DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Marek
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [Následující]

Kapitola 11.

Kristus Pán přijel na oslátku do Jeruzaléma, 12. fíku zlořečil, 15. chrám vyčistil, 22. napomenul k víře a k modlitbě, 29. otázku farizeů opatrně zavrhl, učiniv zmínku o Janovi.

1. A když se přiblížili k Jeruzalému a Betfagi i Betany při hoře Olivetské, poslal dva z učedlníků svých,

Mt 21,1;L 19,29

2. A řekl jim: Jděte do hrádku, kterýž proti vám jest, a hned vejdouce tam, naleznete oslátko přivázané, na kterémž ještě nižádný z lidí neseděl. Odvížíce, přiveďte ke mně.

3. A řekl-liť by vám kdo: Co to činíte? rcete: Že ho Pán ^potřebuje. A hned je propustí sem.

[^Mt 21,3]

4. I odešli, a nalezli oslátko přivázané vně u dveří na rozcestí. I odvázali je.

5. Tedy někteří z těch, kteříž tu stáli, řekli jim: Co činíte, odvazujíce oslátko?

6. Oni pak řekli jim, jakož byl přikázal Ježíš. I nechali jich.

7. Protož přivedli ^oslátko k Ježíšovi, a vložili na ně ~roucha svá. I vsedl na ně.

[^J 12,14;~2Kr 9,13]

8. Mnozí °pak stlali roucha svá na cestě, a jiní ratolesti sekali z stromů, a metali na cestu.

°2Kr 9,13

9. A kteříž napřed šli, i ti, kteříž za ním šli, volali, řkouce: °Spas nás. Požehnaný, jenž se béře ve jménu Páně.

°Ž 118,[25].26;J 12,14;[Mt 21,9;23,39]

10. Požehnané, kteréž jest přišlo ve jménu Páně, království otce našeho Davida! Spas nás na výsostech.

11. I °všel do Jeruzaléma Ježíš, i do chrámu. A spatřiv tu všecko, když již byla večerní hodina, vyšel do Betany se dvanácti.

°Mt 21,10;L 19,45;J 2,13

12. A druhého dne, když vycházel z Betany, zlačněl.

Mt 21,18

13. A uzřev zdaleka fík, an má listí, šel, zda by co nalezl na něm. A když přišel k němu, nic °nenalezl kromě listí; nebo nebyl čas fíků.

°L 13,6

14. Tedy odpověděv Ježíš, řekl jemu: Již více na věky nižádný z tebe ovoce nejez. A slyšeli to učedlníci jeho.

15. I přišli do Jeruzaléma. A všed Ježíš do chrámu, počal vymítati ty, jenž prodávali a kupovali v chrámě, a stoly penězoměnců a stolice prodávajících holuby převracel.

Mt 21,12;L 19,45;J 2,14

16. A nedopustil, aby kdo jakou nádobu nesl skrze chrám.

17. I učil je, řka jim: Zdaliž °není psáno, že dům můj dům modlitby slouti bude u všech národů? Vy pak učinili jste jej peleší ~lotrů.

°Mt 21,13;1Kr 8,33.[43];Iz 56,7;[~]Jr 7,11

18. Slyšeli pak to zákoníci i přední kněží, a hledali, kterak by jej zahubili; nebo se ho báli, protože všecken zástup divil se učení jeho.

19. A když byl večer, vyšel Ježíš z města.

Mt 21,17

20. A učedlníci ráno jdouce, ^uzřeli fík, an usechl hned z kořene.

[^Mt 21,20]

21. Tedy zpomenuv Petr, řekl jemu: Mistře, aj fík, kterémuž jsi zlořečil, usechl.

22. I odpověděv Ježíš, řekl jim: Mějte víru °Boží.

°L 17,6;[Mk 4,40]

23. Nebo amen pravím vám, že kdož by koli řekl ^hoře této: Zdvihni se a vrz sebou do moře, a °nepochyboval by v srdci svém, ale věřil by, že se stane, cožkoli dí, budeť jemu tak, což by koli řekl.

°Jk 1,6;[^Mt 17,20]

24. Protož pravím vám: °Začež byste koli, modléce se, prosili, věřte, že vezmete, a staneť se vám.

°Jr 29,12;Mt 7,7;21,22;L 11,9;J 14,13;15,7;16,23;Jk 1,5;1J 3,22;5,14

25. A když se postavíte k modlení, odpouštějte, °máte-li co proti komu, aby i Otec váš nebeský odpustil vám ~hříchy vaše.

°Mt 6,14;18,19;[5,25;~Mt 18,35]

26. Nebo jestliže vy neodpustíte, ani Otec váš, kterýž v nebesích jest, odpustí vám hříchů vašich.

27. I přišli zase do Jeruzaléma. A když on chodil v chrámě, přistoupili k němu přední kněží a zákoníci a starší.

Mt 21,23;L 20,1

28. I řekli jemu: Jakou mocí to činíš? A kdo jest tobě dal tu moc, abys tyto věci činil?

[Sk 4,7]

29. Tedy odpovídaje Ježíš, řekl jim: Otížiť se i já vás na jednu věc. Odpovězte mi, a povím vám, jakou mocí to činím.

30. Křest Janův s nebe-li byl, čili z lidí? Odpovězte mi.

31. I rozvažovali to sami mezi sebou, řkouce: Díme-li: S nebe, díť nám: Pročež jste tedy neuvěřili jemu?

32. Pakli díme: Z lidí, °bojíme se lidu. Nebo všickni o Janovi smyslili, že jest právě byl prorok.

°6,20;Mt 14,5;21,26

33. I odpověděvše, řekli Ježíšovi: Nevíme. A Ježíš odpovídaje, řekl jim: Aniž já vám povím, jakou mocí to činím.


Předchozí <-- kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Marek