DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Lukáš
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 [Následující]

Kapitola 4.

Kristus Pán, zvítěziv nad ďáblem, 14. a přišed do vlasti své, 15. kázal a zvěstoval proroctví naplněné, 30. však když ho nebyli vděčni, 31. sstoupiv do Kafarnaum, mnohé rozličnými neduhy i ďábelstvím ztrápené, uzdravoval.

1. Ježíš pak, pln °jsa Ducha svatého, vrátil se od Jordánu, a puzen jest v Duchu na poušť.

°Mt 4,1;Mk 1,12

2. A za čtyřidceti dní pokoušín byl od ďábla, a °nic nejedl v těch dnech. A když se skonali dnové ti, potom zlačněl.

°Ex 24,18;[34,28];1Kr 19,8

3. I řekl jemu ďábel: Jestliže jsi Syn Boží, rci ^kamenu tomuto, ať jest chléb.

[^Mt 4,3]

4. I odpověděl jemu Ježíš: Psánoť °jest: Že ne samým chlebem živ bude člověk, ale každým slovem Božím.

°Dt 8,3;32,47

5. I vedl jej ďábel na ^horu vysokou, a ukázal mu všecka království okršlku země pojednou.

[^Mt 4,8]

6. A řekl jemu ďábel: Toběť dám tuto všecku moc i slávu těchto království, nebo mně dána jest, a komuž bych koli chtěl, dám ji.

7. Protož ty pokloníš-li se přede mnou, budeť všecko tvé.

8. I odpověděv Ježíš, řekl jemu: Jdi pryč ode mne, satanáši; neboť °psáno jest: Pánu Bohu svému budeš se klaněti a jemu samému sloužiti.

°Dt 6,13;10,20;1S 7,3;[Mt 4,10]

9. Tedy ^vedl jej do Jeruzaléma, a postavil ho na vrchu chrámu, a řekl mu: Jsi-li Syn Boží, pusť se odtud dolů.

[^Mt 4,5]

10. Nebo °psáno jest: Že andělům svým přikáže o tobě, aby tě ostříhali,

Ž 91,11.12;[Mt 4,6]

11. A že tě na ruce uchopí, abys neurazil o kámen nohy své.

12. A odpovídaje, dí mu Ježíš: Povědínoť °jest: Nebudeš pokoušeti Pána Boha svého.

°Dt 6,16;[Mt 4,7]

13. A dokonav všecka pokušení ďábel, odšel od něho až do času.

14. I navrátil se Ježíš °v moci Ducha do Galilee, a vyšla pověst o něm po vší té okolní krajině.

°Mt 4,12;Mk 1,14;J 4,43;Sk 10,37.38

15. A on učil v školách jejich, a slaven byl ode všech.

16. I přišel do °Nazaréta, kdež byl vychován, a všel podle obyčeje svého v den sobotní do školy. =I vstal, aby četl.

°Mt 13,53].54;[2,23];Mk 6,1;=Neh 8,5

17. I dána jemu kniha Izaiáše proroka. A otevřev knihu, nalezl místo, kdež bylo °napsáno:

°Iz 61,1

18. Duch Páně nade mnou, protože pomazal mne, kázati ^evangelium chudým poslal mne, a uzdravovati zkroušené srdcem, ~zvěstovati jatým propuštění a slepým vidění, a propustiti soužené v svobodu,

[^Mt 11,5;~Iz 42,7]

19. A zvěstovati ^léto Páně vzácné.

[^Lv 25,10;2K 6,2Iz 61,2]

20. A zavřev knihu a vrátiv služebníku, posadil se. A všech v škole oči byly obráceny naň.

21. I počal mluviti k nim: Že dnes naplnilo se Písmo toto v uších vašich.

22. A všickni jemu posvědčovali, a divili °se libým slovům, pocházejícím z úst jeho, a pravili: Zdaliž tento ~není syn Jozefův?

°[~]Mt 13,55;[~]Mk 6,3;J 7,15;[Ž 45,3;Iz 50,4]

23. I dí k nim: Zajisté díte mi toto podobenství: Lékaři, uzdrav se sám. Které věci slyšeli jsme, žes činil ^v Kafarnaum, učiň také i zde ~v své vlasti.

[^Mt 4,13;~13,54]

24. I řekl jim: Amen pravím vám, žeť žádný ^prorok není vzácen v vlasti své.

[^Mt 13,57]

25. Ale v pravdě pravím vám, že mnoho vdov bylo za dnů Eliáše °v lidu Izraelském, kdyžto zavříno bylo nebe za tři léta a za šest měsíců, takže byl hlad veliký po vší zemi,

°1Kr 17,[1].9;Jk 5,17

26. Však Eliáš k nižádné z nich není poslán, než toliko do Sarepty Sidonské k ženě vdově.

27. A mnoho malomocných bylo v lidu Izraelském za Elizea proroka, a žádný z nich není očištěn, než °Náman Syrský.

°2Kr 5,14

28. I naplněni jsou všickni v škole hněvem, slyšíce to.

29. A povstavše, vyvedli jej ven z města, a vedli ho až na vrch hory, na nížto město jejich bylo vzděláno, aby jej dolů sstrčili.

30. Ale on bera se ^prostředkem jich, ušel.

[^J 8,59]

31. I sstoupil ^do Kafarnaum, města Galilejského, a tu učil je ve dny sobotní.

[^Mt 4,13;Mk 1,21]

32. I divili se °velmi učení jeho, nebo mocná byla řeč jeho.

°2,47;[Mt 7,28.29;Mk 1,22]

33. Byl pak tu v škole ^člověk jeden, mající ducha ďábelství nečistého. I zvolal hlasem velikým,

[^Mk 1,23]

34. Řka: Ach, což jest tobě do nás, Ježíši Nazaretský? Přišel jsi zatratiti nás? Znám tě, kdo jsi, že jsi ten ^svatý Boží.

[^1,35;Mk 1,24]

35. I přimluvil jemu Ježíš, řka: Umlkniž a vyjdi od něho. A povrha jej ďábel mezi ně, vyšel od něho, a nic mu neuškodil.

36. I přišel strach na všecky, a rozmlouvali vespolek, řkouce: Jaké jest toto slovo, že °v moci a síle přikazuje nečistým duchům, a vycházejí?

°9,42;10,19;Mt 4,23;8,16;9,32

37. I rozcházela se o něm pověst po všem okolí té krajiny.

38. Vstav pak Ježíš ze školy, všel do domu Šimonova. Svegruše pak Šimonova trápena byla těžkou zimnicí. I prosili ho za ni.

Mt 8,14

39. Tedy stoje nad ní, přimluvil zimnici, i přestala jí. A ona hned vstavši, posluhovala jim.

40. Při západu pak slunce všickni, kteříž měli nemocné rozličnými neduhy, vodili je k němu, a on ^na jednoho každého z nich ruce vzkládav, uzdravoval je.

Mk 1,32.[34;^7,32;8,23.25]

41. Od mnohých také ďábelství vycházela, křičící a říkající: °Ty jsi Kristus, Syn Boží. Ale on ^přimlouvaje, nedopouštěl jim mluviti; nebo věděli, že jest on Kristus.

°9,20;Mk 3,11;[^Mk 1,34;Sk 16,17.18]

42. A jakž byl den, vyšed, bral se na pusté místo. I hledali ho zástupové, a přišli až k němu, a zdržovali ho, aby neodcházel od nich.

43. On pak řekl jim: I jinýmť městům musím zvěstovati království Boží; nebo na to poslán jsem.

44. I kázal v školách Galilejských.


Předchozí <-- kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Lukáš