DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Marek
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [Následující]

Kapitola 12.

O vinici pronajaté vinařům, 13. o dani císaři, 24. o způsobu budoucího vzkříšení, 28. o největším přikázání, 35. o Kristu, čí by syn byl, 38. o pýše zákoníků, 41. a o metání peněz do pokladnice.

1. Tedy počal jim mluviti v podobenstvích: Vinici °štípil jeden člověk, a opletl ji plotem, a vkopal pres, a ustavěl věži, a najal ji vinařům, i odšel na cestu.

°Iz 5,1;3,14;Jr 2,21;[Ž 80,9;Mt 21,33;L 20,9]

2. A v čas užitků poslal k vinařům služebníka, aby od vinařů vzal ovoce z vinice.

Mt 21,33.34

3. Oni pak javše jej, zmrskali ho a odeslali prázdného.

4. I poslal k nim zase jiného služebníka. I toho též kamenovavše, ranili v hlavu a odeslali zohaveného.

5. I poslal opět jiného. I toho zabili, a mnoho jiných, z nichž některé zmrskali a jiné zmordovali.

6. Ještě pak maje jediného syna nejmilejšího, i toho poslal k nim naposledy, řka: Ostýchati ^se budou syna mého.

[^Mt 21,37]

7. Ale vinaři řekli jedni k druhým: Tentoť jest ^dědic; °pojďte, ~zabijme jej, a budeť naše dědictví.

°[~]Gn 37,[18].20;Mt 21,38;[^Ž 2,8;~Mt 26,4;J 11,53]

8. Tedy javše jej, zabili ho a vyvrhli ven ^z vinice.

[^Žd 13,12]

9. Což tedy učiní pán vinice? Přijde, a zatratí vinaře ty, a dá vinici jiným.

10. Zdaliž jste Písma toho °nečtli? Kámen, kterýž zavrhli dělníci, ten učiněn jest hlavou úhlovou.

°Iz 8,14;28,16;Mt 21,42;L 20,17;Sk 4,11;Ř 9,33;1K 3,11;1Pt 2,7.8;[Ž 118,22]

11. Ode Pána stalo se toto, a jest divné před očima našima.

12. I hledali ho jíti, ale ^báli se zástupu; nebo poznali, že podobenství to proti nim pověděl. A nechavše ho, odešli pryč.

[^11,32;Mt 14,5]

13. Potom °poslali k němu některé z farizeů a herodiánů, aby jej polapili v řeči.

°Mt 22,15;L 20,20

14. Kteřížto přišedše, řekli jemu: Mistře, víme, že jsi pravdomluvný, a nedbáš na žádného; nebo nepatříš na osobu lidskou, ale v pravdě cestě Boží učíš. Sluší-li daň dávati císaři, čili nic? Dáme-liž, čili nedáme?

15. On pak znaje pokrytství jejich, řekl jim: Co mne pokoušíte? Přineste mi peníz, ať pohledím.

16. A oni podali mu. Tedy řekl jim: Čí jest tento obraz a nápis? A oni řekli mu: Císařův.

17. I odpověděv Ježíš, řekl °jim: Dávejtež tedy, což jest císařova, císaři, a což jest Božího, Bohu. I podivili se tomu.

°Ex 22,[28].29;Sk 23,5;Ř 13,7;1Tm 2,2;Tt 3,1;1Pt 2,13;[Mt 17,25;L 20,25]

18. Potom °přišli k němu saduceové, kteříž praví, že není z mrtvých vstání. I otázali se ho, řkouce:

°Mt 22,23;L 20,27;Sk 23,6

19. Mistře, °Mojžíš nám napsal: Kdyby čí bratr umřel, a ostavil po sobě manželku, a synů by neměl, aby bratr jeho pojal manželku jeho a vzbudil símě bratru svému.

°Dt 25,5

20. I bylo sedm bratrů. A první pojav ženu, umřel, neostaviv semene.

21. A druhý pojav ji, také umřel, a aniž ten ostavil semene. A třetí tolikéž.

22. A tak ji pojalo všech sedm, a nezůstavili po sobě semene. Nejposléze pak po všech umřela i žena.

23. Protož při vzkříšení, když z mrtvých vstanou, čí z těch bude manželka? Neb jich sedm mělo ji za manželku.

24. A odpovídaje Ježíš, řekl jim: Zdaliž ne proto bloudíte, že neznáte Písem ani moci Boží?

25. Nebo když °vstanou z mrtvých, nebudou se ženiti ani vdávati, ale budou jako andělé nebeští.

°1J 3,2;[Mt 22,30;L 20,35.36]

26. O mrtvých pak, že mají vstáti, zdaliž jste nečtli v knihách Mojžíšových, kterak ve kři promluvil k němu Bůh, řka: °Já jsem ~Bůh Abrahamův a Bůh Izákův a Bůh Jákobův?

°Ex 3,6;[~4,5];Sk 7,32;Žd 11,16;Mt 22,31].32

27. Neníť Bůh mrtvých, ale Bůh živých. Protož vy velmi bloudíte.

28. Tedy °přistoupil k němu jeden z zákoníků, slyšev je hádající se, a vida, že jim dobře odpověděl, otázal se ho, které by bylo přikázání první ze všech.

°Mt 22,35;L 10,25

29. A Ježíš odpověděl jemu, že první ze všech přikázání jest: °Slyš, Izraeli, Pán Bůh náš Pán jeden jest.

°Ex 20,1;Dt 6,4.5;10,12.[17];Iz 41,4;44,6;48,12;Mal 2,10;1K 8,4;12,5;Ga 3,20;Ef 4,5;1Tm 2,5

30. Protož milovati budeš Pána Boha svého ze všeho srdce svého, a ze vší duše své, a ze vší mysli své, i ze všech mocí svých. To jest první přikázání.

31. Druhé pak jest podobné tomu: Milovati budeš °bližního svého jako sebe samého. Většího přikázání jiného nad tato není.

°Mt 22,39;[Lv 19,18;L 10,27]

32. I řekl jemu ten zákoník: Mistře, dobře jsi vpravdě pověděl. Nebo jeden jest ^Bůh, a není jiného kromě něho;

[^Dt 4,35]

33. A milovati ho ze všeho srdce, a ze vší mysli, a ze vší duše, i ze všech mocí, a milovati bližního jako sebe samého, toť jest větší nade všecky zápalné i vítězné oběti.

34. A viděv Ježíš, že by moudře odpověděl, dí jemu: Nejsi daleko od království Božího. A žádný více neodvážil se ho o nic tázati.

35. I odpovídaje Ježíš, řekl, uče v chrámě: Kterak praví zákoníci, že Kristus jest syn Davidův?

Mt 22,41;L 20,41

36. Nebo David praví v Duchu svatém: °Řekl Pán Pánu mému: Seď na pravici mé, ažť i položím nepřátely tvé podnože noh tvých.

°Ž 110,1;Sk 2,34;1K 15,25;Žd 1,13

37. Poněvadž sám David nazývá jej Pánem, kterakž syn jeho jest? A mnohý zástup rád ho poslouchal.

38. I mluvil jim v učení svém: Varujte °se zákoníků, kteříž rádi v krásném rouše chodí, a chtějí pozdravováni býti na trhu,

°Mt 23,3].5;L 11,43;20,46

39. A na předních stolicích seděti v školách, a přední místa míti na večeřech,

40. Kteřížto °zžírají domy vdovské pod zámyslem dlouhých modliteb. Tiť vezmou soud těžší.

°Mt 23,14;L 20,47;2Tm 3,6;Tt 1,11

41. A °posadiv se Ježíš proti pokladnici, =díval se, kterak zástup metal peníze do pokladnice. A mnozí bohatí metali mnoho.

°L 21,1;=Dt 15,11;2Kr 12,12;2Pa 24,6;Neh 10,32

42. A přišedši jedna chudá vdova, i vrhla dva šarty, jenž jest ^čtvrtá částka peníze tehdejšího.

[^Mt 5,26]

43. I svolav učedlníky své, dí jim: Amen pravím vám, ^že tato chudá vdova více uvrhla, než tito všickni, kteříž metali do pokladnice.

2K 8,12;[^Gn 4,4;L 21,2;2K 8,12]

44. Nebo všickni z toho, což jim zbývalo, metali, ale tato ^z své chudoby, všecko, což měla, uvrhla, všecku živnost svou.

[^14,8;L 21,4]


Předchozí <-- kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Marek