DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Lukáš
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 [Následující]

Kapitola 5.

Kázal z lodí Kristus Pán; 6. učedlníci množství ryb zahrnuli; 12. uzdraven malomocný, 18. šlakem poražený na duši i na těle uzdraven; 27. Matouš svatý povolán, 31. a odpověd na reptání zákoníků a farizeů dána.

1. Stalo se pak, ^když se zástup na něj valil, aby slyšeli slovo Boží, že on stál podle jezera Genezaretského.

Mt 4,18;Mk 1,16;[^4,1;Mt 13,21]

2. I ^uzřel dvě lodí, any stojí u jezera, rybáři pak sstoupivše z nich, vypírali síti.

[^Mt 4,18;Mk 1,16]

3. I vstoupiv na jednu z těch lodí, kteráž byla Šimonova, prosil ho, aby od země odvezl maličko. A posadiv se, učil z lodí zástupy.

4. A když přestal mluviti, dí k Šimonovi: °Vez na hlubinu, ^a rozestřete síti své k lovení ryb.

°[^]J 21,6

5. I odpověděv Šimon, řekl jemu: ^Mistře, přes celou noc pracovavše, nic jsme ~nepopadli, ale k slovu tvému rozestru sít.

[^17,13;~J 21,3]

6. A když to učinili, zahrnuli množství veliké ryb, takže se trhala sít jejich.

7. I ponukli tovaryšů, kteříž byli na druhé lodí, aby přišli a pomohli jim. I přišli a naplnili obě lodí, takže se téměř pohřižovaly.

8. To uzřev Šimon Petr, padl k nohám Ježíšovým, řka: ^Odejdi ode mne, Pane, neboť jsem člověk hříšný.

[^8,37]

9. Hrůza zajisté byla jej obklíčila, i všecky, kteříž s ním byli, nad tím lovením ryb, kteréž byli popadli,

10. A též ^Jakuba a Jana, syny Zebedeovy, kteříž byli ~tovaryši Šimonovi. I dí Šimonovi Ježíš: Nebojž se. Již od tohoto času °lidi živé budeš loviti.

°Ez 47,10;[^Mt 4,18.21;Mk 1,16.19;~1Pt 5,1]

11. A přivezše k břehu lodí, a °všecko opustivše, šli za ním.

°18,28;Mt 4,22;19,27;Mk 10,28

12. I stalo se, když byl v jednom městě, a aj, byl tam °muž plný malomocenství. A uzřev Ježíše, padl na tvář, a prosil ho, řka: Pane, kdybys chtěl, můžeš mne očistiti.

°Mt 8,2;Mk 1,40

13. I vztáh Ježíš ruku, dotekl se ho, řka: Chci, buď čist. A hned odešlo od něho malomocenství.

14. I ^přikázal jemu, aby žádnému nepravil, ale řekl mu: Odejda, ukaž se knězi, a obětuj za očištění ~své, °jakož přikázal Mojžíš, na svědectví jim.

°[~]Lv 14,2n;[^Mt 8,4]

15. Tedy rozhlašovala se více řeč o něm, a scházeli se zástupové mnozí, aby jej slyšeli, a uzdravováni byli od něho v svých nemocech.

16. On pak odcházel na ^pouště, a modlil se.

[^Mk 1,35]

17. I stalo se v jeden den, že on seděl uče, a seděli také tu i farizeové a Zákona učitelé, kteříž se byli sešli z každého městečka Galilejského a Judského i z Jeruzaléma, a moc Páně přítomná byla k uzdravování jich.

18. A aj, muži °nesli na loži člověka, kterýž ~byl šlakem poražený, i hledali vnésti ho a položiti před něj.

°Mt 9,2;Mk 2,3;J 5,2;[~]Sk 9,33

19. A nenalezše, kterou by jej stranou vnesli pro zástup, vstoupili na dům, a skrze podlahu spustili jej s ložem uprostřed před Ježíše.

20. Kterýžto viděv víru jejich, řekl mu: Člověče, ^odpuštěniť jsou tobě hříchové tvoji.

[^7,48]

21. Tedy počali přemyšlovati zákoníci a farizeové, řkouce: °Kdo jest tento, jenž mluví rouhání? Kdo může odpustiti hříchy, jediné ~sám Bůh?

°Ž 32,2.[~5];51,1.2;[~]Iz 43,25;44,22;[Mt 9,3]

22. Poznav pak Ježíš myšlení jejich, odpovídaje, řekl k nim: Co tak utrhavě přemyšlujete v srdcích vašich?

23. Co ^jest snáze říci: Odpouštějí se tobě hříchové tvoji, čili říci: Vstaň a choď?

[^Mt 9,5]

24. Ale °abyste věděli, že Syn člověka má moc na zemi odpouštěti hříchy, (řekl dnou zlámanému:) Toběť pravím: Vstaň, a vezma lože své, jdi do domu svého.

°Mt 9,6;Mk 2,10

25. A on hned vstav před nimi, vzal lože, na němž ležel, i odšel do domu svého, velebě Boha.

26. I užasli se všickni, i velebili Boha, a naplněni jsou bázní, řkouce: Že jsme viděli dnes divné věci.

27. A potom vyšel Ježíš a ^uzřel celného, jménem Léví, sedícího na cle. I řekl jemu: Pojď za mnou.

[^Mt 9,9;Mk 2,14]

28. A on opustiv všecko, vstav, šel za ním.

29. I učinil jemu hody veliké Léví v domu svém, a byl tu zástup °veliký publikánů i jiných, kteříž s ním stolili.

°15,1;[Mt 9,10.13;Mk 2,15]

30. Tedy ^reptali zákoníci a farizeové, řkouce učedlníkům jeho: °Proč s publikány a hříšníky jíte a pijete?

°7,39;15,2;[^Mt 20,11;J 6,43.61]

31. I odpověděv Ježíš, řekl k nim: Nepotřebujíť ^zdraví lékaře, ale nemocní.

[^Mt 9,12.13;Mk 2,17]

32. Nepřišelť jsem °volati spravedlivých, ale hříšných ku pokání.

°19,10;Mt 9,13;1Tm 1,15

33. A oni řekli jemu: Proč učedlníci Janovi postí se často a modlí se, též podobně i farizejští, tvoji pak jedí a pijí?

Mt 9,14;Mk 2,18

34. On pak řekl k nim: Zdali můžete synům °ženicha, dokudž s nimi jest ženich, kázati se postiti?

°Iz 62,5;J 3,29;2K 11,2

35. Ale přijdouť dnové, a když odjat bude od nich ženich, tehdážť se budou postiti v těch dnech.

36. Pravil pak i podobenství k nim: Že žádný ^záplaty roucha nového nepřišívá k rouchu vetchému; sic jinak i nové roztrhuje, a vetchému nepřísluší záplata z nového.

[^Mt 9,16;Mk 2,21]

37. A žádný nevlévá vína nového do nádob starých; sic jinak víno nové rozpučí nádoby, a samo vyteče, a nádoby se pokazí.

Mt 9,16

38. Ale víno nové v nádoby nové má lito býti, a obé bude zachováno.

39. A aniž kdo, když pije staré, hned chce nového, ale díť: Staré lepší jest.


Předchozí <-- kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Lukáš