DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah

EVANGELIUM
PODLE
(SEPSÁNÍ SVATÉHO) MARKA.

Kdo byl svatý Marek evangelista a kterého času Evangelium toto sepsal, nejednostejně o tom smýšlejí. Nebo někteří píší, že byl z počtu učedlníků Páně sedmdesáti; jiní smyslí, že byl jeden z Jeruzalémských obyvatelů a syn oné Marie (Sk 12,12); a tak soudí, že byl sestřenec Barnabášův, kterýž se s. Pavla přídržel, od něhož s. Pavel Kolosenských pozdravoval (Ko 4,10). Nejedni pak za to mají, že potom u s. Petra byl, jehož s. Petr i synem svým nazýval (1Pt 5,13), a tomu chtí, že jemu, co by měl psáti, ku péru pravil. Čemuž však jiní odpírají, a že po smrti s. Petra a Pavla teprv evangelium toto sepsal, svědčí. Ale na tomť ne mnoho záleží, když se jen ví, že k tomu řádně byl povolán, a cožkoli psal, z vnuknutí Ducha Božího psal. A ačkoli někteří smyslí, že toliko výtah Evangelium s. Matouše učinil a sepsal, avšak to k pravdě podobné není. Nebo tak by ne čtyři, ale tři toliko evangelistové byli. K tomu pak jiného pořádku nežli s. Matouš na mnoha místech užívá a některých věcí velice potřebných, od s. Matouše poznamenaných, nemá a nejedny plněji vypisuje a někudy to, o čem se žádné zmínky od s. Matouše nečiní, pokládá. Rozdělil pak s. Marek psání toto na dvé. Nebo v první částce jeho, totiž v devíti předních kapitolách, na větším díle pokládá, co Pán v Galilei činil. V druhé pak částce, totiž v posledních sedmi kapitolách, vypisuje, co se v Judstvu a obzvláštně v Jeruzalémě ode Pána i se Pánem dálo.

Má kapitol 16.

Kapitola 1.

O úřadu svatého Jana Křtitele, 6. a o jeho životě. 9. Kristus Pán přijav křest, kázal víru a pokání. 16. Učedlníků svých povolal, 23. a od ďábelství i rozličných neduhů lidem spomáhal.

Kapitola 2.

Kristus Pán uzdravil šlakem poraženého, odpustiv mu hříchy. 14. Matouše povolal. 18. Půst a zámutky budoucí předpověděl, 28. a sebe Pánem soboty býti ukázal.

Kapitola 3.

Kristus Pán ruku uschlou uzdravil, 6. nepřátelé jeho proti němu se puntovali, 8. on však povyhnuv jim, předce mnohé bídné uzdravoval, 12. ďáblům vyznávati sebe zbraňoval. 13. Učedlníků povolal. 23. Zákoníky přemohl, 28. a že hřeší proti Duchu svatému, osvědčil; 31. naodpor pak, přátelé jeho praví kdo by byli, ukázal.

Kapitola 4.

Podobenství rozsevače předložil Pán zástupům, 36. a po kázání plavil se přes moře, kteréž se zbouřilo, 39. ale Pán jsa vzbuzen, slovem větry spokojil.

Kapitola 5.

Ďábelník uzdraven; 11. stádo vepřů v moři ztonulo; 25. žena od nemoci své uzdravena; 35. dcera Jairova vzkříšena.

Kapitola 6.

Kristus Pán pohrdnut v své vlasti, 7. rozeslal učedlníky své, i učiti i divy činiti. 14. Rozdílné smýšlení o Pánu Kristu. 17. Zpráva o stětí svatého Jana Křtitele. 35. Zástup pěti chleby nasycen. 47. Pán po moři chodil, 54. a potom mnohé uzdravoval.

Kapitola 7.

Vysvětliv Pán, co vlastně člověka poskvrňuje anebo neposkvrňuje, 24. uzdravil dceru ženy pohanské, 31. a hluchého, kterýž i téměř němý byl.

Kapitola 8.

Sedmi chleby Pán zástup nasytil, 10. od kvasu farizejského, kteříž od něho znamení hledali, učedlníky své vystříhal, 22. slepého uzdravil, 27. učedlníků, co by o něm lidé smyslili, se otázal, 31. smrt svou předpověděl, 33. Petrovi tvrdě přimluvil, 34. a v čem by záleželo pravé jeho následování, oznámil.

Kapitola 9.

Kristus Pán proměnil se na hoře svaté, 13. a dolů sstoupiv, ďábelníka uzdravil, 29. smrt svou i vzkříšení předpověděl, 34. nesnáz mezi učedlníky o prvotnost srovnal, 41. a aby se pohoršení vystříhali napomenul.

Kapitola 10.

Otázku Pán, slušelo-li by ženu propustiti, zpravil, 13. dítek maličkých k sobě nésti nehájil, 23. bohatým že nesnadno do království Božího, svědčil, 38. učedlníky své, kteříž povýšení žádali, poníženosti učil, 46. a slepého uzdravil.

Kapitola 11.

Kristus Pán přijel na oslátku do Jeruzaléma, 12. fíku zlořečil, 15. chrám vyčistil, 22. napomenul k víře a k modlitbě, 29. otázku farizeů opatrně zavrhl, učiniv zmínku o Janovi.

Kapitola 12.

O vinici pronajaté vinařům, 13. o dani císaři, 24. o způsobu budoucího vzkříšení, 28. o největším přikázání, 35. o Kristu, čí by syn byl, 38. o pýše zákoníků, 41. a o metání peněz do pokladnice.

Kapitola 13.

Proroctví Páně o zkáze Jeruzaléma a o příchodu k soudu, i znameních toho, 5. o povstání falešných proroků, 11. o pokušeních, kteráž přijdou na věrné, 32. napomenutí k bedlivému nenadálého příští Páně očekávání.

Kapitola 14.

Večeřel Pán u Šimona; 3. pomazán mastí drahou; 12. jedl beránka; 32. modlil se; 41. zrazen od Jidáše, 46. jat; 66. Petr ho zapíral.

Kapitola 15.

Pán Kristus Pilátovi vydán, 15. Barabbáš propuštěn, 16. Pán potupen, korunován, 19. uplván, 20. posmíván, 24. ukřižován a usmrcen, 33. zázrakové se dáli, 42. potom od Jozefa pohřben.

Kapitola 16.

Kristus Pán z mrtvých vstav, zjevoval se učedlníkům, 10. a potrestav jich pro nevěru jejich, 15. a rozeslav na všecken svět, 19. na nebe vstoupil.


DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah