DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Lukáš
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 [Následující]

Kapitola 16.

O vladaři nepravém, 13. o službě dvěma pánům, 14. o lakomých farizeích, 16. o cíli Zákona a Proroků, 18. o nepropouštění ženy, 19. a o bohatci.

1. Pravil pak i k učedlníkům svým: Člověk jeden byl bohatý, kterýž ^měl šafáře; a ten obžalován jest před ním, jako by mrhal statek jeho.

[^1K 4,1]

2. I povolav ho, řekl jemu: Což to slyším o tobě? Vydej počet z vladařství svého, neb již nebudeš moci déle vládnouti.

3. I dí vladař sám v sobě: Co učiním? Teď pán můj odjímá ode mne vladařství. Kopati nemohu, žebrati se stydím.

4. Vím, co učiním, aby, když budu zbaven vladařství, přijali mne do svých domů.

5. I zavolav jednoho každého dlužníka pána svého, řekl prvnímu: Jaks mnoho dlužen pánu mému?

6. A on řekl: Sto ^tun oleje. I řekl mu: Vezmi rejistra svá, a sedna rychle, napiš padesát.

[^Ezd 7,22]

7. Potom druhému řekl: Ty pak jaks mnoho dlužen? Kterýž řekl: Sto korců pšenice. I dí mu: Vezmi rejistra svá, a napiš osmdesát.

8. I pochválil pán vladaře nepravého, že sobě opatrně učinil. ^Nebo synové tohoto světa opatrnější jsou, nežli synové světla v svých věcech.

[^Ef 5,8;1Te 5,5]

9. I jáť pravím vám: Čiňte °sobě přátely z mamony nepravosti, aby, když byste zhynuli, přijali vás do věčných stanů.

°11,41;Mt 6,20;19,21;1Tm 6,19

10. Kdožť jest věrný ^v mále, i ve mnozeť věrný bude. A kdož v mále jest nepravý, i ve mnozeť nepravý jest.

[^19,17]

11. Poněvadž tedy v mamoně nepravé věrní jste nebyli, spravedlivého zboží kdo vám svěří?

12. A když jste v cizím věrní nebyli, což vašeho jest, kdo vám dá?

13. Nižádný služebník nemůž °dvěma pánům sloužiti. Nebť zajisté jednoho nenáviděti bude, a druhého milovati, aneb jednoho přídržeti se bude, a druhým pohrdne. Nemůžte Bohu sloužiti a mamoně.

°Mt 6,24

14. Slyšeli pak toto všecko i farizeové, kteříž byli ^lakomí, a posmívali se jemu.

[^Mt 23,14]

15. I dí jim: Vy jste, ješto se sami spravedliví ^činíte před lidmi, ~ale Bůhť zná srdce vaše; nebo což jest u lidí vysokého, ohavnost jest před Bohem.

1S 16,7;1Pa 29,17;Ž 7,10;Jr 11,20;17,10;20,12;Př 17,3;Mt 22,11;Sk 1,24;Ř 8,27;Zj 2,23;[^L 18,9;~1S 16,7]

16. Zákon °a Proroci až do Jana, a od té chvíle království Boží zvěstuje se, a každý se do něho násilně tiskne.

°Mt 11,13

17. Snázeť jest °zajisté nebi a zemi pominouti, nežli v Zákoně ~jednomu tytlíku zahynouti.

°Mt 5,18;[~]Iz 40,8;[51,6~1Pt 1,25]

18. Každý, °kdož propustí manželku svou, a jinou pojímá, cizoloží; a kdož propuštěnou od muže pojímá, cizoloží.

°Mt 5,32;19,9;Mk 10,4;1K 7,10;[Dt 24,1]

19. Byl pak člověk jeden bohatý, a obláčel se v šarlat a v kment, a hodoval na každý den stkvostně.

20. A byl také jeden ^žebrák, jménem Lazar, kterýžto ležel u vrat jeho vředovitý,

[^14,13]

21. Žádaje nasycen býti z ^drobtů, kteříž padali z stolu bohatce. Ale i psi přicházejíce, lízali vředy jeho.

[^Mt 15,27]

22. I stalo se, že ten žebrák umřel, a nesen jest od andělů do lůna Abrahamova. Umřel pak i bohatec, a pohřben jest.

23. Potom v pekle pozdvih očí svých, v mukách jsa, uzřel Abrahama zdaleka, a Lazara v lůnu jeho.

24. I zvolav bohatec, řekl: Otče Abrahame, smiluj se nade mnou, a pošli Lazara, ať omočí konec prstu svého v vodě, a svlaží ^jazyk můj; nebo se ~mučím v tomto plameni.

°[~]Iz 66,24;Mk 9,44;[^Za 14,12]

25. I řekl mu Abraham: Synu, rozpomeň se, žes ty již vzal ^dobré věci své v životě svém, a Lazar též zlé. Nyní pak tento se již těší, ale ty se mučíš.

[^Jb 21,13.23]

26. A nadto nade všecko mezi námi a vámi propast veliká utvrzena jest, aby ti, kteříž chtí odsud k vám jíti, nemohli, ani odonud k nám přijíti.

27. I řekl: Ale prosím tebe, Otče, abys ho poslal do domu otce mého.

28. Neboť mám pět bratrů. Ať jim svědčí, aby i oni nepřišli do tohoto místa muk.

29. I řekl jemu Abraham: °Majíť Mojžíše a Proroky, nechť jich poslouchají.

°Iz 8,20;34,16;J 5,39.[45];Sk 17,11;[15,21];2Tm 3,14

30. A on řekl: Nic, otče Abrahame, ale kdyby kdo z mrtvých šel k nim, budou pokání činiti.

31. I řekl mu: Poněvadž Mojžíše a Proroků neposlouchají, aniž byť kdo z mrtvých vstal, uvěří jemu.


Předchozí <-- kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Lukáš