DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Lukáš
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 [Následující]

Kapitola 6.

Slovem i skutkem Pán ukázal zákoníkům, v čem by záleželo pravé dne svátečního svěcení, 13. učedlníků svých povolal, 20. blahoslavenství pravé i zlořečenství vysvětlil, 27. k skutkům dobrým pilně napomínal.

1. I stalo se v druhou sobotu, že šel Ježíš skrze obilí. I trhali učedlníci jeho klasy, a rukama vymínajíce, jedli.

Mt 12,1;Mk 2,23

2. Tehdy někteří z farizeů řekli jim: Proč to činíte, °čehož nesluší činiti v svátky?

°Ex 20,8.10;[23,12;31,15];Lv 23,32

3. I odpověděv Ježíš, řekl jim: Což jste ani toho ^nečtli, co jest učinil David, když lačněl, on i ti, kteříž s ním byli?

[^1;S 21,6;Mt 12,3]

4. Kterak °všel do domu Božího, a =chleby posvátné vzal a jedl, a dal i těm, kteříž s ním byli, jichžto nenáleží jísti než toliko samým ^kněžím?

°1;S 21,6;Ex 25,30;[^]29,33[^]Lv 8,31;24,9

5. I řekl jim: Že jest Syn člověka pánem ^také i dne svátečního.

[^Mt 12,8;Mk 2,28]

6. Stalo se pak i v jiný den sváteční, že všel do školy Ježíš, a učil. A byl tu člověk, jehož pravá ruka byla uschlá.

Mt 12,9;Mk 3,1

7. I šetřili ho zákoníci a farizeové, bude-li v sobotu uzdravovati, aby nalezli, čím by jej obžalovali.

8. Ale on znal přemyšlování jich. I dí člověku, kterýž měl ruku uschlou: Vstaň, a stůj v prostředku. A on vstav, i stál.

9. Tedy řekl k nim Ježíš: Otíži se vás na jednu věc: Sluší-li v sobotu dobře činiti? duši zachovati, čili zatratiti?

10. A pohleděv na ně na všecky vůkol, dí člověku: Vztáhni ruku svou. A on učinil tak. °I navrácena jest k zdraví ruka jeho a byla jako druhá.

°1;Kr 13,6;[Mk 3,5]

11. Oni pak naplněni jsou hněvivou nemoudrostí, a rozmlouvali mezi sebou, co by učiniti měli Ježíšovi.

12. I stalo se v těch dnech, vyšel Ježíš na horu k modlení. I byl tam přes noc na modlitbě Boží.

Mt 14,23;Mk 6,46

13. A když byl den, °povolal učedlníků svých, a vyvolil z nich dvanácte, kteréž i apoštoly nazval.

°9,1;Mt 10,1;Mk 3,13.[14];6,7

14. (Šimona, ^kterémuž také dal jméno Petr, a Ondřeje bratra jeho, Jakuba a Jana, Filipa a Bartoloměje,

[^J 1,42.43]

15. Matouše a Tomáše, Jakuba syna Alfeova, a Šimona, kterýž slove Zelótes,

16. Judu bratra Jakubova, a Jidáše Iškariotského, kterýž pak byl zrádce.)

17. I sstoupiv s nimi s hory, stál na místě polním, a zástup učedlníků jeho, a °množství veliké lidu ze všeho Judstva i z Jeruzaléma, i z Týru i z Sidonu, jenž při moři jsou, kteříž byli přišli, aby jej slyšeli a uzdraveni byli od neduhů svých,

°Mt 4,25;Mk 3,7

18. I kteříž trápeni byli od duchů nečistých. A byli uzdravováni.

19. A všecken zástup hledal se ho dotknouti; ^nebo moc z něho vycházela, a uzdravovala všecky.

[^Mt 14,36]

20. A on pozdvih očí svých na učedlníky, pravil: °Blahoslavení chudí, nebo vaše jest království Boží.

°Mt 5,2n

21. Blahoslavení, °kteříž nyní lačníte, nebo nasyceni budete. =Blahoslavení, kteříž nyní plačete, nebo smáti se budete.

°Iz 65,13;[55,1];=61,2.3;66,10;[Ž 126,5.6]

22. Blahoslavení °budete, když vás nenáviděti budou lidé, a když ~vás vyobcují, a haněti budou, a vyvrhou jméno vaše jakožto zlé, pro Syna člověka.

°1;Pt 2,19].20;3,14;4,14[Mt 5,11;~Iz 66,5]

23. Radujte se °v ten den a veselte se, nebo aj, odplata vaše mnohá jest v nebesích. =Takť jsou zajisté činívali prorokům otcové jejich.

°Sk 5,41;[Mt 5,12];=Mt 5,12;[Sk 7,51;Žd 11,36]

24. Ale °běda vám bohatým, nebo vy již máte potěšení své.

°Am 6,1;[Ž 17,14;Jk 5,1]

25. Běda ^vám, kteříž jste nasyceni, nebo °lačněti budete. Běda vám, ~kteříž se nyní smějete, nebo =kvíliti a plakati budete.

°[^]Iz 65,13.[14;10,16];=L 16,23;[~]Jk 4,9;5,1

26. Běda vám, když by dobře o vás mluvili všickni lidé; nebo tak jsou činívali falešným prorokům otcové jejich.

27. Ale vámť pravím, kteříž slyšíte: Milujte °nepřátely vaše, dobře čiňte těm, kteříž vás nenávidí,

°23,34;Př 25,21;Mt 5,44;Sk 7,60;Ř 12,14].20;[Ex 23,4]

28. Dobrořečte ^těm, kteříž vás proklínají, a ~modlte se za ty, kteříž vám bezpráví činí.

[^Ř 12,14;~L 23,34;Sk 7,60]

29. A udeřil-li by °tebe kdo v líce jedno, nasaď mu i druhého, a tomu, kterýž tobě odjímá plášť, také i sukně nebraň.

°Mt 5,39.[40];1;K 6,7

30. Každému ^pak prosícímu tebe dej, a od toho, jenž béře tvé věci, zase nežádej.

[^Dt 15,7;Mt 5,42]

31. A jakž chcete, aby vám lidé činili, i vy jim též podobně čiňte.

Mt 7,12

32. Nebo jestliže °milujete ty, kteříž vás milují, jakou míti budete milost? Nebo i hříšníci milují ty, od nichž milováni bývají.

°Mt 5,46

33. A budete-li dobře činiti těm, kteříž vám dobře činí, jakou máte milost? Však i hříšníci totéž činí.

34. A budete-li ^půjčovati těm, od kterýchž se nadějete zase vzíti, jakou máte milost? Však i hříšníci hříšníkům půjčují, aby tolikéž zase vzali.

[^Dt 15,7.8;Mt 5,42;Ž 37,21]

35. Protož milujte nepřátely vaše, a dobře čiňte, a °půjčujte, nic se odtud nenadějíce, a budeť odplata vaše mnohá, a =budete synové Nejvyššího. Nebo on dobrotivý jest i k nevděčným a zlým.

°Dt 15,8;Ž 37,21.[26];112,5;Př 11,24;=Mt 5,45

36. Protož buďte ^milosrdní, jako i ~Otec váš milosrdný jest.

[^Za 7,9;~Ž 103,8.13]

37. Nesuďte, ^a nebudete souzeni. Nepotupujte, a nebudete ~potupeni. Odpouštějte, a budeť vám odpuštěno.

[^Mt 7,1;Ř 2,11;K 4,5;~Mt 6,12.14]

38. Dávejte, a budeť vám dáno. Míru dobrou, ^natlačenou, a natřesenou, a osutou dadíť v lůno vaše; °touž zajisté měrou, ~kterouž měříte, bude vám odměřeno.

°[~]Mt 7,2;Mk 4,24[^Př 10,22;~Ga 6,7]

39. Pověděl jim také i podobenství: Zdali °může slepý slepého vésti? Zdaž oba do jámy neupadnou?

°Iz 42,19;Mt 15,14

40. Neníť učedlník °nad mistra svého, ale dokonalý bude každý, bude-li jako mistr jeho.

°Mt 10,24;J 13,16;15,20

41. Což pak °vidíš mrvu v oku bratra svého, a břevna, kteréž jest v tvém vlastním oku, neznamenáš?

°Mt 7,4

42. Aneb kterak můžeš říci bratru svému: Bratře, nechať vyvrhu mrvu z oka tvého, sám v oku svém břevna nevida? ^Pokrytče, vyvrz prve břevno z oka svého, a tehdy prohlédneš, abys vyňal mrvu, kteráž jest v oku bratra tvého.

[^Př 18,17;Mt 7,5]

43. Neboť °není ten strom dobrý, kterýž nese ovoce zlé, aniž jest strom zlý, kterýž nese ovoce dobré.

°Mt 7,17;12,33

44. Každý zajisté strom po svém vlastním ovoci bývá poznán; nebo nesbírají s trní fíků, ani s hloží sbírají hroznů.

45. Dobrý ^člověk z dobrého pokladu srdce svého vynáší dobré, a zlý člověk ze zlého pokladu srdce svého vynáší zlé. Nebo z hojnosti srdce mluví ústa jeho.

[^Mt 12,35]

46. Co pak mi říkáte: °Pane, Pane, a nečiníte, což pravím?

°13,25;Mal 1,6;Mt 7,21;25,11;Ř 2,13;Jk 1,22

47. Každý kdož přichází ke mně, a slyší ^slovo mé, a zachovává je, ukáži vám, komu by podoben byl.

[^Mt 7,24]

48. Podoben jest člověku stavějícímu dům, kterýž kopal hluboko, a založil grunty v skále. A když se stala povodeň, obořila se řeka na dům ten, ale ^nemohla jím pohnouti, nebo byl založen na skále.

[^Jk 1,2.3.12]

49. Ale kdož slyší ^a nečiní, podoben jest člověku, kterýž staví dům svůj na zemi bez gruntu. Na kterýžto obořila se řeka, a on hned padl, i stal se ~pád domu toho veliký.

[^Mt 7,26.27~Žd 10,26]


Předchozí <-- kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Lukáš