DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Marek
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [Následující]

Kapitola 15.

Pán Kristus Pilátovi vydán, 15. Barabbáš propuštěn, 16. Pán potupen, korunován, 19. uplván, 20. posmíván, 24. ukřižován a usmrcen, 33. zázrakové se dáli, 42. potom od Jozefa pohřben.

1. A hned ^ráno °uradivše se přední kněží s staršími a s zákoníky i se vším shromážděním, svázavše Ježíše, =vedli jej a dali Pilátovi.

°Ž 2,2;[^]Mt 27,1;[^]L 22,66;=23,1;J 18,28

2. I °otázal se ho Pilát: Ty-liž jsi ^král Židovský? A on odpověděv, řekl jemu: Ty pravíš.

°Mt 27,11;[^L 23,3;J 18,33]

3. I žalovali na něj přední kněží mnoho. On pak nic neodpovídal.

4. Tedy Pilát otázal se ho opět, řka: Nic ^neodpovídáš? Hle, jak mnoho proti tobě svědčí.

[^Mt 27,13]

5. Ale Ježíš předce nic neodpověděl, takže se podivil Pilát.

6. Ve svátek pak °propouštíval jim jednoho z vězňů, za kteréhož by prosili.

°Mt 27,15;L 23,17;J 18,39

7. I byl jeden, kterýž sloul Barabbáš, jenž s svárlivými byl v vězení, kteříž v ^svadě vraždu byli spáchali.

[^L 23,19]

8. A zvolav zástup, počal prositi, aby učinil, jakož jim vždycky činíval.

9. Pilát pak odpověděl jim, řka: Chcete-li, propustím vám ^krále Židovského?

[^J 18,39]

10. (Nebo věděl, že jsou jej z závisti vydali přední kněží.)

11. Ale přední kněží ponukli zástupu, aby jim raději propustil Barabbáše.

Mt 27,20;L 23,18;J 18,40;Sk 3,14

12. A Pilát ^odpověděv, řekl jim zase: Což pak chcete, ať učiním tomu, kteréhož králem Židovským nazýváte?

[^J 18,38]

13. A oni opět zvolali: Ukřižuj ho.

14. A Pilát pravil jim: I což jest zlého učinil? Oni pak více volali: Ukřižuj ho.

15. Tedy Pilát, chtě lidu dosti učiniti, pustil ^jim Barabbáše, a dal jim Ježíše ubičovaného, aby byl ukřižován.

[^Mt 27,26L 23,25]

16. Žoldnéři ^pak uvedli jej vnitř do síně, do radného domu, a svolali všecku ~sběř.

Mt 27,27;J 19,1].16;[~18,12]

17. I oblékli jej v šarlat, a korunu spletše z trní, vložili naň.

18. I počali ho pozdravovati, řkouce: Zdráv buď, králi Židovský.

19. A bili hlavu jeho třtinou, a plvali na něj, a sklánějíce kolena, klaněli se jemu.

20. A když se jemu ^naposmívali, svlékli s něho šarlat, a oblékli jej v roucho jeho vlastní. I vedli jej, aby ho ukřižovali.

[^Mt 27,31]

21. I přinutili nějakého Šimona Cyrenenského, pomíjejícího je, (kterýž šel z pole, otce Alexandrova a Rufova,) aby vzal kříž jeho.

Mt 27,32;L 23,26

22. I vedli jej až na místo ^Golgota, to jest, (vyložil-li by,) popravné místo.

[^Mt 27,33;L 23,33]

23. I dávali mu píti víno s mirrou, ale on nepřijal ho.

24. A ukřižovavše jej, ^rozdělili roucha jeho, mecíce o ně los, kdo by co vzíti měl.

Mt 27,35;L 23,33;[^]Ž 22,19;[^J 19,23]

25. A byla hodina třetí, když ho ukřižovali.

26. A byl ^nápis viny jeho napsán těmi slovy: Král Židovský.

[^Mt 27,37]

27. Ukřižovali také s ním dva lotry: jednoho na pravici a druhého na levici jeho.

28. I naplněno jest písmo, ^řkoucí: A s nepravými počten jest.

[^]Iz 53,12;[^L 22,37]

29. A kteříž tudy °chodili mimo něj, rouhali se jemu, ~potřásajíce hlavami svými, a říkajíce: Hahá, kterýž =rušíš chrám Boží, a ve třech dnech jej zase vzděláváš,

°[~]Ž 22,8;[Mt 27,39;L 23,35];=J 2,19;[Mk 14,58]

30. Spomoz sobě samému, a sstup s kříže.

31. Též i přední kněží posmívajíce se, jeden k druhému s zákoníky pravili: Jinýmť jest pomáhal, sám sobě pomoci nemůže.

32. Kristus král Izraelský, nechažť nyní sstoupí s kříže, ať uzříme a uvěříme. A i ti, kteříž s ním ukřižováni byli, útržku mu činili.

33. A když byla hodina °šestá, stala se tma po vší zemi až do hodiny deváté.

°Mt 27,45;L 23,44

34. A v hodinu devátou zvolal Ježíš hlasem velikým, řka: °Elói, Elói, lama zabachtani? jenž se vykládá: Bože můj, Bože můj, pročs mne opustil?

°Ž 22,2;[Mt 27,46]

35. A někteří z okolo stojících, slyševše to, pravili: Hle, Eliáše volá.

36. A běžev jeden, naplnil °houbu octem a vloživ na ~tresť, dával jemu píti, řka: Ponechte, uzříme, přijde-li Eliáš, aby jej složil.

°Mt 27,48;L 23,36;J 19,29;[Ž 69,22;~Mk 15,19]

37. Ježíš pak ^zvolav hlasem velikým, pustil duši.

[^Jr 19,30]

38. A ^opona v chrámě roztrhla se na dvé, od vrchu až dolů.

[^]Mt 27,51;[^]L 23,45;[^2Pa 3,14]

39. Viděv pak to ^centurio, kterýž naproti stál, že tak volaje, vypustil duši, řekl: Jistě člověk tento Syn Boží byl.

[^Mt 27,54]

40. Byly pak tu ^i ženy, zdaleka ~se dívajíce, mezi nimiž byla Maria Magdaléna, a Maria Jakuba menšího, a Jozesova mátě, a Salome.

[^]Mt 27,55;[^]L 23,49;[~Ž 38,12]

41. Kteréž, když ještě byl v Galilei, chodily °za ním a posluhovaly jemu, i jiné mnohé, kteréž byly s ním vstoupily do Jeruzaléma.

°L 8,2.[3]

42. A když již byl večer, (že byl den připravování, to jest před sobotou,)

43. Přišed ^Jozef z Arimatie, počestná osoba úřadná, kterýž také očekával království Božího, směle všel ku Pilátovi a prosil za tělo Ježíšovo.

[^Mt 27,57;L 23,50;J 19,38]

44. Pilát pak podivil se, již-li by umřel. A povolav centuriona, otázal se ho, dávno-li je umřel.

45. A zvěděv od centuriona, dal tělo Jozefovi.

46. A Jozef koupiv plátna, a složiv ho s kříže, obvinul v plátno, i položil do °hrobu, kterýž byl vytesán z skály, a přivalil kámen ke dveřům hrobovým.

°Mt 27,60;L 23,53

47. Ale ^Maria Magdaléna a Maria Jozesova dívaly se, kde by byl položen.

[^Mt 27,61]


Předchozí <-- kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Marek