DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Lukáš
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 [Následující]

Kapitola 2.

O popsání všeho světa; 4. o narození Pána Krista, 8. o pastýřích,stráž noční držících, 21. o Páně obřezání, 22. obětování v chrámě, 41. v letech dvanácti v chrámě s doktory mluvení, 51. a o poddanosti jeho pěstounům.

1. I stalo se v těch dnech, vyšlo jest vyrčení od císaře Augusta, aby byl popsán všecken svět.

2. (To popsání nejprve stalo se, když vladařem Syrským byl Cyrenius.)

3. I šli všickni, aby zapsáni byli, jeden každý do svého města.

4. Vstoupil pak i Jozef od Galilee z města Nazarétu do Judstva, do města Davidova, ^kteréž slove °Betlém, (protože byl z domu a z čeledi Davidovy,)

°1S 16,4;20,6;Mi 5,[^1].2;J 7,42;[^Mt 2,6]

5. Aby zapsán byl s Marijí, zasnoubenou sobě manželkou, těhotnou.

6. I stalo se, když tam byli, naplnili se dnové Marie, aby porodila.

7. I °porodila Syna svého prvorozeného, a plénkami ho obvinula, a položila jej v jeslech, neb neměli jinde místa v hospodě.

°Mt 1,21.[25]

8. A pastýři byli v krajině té, ponocujíce a stráž noční držíce nad svým stádem.

9. A aj, anděl Páně postavil se podle nich, a sláva Páně osvítila je. I báli se bázní velikou.

10. Tedy řekl jim anděl: ^Nebojtež se; nebo aj, zvěstuji vám ~radost velikou, kteráž bude ÷všemu lidu.

[^Sd 6,23;Iz 40,1~Mt 2,10;1Tm 3,16Mt 1,21]

11. Nebo narodil se ^vám dnes Spasitel, jenž jest ~Kristus Pán, v městě Davidově.

[^Iz 9,6;~Dn 9,24.25]

12. A toto vám bude za ^znamení: Naleznete nemluvňátko plénkami obvinuté, a ležící v jeslech.

[^Ex 3,12]

13. A hned s andělem zjevilo se množství ^rytířstva nebeského, chválících Boha a řkoucích:

[^Ž 103,21]

14. Sláva ^na výsostech Bohu, a na zemi °pokoj, lidem ÷dobrá vůle.

°Ef 2,17;[Ř 5,1;^L 19,38;Iz 57,19;÷Mt 3,17]

15. I stalo se, jakž odešli od nich andělé do nebe, že ti lidé, totiž pastýři, řekli vespolek: ^Pojďme až do Betléma a vizme tu věc, jenž se stala, o níž Pán oznámil nám.

[^Ex 3,3]

16. I přišli, chvátajíce, a nalezli Mariji a Jozefa, a nemluvňátko ležící v jeslech.

17. A viděvše, rozhlašovali to, což jim povědíno bylo o tom dítěti.

18. I divili se všickni, kteříž slyšeli o tom, což bylo mluveno od pastýřů k nim.

19. Ale Maria ^zachovávala všecka slova tato, ~skládajici je v srdci svém.

[^Gn 37,11;L 1,66]

20. I navrátili se pastýři, velebíce a chválíce Boha ze všeho, což slyšeli a viděli, tak jakž bylo povědíno jim.

21. A když se naplnilo dní °osm, aby obřezáno bylo dítě, nazváno jest jméno jeho Ježíš, kterýmž bylo =nazváno od anděla, prve než se v životě počalo.

°Gn 17,12;Lv 12,3;J 7,22;=L 1,31;Mt 1,21

22. A když se naplnili dnové očišťování Marie podle ^Zákona Mojžíšova, přinesli jej do Jeruzaléma, aby ho postavili přede Pánem,

Lv 12,[^2n].6;1S 1,22

23. (Jakož psáno jest v °Zákoně Páně, že každý pacholík, otvíraje život, svatý Pánu slouti bude,)

°Ex 13,2;Nu 8,16

24. A aby dali obět, jakož povědíno jest v °Zákoně Páně, dvě hrdličky anebo dvé holoubátek.

°Lv 12,8

25. A aj, člověk jeden byl v Jeruzalémě, jemuž jméno Simeon. A člověk ten byl spravedlivý a nábožný, očekávající potěšení ^Izraelského, a Duch svatý byl v něm.

[^Gn 5,29]

26. A bylo jemu zjeveno od Ducha svatého, že neuzří smrti, až by prve uzřel Krista Páně.

27. Ten přišel, ponuknut jsa od Ducha Páně, do chrámu. A když uvodili dítě Ježíše rodičové, aby učinili podle obyčeje Zákona za něj,

28. Tedy on vzal jej na lokty své, i chválil Boha a řekl:

29. Nyní ^propouštíš služebníka svého, Pane, podle slova svého v pokoji.

[^Gn 46,30;Fp 1,23]

30. Neboť jsou °viděly oči mé spasení tvé,

°3,6;[Ž 98,2;Iz 52,10]

31. Kteréž jsi připravil °před obličejem všech lidí,

°Sk 28,28;[Iz 11,10]

32. Světlo °k zjevení národům a slávu lidu tvého Izraelského.

°Sk 13,47;[Iz 42,6;49,6]

33. Otec pak a matka jeho divili se těm věcem, kteréž praveny byly o něm.

34. I požehnal jim Simeon, a řekl k Mariji, matce jeho: Aj, položen jest tento ku °pádu a ku povstání mnohým v Izraeli, a na ~znamení, kterémužto bude odpíráno,

°Iz 8,14;Mk 12,10;Ř 9,32;1K 1,18;1Pt 2,8;[Mt 21,42;~Sk 28,22]

35. (A tvou vlastní duši ^pronikne meč,) aby zjevena byla z mnohých srdcí myšlení.

[^J 19,25n]

36. Byla také Anna prorokyně, dcera Fanuelova z pokolení Aser. Ta se byla zstarala ve dnech mnohých, a živa byla s mužem svým sedm let od panenství svého.

37. A ta vdova byla, mající let okolo osmdesáti a čtyř, kteráž nevycházela z chrámu, posty a modlitbami sloužeci Bohu dnem i nocí.

38. A ta v touž hodinu přišedši, chválila Pána, a mluvila o něm všechněm, kteříž čekali vykoupení v Jeruzalémě.

39. Oni pak, jakž vykonali všecko podle Zákona Páně, vrátili se do Galilee, do města svého Nazaréta.

40. Dítě pak ^rostlo a posilovalo se v duchu, plné moudrosti, a milost Boží byla v něm.

[^1,80]

41. I chodívali rodičové jeho každého roku do Jeruzaléma na ^den slavný velikonoční.

[^Ex 23,15.17]

42. A když byl ve dvanácti letech, a oni vstupovali do Jeruzaléma, podle obyčeje toho °dne svátečního,

°Ex 23,14;34,23;Dt 16,16

43. A když vykonali dni, a již se navracovali, zůstalo dítě Ježíš v Jeruzalémě, a nevěděli o tom Jozef a matka jeho.

44. Domnívajíce se pak o něm, že by byl v zástupu, ušli den cesty. I hledali ho mezi příbuznými a známými.

45. A nenalezše jeho, navrátili se do Jeruzaléma, hledajíce ho.

46. I stalo se po třech dnech, že nalezli jej v chrámě, an sedí mezi doktory, poslouchaje jich a otazuje se jich.

47. A děsili se °všickni, kteříž jej slyšeli, nad rozumností a odpovědmi jeho.

°4,32;20,26;Mt 7,28;13,54;22,22;Mk 1,22;6,2;12,17;J 7,15

48. A uzřevše ho, ulekli se. I řekla matka jeho k němu: Synu, proč ^jsi nám tak učinil? Aj, otec tvůj a já s bolestí hledali jsme tebe.

[^Gn 20,9;26,10]

49. I řekl k nim: Co jest, že jste mne hledali? Zdaliž jste nevěděli, že v těch věcech, kteréž jsou Otce mého, musím já býti?

50. Ale oni °nesrozuměli těm slovům, kteráž k nim mluvil.

°9,45;18,34

51. I šel s nimi, a přišel do Nazarétu, a byl poddán jim. Matka pak jeho ^zachovávala všecka slova ta v srdci svém.

[^19;Gn 37,11]

52. A Ježíš ^prospíval moudrostí, a věkem, a milostí, u Boha i u lidí.

[^1,80;2,40;1S 2,26]


Předchozí <-- kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Lukáš