DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Lukáš
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 [Následující]

Kapitola 22.

O svátku Židovském přesnic, 3. o zradě Jidášově, 7. večeři Páně staré i nové, 24. o nesnázi vzniklé mezi učedlníky o prvotnost, 31. o tříbení jich satanovu, 37. o strojení se Páně k smrti, 55. a o pádu Petrovu.

1. Přibližoval se pak °svátek přesnic, jenž slove velikanoc.

°Ex 12,15;Mt 26,2;Mk 14,1

2. I hledali přední kněží a zákoníci, kterak by °jej vyhladili; ale obávali se lidu.

°20,19;Ž 2,2;Sk 4,25;[J 11,47]

3. Tedy ďábel °vstoupil do Jidáše, kterýž sloul Iškariotský, jednoho z počtu dvanácti.

°J 13,2].27;[Mt 26,14;Mk 14,10]

4. A on °odšed, mluvil s předními kněžími, a s úředníky nad chrámem, kterak by ho jim zradil.

°Mt 26,14;Mk 14,10;J 13,2

5. I zradovali se, a smluvili s ním, že mu chtí peníze dáti.

6. A on také jim přiřekl. I hledal příhodného času, aby ho jim zradil bez zástupu.

7. Tedy přišel den přesnic, v kterémžto zabit měl býti beránek.

8. I poslal Ježíš Petra a Jana, řka: Jdouce, připravte nám beránka, abychom jedli.

9. A oni řekli mu: Kde chceš, ať připravíme?

10. On pak řekl k nim: Aj, když vcházeti budete do města, potkáť vás člověk, dčbán vody nesa. Jdětež za ním do domu, do kteréhož vejde.

11. A díte hospodáři toho domu: Vzkazuje tobě Mistr: Kde jest síň, kdežto budu jísti beránka s učedlníky svými?

12. A onť vám ukáže večeřadlo veliké podlážené. Tam připravte.

13. I odšedše, ^nalezli, jakž jim pověděl, a připravili beránka.

[^19,32]

14. A °když přišel čas večeře, posadil se za stůl, a dvanácte apoštolů s ^ním.

°[^]Mt 26,20;[^]Mk 14,17.18

15. I řekl jim: Žádostí žádal jsem tohoto beránka jísti s vámi, prve než bych trpěl.

16. Nebo pravímť vám, žeť ho již více nebudu jísti, ažť se naplní v království Božím.

17. A vzav kalich, a díky činiv, řekl: Vezměte jej a dělte mezi sebou.

18. Neboť pravím ^vám, žeť nebudu píti z plodu vinného kořene, ažť království Boží přijde.

[^Mt 26,29;Mk 14,25]

19. A °vzav chléb, díky činiv, lámal a dal jim, řka: To jest tělo mé, kteréž se za vás dává. To čiňte na mou památku.

°Mt 26,26;Mk 14,22;1K 11,23].24

20. Takž také dal jim i kalich, když bylo po večeři, řka: Tento kalich jest nová smlouva v mé krvi, kteráž se za vás vylévá.

21. Ale aj, °ruka zrádce mého se mnou jest za stolem.

°Mt 26,14.[21.23];Mk 14,18;J 13,18

22. A Syn zajisté člověka jde, tak jakž jest °uloženo o něm, ale běda člověku tomu, kterýž ho zrazuje.

°Ž 41,10;J 13,18;Sk 1,16;[2,23]

23. Tedy oni počali vyhledávati mezi sebou, kdo by z nich byl, kterýž by to měl učiniti.

24. Stal se pak i svár mezi nimi, kdo by ^z nich zdál se býti větší.

[^9,46;Mt 18,1;Mk 9,34]

25. On pak řekl jim: °Králové národů panují nad nimi, a kteříž moc mají nad nimi, dobrodincové slovou.

°Mt 20,25;Mk 10,42

26. Ale vy °ne tak. Nýbrž kdož větší jest mezi vámi, budiž jako nejmenší, a kdož vůdce jest, budiž jako sloužící.

°9,48;2K 1,24;1Pt 5,3.[5.6]

27. Nebo kdo větší jest, ten-li, kterýž ^sedí, čili ten, kterýž slouží? Zdali ne ten, kterýž sedí? °Ale já mezi vámi jsem jako ten, kterýž slouží.

°J 13,4;Fp 2,7;[^L 7,37;Mt 20,28]

28. Vy pak jste ti, kteříž jste v mých pokušeních se mnou zůstali.

29. A jáť °vám způsobuji, jakož mi způsobil Otec můj, království,

°12,32;[Mt 24,27]

30. Abyste ^jedli a pili za stolem mým v království mém, a °seděli na stolicích, soudíce dvanáctero pokolení Izraelské.

°Mt 19,28;[Zj 3,21;^Mt 8,11]

31. I řekl Pán: Šimone, Šimone, aj, satan ^vyprosil vás, aby vás tříbil jako pšenici.

[^1Pt 5,8]

32. Ale jáť jsem ^prosil za tebe, aby nezhynula víra tvá. A ty ~někdy obrátě se, potvrzuj bratří svých.

[^J 17,11.15.20~Ž 51,15]

33. A on řekl jemu: °Pane, s tebou hotov jsem i do žaláře i na smrt jíti.

°Mt 26,33;Mk 14,29;J 13,37

34. On pak dí: Pravím ^tobě, Petře, nezazpíváť dnes kohout, až prve třikrát zapříš, že neznáš mne.

[^Mt 26,34;Mk 14,30.72J 13,38]

35. I řekl jim: Když °jsem vás posílal bez pytlíka, a bez mošny, a bez obuvi, zdali jste v čem nedostatek měli? A oni řekli: V ničemž.

°9,3;Mt 10,9;Mk 6,8

36. Tedy dí jim: Ale nyní, kdo má pytlík, vezmi jej, a též i mošnu; a kdož nemá, prodej sukni svou, a kup sobě meč.

37. Nebo pravím vám, že se ještě °to musí naplniti na mně, což psáno: A s nešlechetnými počten jest. Nebo ty věci, kteréž psány jsou o mně, konec berou.

°Iz 53,12;[Mk 15,28]

38. Oni pak řekli: Pane, aj, dva meče teď. A on řekl jim: Dostiť jest.

39. A vyšed podle obyčeje svého, šel na ^horu Olivovou, a šli za ním i učedlníci jeho.

[^]Mt 26,36;Mk 14,32;J 18,1

40. A když přišel na místo, řekl jim: Modlte se, abyste nevešli v pokušení.

41. A sám °vzdáliv se od nich, jako by mohl kamenem dohoditi, a poklek na kolena, modlil se,

°Mt 26,39;[Mk 14,35]

42. Řka: Otče, chceš-li, přenes kalich tento ode mne, ale však ^ne má vůle, ale tvá staň se.

[^J 6,38]

43. I ukázal se jemu anděl s nebe, posiluje ho.

44. A jsa v boji, ^horlivěji se modlil. I učiněn jest pot jeho jako krůpě krve tekoucí na zemi.

[^J 12,27;Žd 5,7]

45. A vstav od modlitby, a přišed k učedlníkům, nalezl je, ani spí zámutkem.

46. I řekl jim: Co spíte? Vstaňte a modlte se, abyste nevešli v pokušení.

47. A když on ještě mluvil, aj, zástup, a ten, kterýž sloul Jidáš, jeden ze dvanácti, šel napřed, a přiblížil se k Ježíšovi, aby jej políbil.

Mt 26,47;Mk 14,43;J 18,3

48. Ježíš pak řekl jemu: Jidáši, políbením Syna člověka zrazuješ?

49. A vidouce ti, kteříž při něm byli, k čemu se chýlí, řekli jemu: Pane, budeme-liž bíti mečem?

50. I udeřil jeden z nich služebníka nejvyššího kněze, a uťal ucho jeho pravé.

51. A Ježíš odpověděv, řekl: Nechtež až potud. A dotkna se ucha jeho, uzdravil jej.

52. I dí Ježíš těm, kteříž přišli k němu, předním kněžím a úředníkům chrámu a starším: Jako °na lotra vyšli jste s meči a s kyjmi?

°Mt 26,55;Mk 14,48

53. Ješto na každý den býval jsem s vámi v chrámě, a nevztáhli jste rukou na mne. Ale totoť jest ta vaše hodina a moc temnosti.

54. A oni javše jej, ^vedli ho, a uvedli do domu nejvyššího kněze. Petr pak šel za ním zdaleka.

[^Mt 26,57.58]

55. A když °zanítili oheň uprostřed síně a posadili se vůkol, sedl Petr mezi ně.

°Mt 26,58.[69];Mk 14,66;J 18,25

56. A uzřevši ho jedna ^děvečka, an sedí u ohně, a pilně naň pohleděvši, řekla: I tento byl s ním.

[^J 18,17]

57. A on zapřel ho, řka: Ženo, neznám ho.

58. A po malé chvíli jiný, vida jej, řekl: I ty z nich jsi. Petr pak řekl: Ó člověče, nejsem.

59. A potom asi po jedné hodině jiný potvrzoval, řka: V pravdě i tento s ním byl, neb i Galilejský jest.

60. I řekl Petr: Člověče, nevím, co pravíš. A hned, když on ještě mluvil, kohout ^zazpíval.

[^Mt 26,74]

61. I obrátiv se Pán, pohleděl na Petra. I rozpomenul se Petr na slovo Páně, kterak jemu byl řekl: Že prve než kohout °zazpívá, třikrát mne zapříš.

°Mt 26,34].75;Mk 14,30].72;J 13,38

62. I vyšed ven Petr, plakal hořce.

63. Muži pak ti, °kteříž drželi Ježíše, posmívali se jemu, ^tepouce ho.

°[^]Mt 26,67;Mk 14,65;J 19,3;[^Jb 16,10;Iz 50,6]

64. A zakrývajíce ho, bili jej v tvář, a tázali se ho, řkouce: Prorokuj, kdo jest, kterýž tebe udeřil?

65. A jiného mnoho, rouhajíce se, mluvili proti němu.

66. A když byl den, °sešli se starší lidu a přední kněží a zákoníci, a vedli ho do rady své,

°Ž 2,2;Mt 27,1;Mk 15,1;J 18,28

67. Řkouce: Jsi-li ty Kristus? Pověz nám! I dí jim: Povím-li vám, nikoli neuvěříte.

68. A pakli se vás co otíži, neodpovíte mi, ani propustíte.

69. Ale od ^této chvíle Syn člověka °sedne na pravici moci Boží.

°Ž 110,1;Mt 22,43;26,64;[^16,27];Mk 14,62;16,19;Sk 2,33;[^1,11;Dn 7,9.13]

70. I řekli všickni: Tedy jsi ty Syn Boží? On pak řekl jim: Vy pravíte, že já jsem.

71. A oni řekli: Což ještě potřebujeme svědectví? Však jsme sami slyšeli z úst jeho.


Předchozí <-- kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Lukáš