DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Lukáš
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 [Následující]

Kapitola 19.

O Zacheovi, 12. příklad o odcházejícím, aby přijal království, 13. a o svěření hřiven; 29. o jetí do Jeruzaléma, 41. a pláči Páně nad ním; 45. o vyčištění chrámu.

1. A všed Ježíš, bral se přes Jericho.

2. A aj, muž, jménem Zacheus, a ten byl hejtman nad celnými, a byl bohatý.

3. I ^žádostiv byl viděti Ježíše, kdo by byl; a nemohl pro zástup, nebo postavy malé byl.

[^J 12,21]

4. A předběh napřed, vstoupil na strom planého ^fíku, aby jej viděl; neb tudy měl jíti.

[^17,6]

5. A když přišel k tomu místu, pohleděv zhůru Ježíš, uzřel jej, i řekl jemu: Zachee, spěšně sstup dolů, nebo dnes v domu tvém musím zůstati.

6. I sstoupil rychle, a přijal jej radostně.

7. A viděvše to všickni, reptali, řkouce: K člověku hříšnému se obrátil.

8. Stoje pak Zacheus, řekl ku Pánu: Aj, polovici statku svého, Pane, dávám chudým, a oklamal-li jsem v čem koho, navracuji to ^čtvernásob.

[^Ex 22,1;Iz 58,6;Ez 33,15]

9. I dí jemu Ježíš: Dnes spasení stalo se domu tomuto, protože i on jest ^syn Abrahamův.

[^13,16]

10. Nebo °přišel Syn člověka, aby hledal a spasil, což bylo zahynulo.

°Mt 10,6;15,24;18,11;Sk 13,46;[L 5,32;1Tm 1,15]

11. Toho když oni poslouchali, promluvil k nim dále podobenství, protože byl blízko od Jeruzaléma a že se oni domnívali, že by se hned mělo zjeviti království Boží.

12. I řekl: °Člověk jeden ^rodu znamenitého odšel do daleké krajiny, aby přijal království a zase se navrátil.

°Mt 25,14;Mk 13,34;[^1K 1,26]

13. I ^povolav desíti služebníků svých, dal jim deset hřiven, a řekl jim: Kupčtež, dokudž nepřijdu.

[^Mt 25,14]

14. Měšťané pak jeho nenáviděli ho, a poslali poselství za ním, řkouce: Nechcemeť, aby tento kraloval nad námi.

15. I stalo se, když se navrátil, přijav království, rozkázal zavolati těch svých služebníků, kterýmž byl dal peníze, aby zvěděl, jak kdo mnoho získal.

16. I přišel první, řka: Pane, hřivna tvá deset hřiven získala.

17. I řekl jemu: To dobře, ^služebníče dobrý. Že jsi nad ~málem byl věrný, mějž moc nad desíti městy.

[^Mt 25,21~L 16,10]

18. A druhý přišel, řka: Pane, hřivna tvá získala pět hřiven.

19. I tomu řekl: I ty budiž nad pěti městy.

20. A jiný přišel, řka: Pane, aj, teď hřivna tvá, kterouž jsem měl složenou v šátku.

21. Nebo jsem se bál tebe, ješto jsi člověk přísný; béřeš, čeho jsi nepoložil, a žneš, čeho jsi nerozsíval.

22. I řekl jemu: Z °úst tvých soudím tebe, služebníče zlý. Věděl ~jsi, že jsem já člověk přísný, bera, což jsem nepoložil, a žna, čehož jsem nerozsíval.

°Mt 12,37;[2S 1,16;~Mt 25,27]

23. I pročes tedy nedal peněz mých na stůl, a já přijda, byl bych je vzal i s ^požitky?

[^Mt 25,27]

24. I řekl těm, kteříž tu stáli: Vezměte od něho hřivnu, a dejte tomu, kterýž má deset hřiven.

25. I řekli jemu: Pane, máť deset hřiven.

26. I dí jim: Jistě pravím vám, °že každému, kdož má, bude dáno, ale od toho, kterýž nemá, i to, což má, bude odjato.

°8,18;Mt 13,12;25,29;Mk 4,25

27. Ty pak nepřátely mé, kteříž nechtěli, abych nad nimi kraloval, přiveďte sem a zmordujte přede mnou.

28. To pověděv, šel předce, vstupuje k Jeruzalému.

29. I °stalo se; když se přiblížil k Betfagi a k Betany, k hoře, kteráž slove Olivetská, poslal dva učedlníky své,

°Mt 21,1;Mk 11,1

30. Řka: Jděte do městečka, kteréž proti vám jest. Do kteréhožto vejdouce, naleznete oslátko přivázané, na němžto nikdy žádný z lidí neseděl. Odvěžtež je, a přiveďte ke mně.

31. A optal-liť by se vás kdo, proč je odvazujete, tak jemu díte: Protože Pán ho potřebuje.

32. Tedy odšedše ti, kteříž byli posláni, nalezli tak, jakž jim byl pověděl.

33. A když odvazovali oslátko, řekli páni jeho k nim: Proč odvazujete oslátko?

34. A oni řekli: Pán ho potřebuje.

35. I přivedli °je k Ježíšovi, a vloživše roucha svá na oslátko, vsadili na ně Ježíše.

°J 12,14

36. A když on jel, stlali roucha svá na cestě.

37. Když se pak již přibližoval k místu tomu, kudyž scházejí s hory Olivetské, počalo všecko množství učedlníků radostně chváliti Boha hlasem velikým ze všech divů, kteréž byli viděli,

38. Řkouce: °Požehnaný král, jenž se béře ve jménu Páně. =Pokoj na nebi, a sláva na výsostech.

°13,35;Ž 118,26;=L 2,14;Ef 2,14

39. Ale někteří z farizeů, kteříž tu byli v zástupu, řekli k němu: Mistře, potresci učedlníků svých.

40. I odpověděv, řekl jim: Pravímť vám: Budou-li tito mlčeti, ^kameníť bude volati.

[^Ab 2,11]

41. A když se přiblížil, uzřev město, plakal ^nad ním,

[^2Kr 8,11]

42. Řka: Ó kdybys ^poznalo i ty, a to aspoň v takový tento den tvůj, které by věci ku pokoji tobě byly; ale skrytoť jest to nyní od očí tvých.

[^Dt 32,29]

43. Nebo přijdou na tě dnové, v nichž obklíčí tě nepřátelé tvoji ^valem, a oblehnou tebe, a ssouží tě se všech stran.

[^Ez 21,22;23,24]

44. A s °zemí srovnají tě, i syny tvé, kteříž v tobě jsou, a nenechajíť v tobě kamene na kameni, protože jsi nepoznalo času navštívení svého.

°21,6;1Kr 9,7;Mi 3,12;Mt 24,2

45. A všed do chrámu, počal vymítati prodavače a kupce z něho,

Mt 21,12;Mk 11,11;J 2,14

46. Řka jim: ^Psáno jest: Dům můj dům modlitby jest, ~vy jste jej pak učinili peleší lotrovskou.

[^1Kr 8,29;Iz 56,7Mt 21,13;~Jr 7,11]

47. I učil na každý den v chrámě. Přední pak kněží a zákoníci i přední v lidu hledali ho zahladiti.

48. A ^nenalezli, co by jemu učinili. Nebo všecken lid jej sobě liboval, poslouchaje ho.

[^Sk 4,21]


Předchozí <-- kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Lukáš