DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Lukáš
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 [Následující]

Kapitola 8.

O ženách svatých, Pánu z statků svých přisluhujících; 4. o semeni slova Božího 19. a kdož jsou ho poslušni, ti že jsou přátelé Kristovi, 22. o ukrocení moře, 27. o uzdravení ďábelníka, 32. a ztopení vepřů; 43. uzdravení ženy nemocné, 49. a vzkříšení dcery knížete školního.

1. I stalo se potom, že on chodil po městech a po městečkách, káže ^a zvěstuje království Boží, a dvanácte s ním,

[^4,43]

2. I ženy ^některé, kteréž byly uzdraveny od duchů zlých a od nemocí: Maria, jenž slove Magdaléna, °z nížto bylo sedm ďáblů vyšlo,

°Mk 16,9;[^Mt 27,55.56]

3. A Johanna manželka Chuzova, úředníka Herodesova, a Zuzanna, a jiné mnohé, kteréž posluhovaly jemu z statků svých.

4. Když se pak scházel zástup mnohý, a z okolních měst hrnuli se k němu, ^mluvil jim v podobenství:

[^Mt 13,3;Mk 4,2]

5. Vyšel rozsevač, aby rozsíval símě své. A když on rozsíval, jedno padlo podle cesty, i pošlapáno jest, a ptáci nebeští szobali je.

Mt 13,3;Mk 4,3

6. A jiné padlo na skálu, a vzešlé uvadlo, nebo nemělo vláhy.

7. Jiné pak padlo mezi trní, a spolu vzrostlé trní udusilo je.

8. A jiné padlo v zemi dobrou, a když vzešlo, učinilo ^užitek stý. To pověděv, volal: ~Kdo má uši k slyšení, slyš.

[^Gn 26,12;~Mt 11,15]

9. I °otázali se ho učedlníci jeho, řkouce: Jaké jest ^to podobenství?

°Mt 13,10;[^]Mk 4,10

10. A on řekl: Vám ^dáno jest znáti tajemství království Božího, ale jiným v podobenství, aby °hledíce, neviděli, a slyšíce, nerozuměli.

°Iz 6,9.[10];Ez 12,2;J 12,40;Sk 28,26;Ř 11,8;[Mt 11,25;^Mt 13,14]

11. Jestiť pak °podobenství toto: Símě jest slovo Boží.

°Mt 13,18;Mk 4,13

12. A kteréž padlo podle cesty, jsou ti, kteříž slyší, a potom přichází ďábel, a vynímá slovo z srdce jejich, aby nevěříce, spaseni nebyli.

13. Ale kteříž na skálu, ti když slyší, s radostí příjímají slovo, a tiť kořenů nemají; ti na čas věří, a v čas pokušení odstupují.

14. Kteréž pak mezi trní padlo, tiť jsou, kteříž slyšíce, a po pečování ^a zboží a rozkošech života jdouce, bývají udušeni, a nepřinášejí užitku.

[^18,24;Mt 19,23;Mk 10,23;1Tm 6,9]

15. Ale kteréž padlo v zemi dobrou, ti jsou, kteřížto v srdci ctném a dobrém, slyšíce slovo, zachovávají je, a užitek ^přinášejí v trpělivosti.

[^Žd 10,36]

16. Nižádný pak rozsvítě svíci, nepřikrývá jí nádobou, ani staví pod postel, ale na svícen staví, aby ti, kteříž vcházejí, světlo viděli.

11,33;Mt 5,15;Mk 4,21

17. Nebo nic °není tajného, což by nemělo býti zjeveno, ani co ukrytého, což by nemělo poznáno býti a na světlo vyjíti.

°12,2;Jb 12,22;Mt 10,26;Mk 4,22

18. Protož ^vizte, jak slyšíte. °Nebo kdož ~má, tomu bude dáno, a kdo nemá, i to, což domnívá se míti, bude odjato od něho.

°19,26;[~]Mt 13,12;25,29;[~]Mk 4,24].25;[~L 19,26]

19. Tedy °přišli k němu ^matka a bratří jeho, ale nemohli ho dojíti pro zástup.

°[^]Mt 12,46;[^13,55];Mk 3,32

20. I pověděli mu, řkouce: Matka tvá a bratří tvoji stojí vně, chtíce tebe viděti.

21. A on odpověděv, řekl k nim: Matka má ^a bratří moji jsou ti, kteříž slovo Boží slyší a plní je.

Mt 12,50;[^]J 15,14;[^2K 5,16]

22. Stalo °se pak v jeden den, že on vstoupil ^na lodí i učedlníci jeho. I řekl k nim: Přeplavme se přes jezero. I odstrčili lodí od břehu.

°Mt 8,23;Mk 4,35].36

23. A když se plavili, usnul. Tedy přišla bouře tuhého ^větru na jezero, a vlny lodí naplňovaly, takže v nebezpečenství byli.

[^Jon 1,4.5;Sk 27,14.41]

24. I přistoupivše, zbudili ho, řkouce: Mistře, Mistře, hyneme. A on procítiv, přimluvil větru a zdutí vod. I přestala bouře, a stalo se utišení.

25. I řekl jim: Kde ^je víra vaše? Kteřížto bojíce se, podivili se, vespolek řkouce: °I kdo jest tento, že ~větrům přikazuje i vodám, a poslouchají ho?

°[~]Jb 26,12;[~]Ž 107,25.[29^Mt 8,26;Mk 4,40]

26. I plavili se do krajiny Gadarenské, kteráž jest proti Galilei.

27. A když z lodí vystoupil na zemi, potkal jej muž jeden z města, kterýž měl ďábelství od mnoha časů, a rouchem se neodíval, ani v domu býval, ale v hrobích.

Mt 8,28;Mk 5,2

28. Ten uzřev Ježíše zkřikl a padl před ním, a hlasem velikým řekl: Co je ^tobě do mne, Ježíši, Synu Boha nejvyššího? Prosím tebe, netrap mne.

[^Mt 8,29;Mk 5,7]

29. Nebo přikazoval duchu nečistému, aby vyšel z toho člověka. Po mnohé zajisté časy jím lomcoval, a býval ukován řetězy a v poutech ostříhán, ale on polámal okovy a býval od ďábelství puzen na poušť.

30. I otázal se Ježíš, řka: Jakť říkají? A on řekl: ^Tma. Neb bylo mnoho ďáblů vešlo do něho.

[^Mk 5,9]

31. Tedy prosili ho, aby jim nepřikazoval jíti do propasti.

32. Bylo pak tu °veliké stádo vepřů, kteříž se pásli na hoře. I prosili ho ďáblové, aby jim dopustil do nich vjíti. I dopustil jim.

°Mt 8,30

33. I vyšedše ďáblové z člověka, vešli do vepřů, a hned běželo stádo s chvátáním s vrchu do jezera, i ztonulo.

34. A viděvše pastýři, co se stalo, utekli pryč; a šedše, vypravovali to v městě i po vsech.

35. I vyšli lidé, aby viděli, co se stalo. I přišli k Ježíšovi, a nalezli člověka toho, z kteréhož ďáblové vyšli, oděného a majícího rozum, an sedí u noh Ježíšových. I báli se.

36. A vypravovali jim také ti, kteříž byli viděli, kterak jest zdráv učiněn ten, jenž měl ďábelství.

37. I °prosilo ho to všecko množství té okolní krajiny Gadarenských, aby odšel od nich; nebo ~bázní velikou naplněni byli. A on vstoupiv na lodí, navrátil se.

°Sk 16,39;[^Mt 8,34;Mk 5,17;~L 1,65]

38. Prosil °ho pak muž ten, z kteréhož ďáblové vyšli, aby s ním byl. Ale Ježíš propustil ho, řka:

°Mk 5,18

39. Navrať se do domu svého, a vypravuj, kterak ^veliké věci učinil tobě Bůh. I odšel, po všem městě vypravuje, jak veliké věci učinil jemu Ježíš.

[^Ž 126,2.3]

40. Stalo se pak, když se navrátil Ježíš, že přijal jej zástup; nebo všickni očekávali ho.

41. A ^aj, přišel muž, kterémuž jméno bylo Jairus, a ten byl kníže školy Židovské. I padna k nohám Ježíšovým, prosil ho, aby všel do domu jeho.

[^Mt 9,18;Mk 5,22]

42. Nebo měl dceru tu jedinou, kteréž bylo okolo dvanácti let, a ta umírala. A když šel, tiskl jej zástup.

Mt 9,18;Mk 5,23

43. Tedy ^žena jedna, jenž ~nemoc svou trpěla od let dvanácti, (kterážto byla na lékaře vynaložila všecken statek, a od žádného nemohla uzdravena býti,)

[^Mt 9,20;Mk 5,25;~Lv 15,25]

44. Přistoupivši ^pozadu, dotkla se podolka roucha jeho, a hned přestala nemoc její.

Mt 9,20;Mk 5,27;[^L 7,38]

45. I řekl Ježíš: Kdo jest, jenž se mne dotekl? A když všickni zapírali, řekl Petr, a kteříž s ním byli: Mistře, zástupové tebe tisknou a tlačí, a ty pravíš: Kdo se mne dotekl?

46. I řekl Ježíš: Dotekl se mne někdo, nebo poznal jsem já, že jest moc ode mne vyšla.

47. A viduci žena, že by tajno nebylo, třesuci se, přistoupila a padla před ním, a pro kterou příčinu dotkla se ho, pověděla přede vším lidem, a kterak jest hned uzdravena.

48. A on řekl jí: Dobré mysli buď, dcero, ^víra tvá tebe uzdravila. Jdiž u pokoji.

[^7,50]

49. A když on ještě mluvil, přišel jeden od knížete školy, řka jemu: Již umřela dcera tvá, nezaměstnávej Mistra.

Mt 9,18;Mk 5,35

50. Ale Ježíš uslyšav to, odpověděl jemu: Nebojž se, °věř toliko, a zdrávať bude.

°Mk 5,36

51. A všed do domu, nedopustil s sebou vjíti žádnému než Petrovi a Jakubovi a Janovi, a otci a mateři té děvečky.

52. Plakali jí pak všickni a kvílili. A on řekl: ^Neplačtež. ~Neumřelať, ale °spíť.

°Dn 12,2;Mt 25,5;J 11,11;Sk 7,60;13,36;1Te 4,15;2Pt 3,4;[^L 7,13;~Mt 9,24]

53. I posmívali se jemu, vědouce, že jest umřela.

54. On pak vyhnav ven všecky, a ujav ruku její, zavolal, řka: Děvečko, vstaň!

55. I navrátil se duch její, a vstala hned. I kázal jí dáti jísti.

56. I divili se náramně rodičové její. A on jim kázal, aby žádnému nepravili o tom, co se bylo stalo.


Předchozí <-- kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Lukáš