odpouštějí se tobě hříchové, čili říci: Vstaň a vezmi lože své a choď?

10. Ale abyste věděli, že °Syn člověka má moc na zemi odpouštěti hříchy, dí šlakem poraženému:

°Mt 9,6;L 5,24

11. Toběť pravím: Vstaň, a vezmi lože své, a jdi do domu svého.

12. I °vstal hned, a vzav lože své přede všemi, odšel, takže se ^děsili všickni, a chválili Boha, řkouce: Nikdy jsme toho neviděli.

°Sk 9,34;[^Mk 1,27]

13. I vyšel opět k moři, a všecken zástup přicházel k němu, i učil je.

14. A °pomíjeje Ježíš, uzřel Léví syna Alfeova, sedícího na cle. I dí jemu: Pojď za mnou. A on vstav, šel za ním.

°Mt 9,9;L 5,27

15. I stalo se, když seděl za stolem v domu jeho, že i publikáni mnozí a hříšníci seděli spolu s Ježíšem a s učedlníky jeho; neb mnoho jich bylo, a šlo za ním.

16. Zákoníci pak a farizeové vidouce, že jedl s publikány a s hříšníky, řekli učedlníkům jeho: Což jest toho, že s publikány a hříšníky jí a pije Mistr váš?

17. To uslyšav Ježíš, dí jim: Nepotřebují zdraví lékaře, ale nemocní. Nepřišelť °jsem volati spravedlivých, ale hříšných ku pokání.

°Mt 9,13;L 5,32;1Tm 1,15;[Mt 21,31]

18. Učedlníci pak Janovi a farizejští postívali se. I přišli a řekli ^jemu: Proč učedlníci Janovi a farizejští postí se, a tvoji učedlníci se nepostí?

[^Mt 9,14;L 5,33]

19. I řekl jim Ježíš: Kterakž mohou synové Ženichovi postiti se, když jest s nimi °Ženich? Dokavadž mají s sebou Ženicha, nemohouť se postiti.

°Mt 9,15;25,1;L 5,34;J 3,29;2K 11,2;Ef 5,32;Zj 19,7;21,2

20. Ale přijdouť dnové, když od nich odjat bude Ženich, a tehdáž se budou postiti v těch dnech.

21. Ano nižádný ^záplaty sukna nového nepřišívá k rouchu starému; jinak odtrhne ta záplata nová od starého ještě něco, i bývá větší díra.

[^Mt 9,16;L 5,36]

22. A žádný nevlévá vína nového do nádob starých; jinak rozpučí nové víno nádoby, a tak víno se vyleje, a nádoby se pokazí. Ale víno nové má lito býti do nádob nových.

23. I stalo se, °že šel Ježíš v sobotu skrze obilí, i počali učedlníci jeho jdouce =vymínati klasy.

°Mt 12,1;L 6,1;=Dt 23,25

24. Tedy farizeové řekli jemu: Pohleď, coť činí učedlníci tvoji, ^čehož nesluší činiti v sobotu.

[^Ex 20,10;J 5,10]

25. I řekl jim: Nikdy-liž jste nečtli, co učinil David, když nouze byla, a lačněl, on i ti, kteříž s ním byli?

26. Kterak °všel do domu Božího za Abiatara nejvyššího kněze, a jedl chleby posvátné, (jichžto neslušelo ~jísti než samým kněžím,) a dal i těm, kteříž s ním byli?

°1S 21,6;Mt 12,3;L 6,3.4;[~Ex 29,32.33;Lv 8,31]

27. I pravil jim: Sobota ^pro člověka učiněna jest, a ne člověk pro sobotu.

[^Dt 5,14]

28. Protož Syn člověka ^jest pánem také i soboty.

[^]Mt 12,8;[^11,27];L 6,5


Předchozí <-- kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Marek