DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Marek
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [Následující]

Kapitola 13.

Proroctví Páně o zkáze Jeruzaléma a o příchodu k soudu, i znameních toho, 5. o povstání falešných proroků, 11. o pokušeních, kteráž přijdou na věrné, 32. napomenutí k bedlivému nenadálého příští Páně očekávání.

1. A když vycházel z chrámu, dí jemu jeden z učedlníků jeho: Mistře, pohleď, kteraké kamení a jaké jest toto stavení!

Mt 24,1;L 21,5

2. Tedy Ježíš odpovídaje, řekl jemu: Vidíš toto tak veliké stavení? °Nebudeť ostaven kámen ^na kameni, kterýž by nebyl zbořen.

°Mt 24,2;Ef 5,6;2Te 2,3;[^1Kr 9,7.8;Mi 3,12;L 19,44]

3. A když se posadil na hoře Olivetské proti chrámu, otázali se jeho obzvláštně Petr, Jakub a Jan a Ondřej, řkouce:

4. Pověz ^nám, kdy to bude? A které znamení, když se toto všecko bude plniti?

Sk 1,6.[^7]

5. Ježíš pak odpovídaje jim, počal praviti: ^Vizte, aby vás někdo nesvedl.

[^Jr 29,8;Mt 24,4]

6. Neboť mnozí přijdou ve jménu mém, řkouce: ^Já jsem Kristus, a mnohéť svedou.

[^Jr 14,14;Mt 24,23]

7. Když pak uslyšíte boje a pověst o válkách, ^nestrachujte se; nebo musí to býti, ale ne ihned konec.

[^Mt 24,6]

8. Povstaneť ^zajisté národ proti národu a království proti království, a bude zemětřesení po místech, a hladové i bouřky.

[^2Pa 15,6;Iz 19,2;Mt 24,7;L 21,10]

9. A toť budou počátkové bolesti. Vy pak šetřte se. Nebo vydávati ^vás budou na ~sněmy a do shromáždění; budete biti, a před vladaři a králi stanete pro mne, na svědectví jim.

[^Mt 10,17.18;L 21,12;J 15,19;~Mk 14,55]

10. Ale ve všech národech °nejprv musí býti kázáno evangelium.

°Mt 24,14

11. Když pak vás °povedou vyzrazujíce, nestarejte se, co byste mluvili, aniž o to pečlivě přemyšlujte, ale což vám bude dáno v tu hodinu, to mluvte; nebo nejste vy, jenž mluvíte, ale Duch svatý.

°Mt 10,19;L 12,11;21,15

12. Vydáť ^pak bratr bratra na smrt a otec syna, a povstanou děti proti rodičům, a budou je mordovati.

Mi 7,[^5].6;[^Ez 38,21;Mt 10,21]

13. A budete v ^nenávisti všechněm pro jméno mé. °Ale kdož setrvá až do konce, tenť spasen bude.

°[^]Mt 10,22;24,13;Zj 3,12;[L 21,19;Zj 2,7.10]

14. Když pak °uzříte ohavnost zpuštění, o kteréž povědíno jest skrze Daniele =proroka, ana stojí, kdež by státi neměla, (kdo čte, rozuměj,) tehdáž ti, kdož jsou v Židovstvu, ať utekou na hory.

°Mt 24,15;[L 21,20];=Dn 9,27

15. A kdož na ^střeše jest, nesstupuj do domu, ani vcházej, aby co vzal z domu svého.

[^Mt 24,17.18;L 17,31]

16. A kdo na poli, nevracuj se zase, aby vzal roucho své.

17. Běda pak těhotným a těm, kteréž krmí v těch dnech.

18. Protož modlte se, aby utíkání vaše nebylo v zimě.

19. Neboť budou ti dnové plní takového soužení, jakéhož ^nebylo od počátku stvoření, kteréž Bůh stvořil, až dosavad, aniž potom bude.

[^Dn 12,1]

20. A byť neukrátil Pán těch dnů, nebyl by spasen žádný člověk. Ale pro vyvolené, kteréž vyvolil, ukrátil těch dnů.

21. A tehdáž řekl-li by vám kdo: Aj teď ^jest Kristus, aneb, aj tamto, nevěřte.

[^Mt 24,23;L 17,23;21,8]

22. Neboť °povstanou falešní Kristové a falešní proroci, a budou činiti divy a zázraky k svedení, by možné bylo, také i vyvolených.

°Mt 24,11;2Te 2,11;[Dt 13,1;L 21,8]

23. Vy pak šetřte se. Aj, ^předpověděl jsem vám všecko.

[^1Te 3,4]

24. V těch pak dnech, po soužení tom, slunce °se zatmí a měsíc nedá světla svého.

°Mt 24,29;[Iz 13,10;Ez 32,7;Jl 2,10]

25. A hvězdy nebeské budou padati, a moci, které jsou na nebi, pohnou se.

26. A tehdážť °uzří Syna člověka, an se béře v oblacích s mocí velikou a s slavou.

°Dn 7,13;Mt 25,31;[16,27;L 21,27Sk 1,11;1Te 4,16]

27. I tehdyť pošle anděly své, a shromáždí vyvolené své ode čtyř větrů, od končin země až do končin nebe.

28. Od fíku pak učte se podobenství: Když již ratolest jeho odmladne a vypučí se listí, znáte, že blízko jest léto.

Mt 24,32;L 21,29

29. Takž i vy, když uzříte, ano se tyto věci dějí, vězte, že blízko jest a ve dveřích království Boží.

30. Amen pravím vám, žeť nepomine pokolení toto, až se tyto všecky věci stanou.

31. Nebe °a země pominou, ale slova má nepominou.

Ž 102,27;119,89;Iz 51,6;Mt 24,35;L 21,33;Žd 1,10;[Iz 40,8;Mt 5,18]

32. Ale °o tom dni a hodině žádný neví, ani andělé, jenž jsou v nebesích, ani Syn, jediné sám Otec.

°Sk 1,7

33. Vizte, °bděte a modlte se; nebo nevíte, kdy bude ten čas.

°Mt 24,42;25,13.[14]

34. Syn člověka zajisté jest jako člověk, kterýž daleko odšel, opustiv dům svůj, a poručiv služebníkům svým vladařství, a jednomu každému práci jeho, vrátnému přikázal, aby bděl.

35. Protož bděte; nebo nevíte, kdy Pán domu přijde, u večer-li, čili o půlnoci, čili když kohouti zpívají, čili ráno;

36. Aby snad přijda v nenadále, nenalezl vás, a vy spíte.

37. A cožť ^vám pravím, všechněmť pravím: ~Bděte.

[^L 12,41~Mt 24,42;Ř 13,11;1K 15,34;Ef 5,14]


Předchozí <-- kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Marek