DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Lukáš
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 [Následující]

Kapitola 23.

Pán jatý ku Pilátovi veden, 7. odtud k Herodesovi poslán, 24. potom od Piláta odsouzen, 26. z města na popravu veden, 23. ukřižován, 46. umřel, 53. i pohřben.

1. Tehdy povstavši všecko to množství jich, vedli jej ku Pilátovi.

Mt 27,2;Mk 15,1;J 18,28

2. A počali naň žalovati, řkouce: Tohoto jsme nalezli, an převrací lid, a ^brání daně dávati císaři, °pravě se býti Kristem králem.

°Sk 17,7;[^L 20,25;Mt 17,25]

3. Pilát pak ^otázal se ho, řka: Ty-li jsi král Židovský? A on odpověděv, řekl jemu: Ty pravíš.

[^Mt 27,11;Mk 15,2;J 18,331Tm 6,13]

4. I dí Pilát k předním kněžím a k zástupům: Žádné viny nenalézám na tomto člověku.

5. Oni pak více se rozmáhali v křiku, řkouce: Bouříť lid, uče po všem Judstvu, počav od Galilee až sem.

6. Tedy Pilát uslyšav o Galilei, otázal se, byl-li by člověk Galilejský.

7. A když zvěděl, že by byl z panství Herodesova, ^poslal jej k Herodesovi, kterýž také v Jeruzalémě byl v ty dni.

[^3,1]

8. Herodes pak uzřev Ježíše, zradoval se velmi. Nebo ^dávno žádal viděti jej, protože °mnoho o něm slýchal, a nadál se, že nějaký div od něho učiněný uzří.

°9,7.[^9;Mt 14,1.2]

9. I tázal se ho mnohými řečmi, ale on jemu nic neodpovídal.

10. Stáli pak tu přední kněží a zákoníci, tuze na něj žalujíce.

11. A ^pohrdna jím Herodes s svým rytířstvem, a naposmívav se jemu, oblékl jej v roucho bílé, i odeslal zase ku Pilátovi.

[^Sk 4,11]

12. I učiněni jsou přátelé Herodes s ^Pilátem v ten den. Nebo před tím nepřátelé byli vespolek.

[^Sk 4,27]

13. Pilát pak svolav přední kněží a úřadné osoby i lid,

Mt 27,19

14. Řekl k nim: Dali jste mi ^toho člověka, jako by lid odvracel po sobě, a aj, já před vámi vyptávaje se ho, žádné viny jsem nenalezl na tom člověku ve všem tom, což vy na něj žalujete.

J 18,38;19,4;[^Mt 27,23;Mk 15,14]

15. Ano ani Herodes; nebo odeslal jsem vás k němu, a aj, nic hodného smrti nestalo se jemu.

16. Protož potresce ho, propustím jej.

17. Musíval pak °propouštěti jim v svátek jednoho vězně.

°Mt 27,15;Mk 15,6;J 18,39;19,12

18. Protož zkřikli spolu všecko množství, řkouce: °Zahlaď tohoto, a propusť nám Barabbáše.

°Sk 3,14;[Mt 27,22;J 18,40]

19. Kterýž byl pro ^svádu nějakou v městě učiněnou a pro vraždu vsazen do žaláře.

[^Mk 15,7]

20. Tedy Pilát opět mluvil k nim, chtěje propustiti Ježíše.

21. A oni vždy volali, řkouce: Ukřižuj ho, ukřižuj!

22. A on po třetí řekl k nim: Což jest pak zlého učinil tento? Jáť žádné ^příčiny smrti nenalézám na něm. Protož potresce ho, propustím.

[^14]

23. Oni pak předce dotírali na něj křikem velikým, žádajíce, aby byl ukřižován. A rozmáhali ^se hlasové jejich a předních kněží.

[^J 19,12]

24. Pilát pak přisoudil, aby se naplnila žádost jejich.

25. I ^propustil jim toho, kterýž pro bouřku a vraždu vsazen byl do žaláře, za něhož prosili, ale Ježíše vydal k vůli jejich.

[^Mt 27,26;Mk 15,15;J 19,16]

26. A °když jej vedli, chytivše ^Šimona nějakého Cyrenenského, jdoucího s pole, vložili na něj kříž, aby jej nesl za Ježíšem.

°[^]Mt 27,32;Mk 15,21

27. I šlo za ním veliké množství lidu i žen, kteréžto plakaly a kvílily ho.

28. A obrátiv se k nim Ježíš, dí: Dcery Jeruzalémské, neplačtež nade mnou, ale raději samy nad sebou plačte a nad svými dětmi.

29. Nebo aj, přijdou dnové, v nichžto řeknou: ^Blahoslavené neplodné, ~a břicha, kteráž nerodila, a prsy, kteréž nekrmily.

[^Iz 54,1;~Mt 24,19]

30. Tehdyť počnou říci k horám: Padněte °na nás, a pahrbkům: Přikrejte nás!

°Iz 2,19;Oz 10,8;Zj 6,16;9,6

31. Nebo poněvadž na °zeleném dřevě toto se děje, i co pak bude na suchém?

°1Pt 4,1.17;[Jr 25,29]

32. Vedeni pak byli s ním °i jiní dva zločinci, aby spolu s ním byli ukřižováni.

°Iz 53,12;Mt 27,38;Mk 15,27;J 19,18

33. A když přišli na místo, ^kteréž slove popravištné, tu jej ukřižovali, i ty zločince, jednoho na pravici, druhého pak na levici.

[^Mt 27,33]

34. Tedy Ježíš řekl: Otče, °odpusť jim, neboť ~nevědí, co činí. A ÷rozdělivše roucho jeho, metali o ně los.

°Mt 5,44;Sk 7,60;1K 4,13;[Iz 53,12;~Sk 3,17;÷Ž 22,19;Mt 27,35]

35. I stál lid, dívaje se. A ^posmívali se jemu ~knížata s nimi, řkouce: Jinýmť jest spomáhal, nechať nyní pomůže sám sobě, jestliže on jest Kristus, ten Boží zvolený.

[^Ž 22,8~Mt 27,39]

36. Posmívali se také jemu žoldnéři, přistupujíce a octa podávajíce jemu,

37. A řkouce: Jsi-li ty ten král Židovský, spomoziž sám sobě.

38. A byl také i nápis °napsaný nad ním, literami Řeckými a Latinskými a Židovskými: Tento jest král Židovský.

°Mt 27,37;Mk 15,26;J 19,19

39. Jeden pak z těch zločinců, kteříž s ním viseli, rouhal se jemu, řka: Jsi-li ty Kristus, spomoziž sobě i nám.

40. A odpověděv druhý, trestal ho, řka: Ty se ani Boha nebojíš, ješto jsi v témž odsouzení?

41. Myť zajisté spravedlivě trpíme, nebo hodnou pomstu za skutky naše béřeme, ale tento nic zlého neučinil.

42. I dí Ježíšovi: Pane, ^rozpomeň se na mne, když přijdeš do království svého.

[^Gn 40,14]

43. I řekl mu Ježíš: Amen pravím tobě, dnes budeš se mnou v ráji.

44. A bylo okolo hodiny šesté. I stala se °tma po vší zemi až do hodiny deváté.

°Mk 15,33;[Mt 27,45]

45. I zatmělo se slunce, a opona chrámová roztrhla se na poly.

46. A zvolav Ježíš ^hlasem velikým, řekl: Otče, °v ruce tvé poroučím ducha svého. A to pověděv, umřel.

°Ž 31,6;Sk 7,59.[60;^Mt 27,50]

47. A vida ^centurio, co se stalo, velebil Boha, řka: Jistě člověk tento spravedlivý byl.

[^Mt 27,54]

48. A všickni zástupové, přítomní tomu divadlu, hledíce na to, co se dálo, tepouce prsy své, navracovali se.

49. Stáli pak všickni známí jeho zdaleka, i ženy, kteréž byly přišly za ním od Galilee, hledíce na to.

50. A aj, muž jménem Jozef, jeden z úřadu, muž dobrý a spravedlivý,

Mt 27,57;Mk 15,43;J 19,38

51. Kterýž byl nepovolil radě a skutku jejich, z Arimatie města Judského, kterýžto ^také očekával království Božího,

[^2,25.38]

52. Ten přistoupiv ku Pilátovi, ^vyprosil tělo Ježíšovo,

[^Mt 27,58]

53. A ^složiv je s kříže, obvinul v kment a pochoval je v hrobě °vytesaném v skále, v kterémž ještě nebyl žádný pochován.

°Mt 27,60;[12,40;^]Mk 15,46

54. A byl den ^připravování, a sobota se začínala.

[^Mt 27,62J 19,42]

55. Šedše °pak také za ním ^ženy, kteréž byly s Ježíšem přišly od Galilee, pohleděly na hrob, a kterak pochováno bylo tělo jeho.

°[^]8,2

56. Vrátivše se pak, připravily vonné věci a masti, ale v sobotu odpočinuly, podle ^přikázání.

[^Ex 20,10]


Předchozí <-- kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Lukáš