DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Lukáš
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 [Následující]

Kapitola 12.

Učí Kristus Pán kvasu zákoníků se vystříhati; 4. Boha se báti samého; 8. pravdu vyznávati; 15. vystříhá od lakomství a nezřízené péče; 33. napomíná k skládání pokladů v nebi, 35. a k bedlivému každé hodiny svého příští očekávání; 49. praví, že oheň pustiti chce, 50. křtem že se má křtíti; 54. učí soudu, prozřetelnosti, 58. a pokoji s bližními.

1. A vtom, když mnozí zástupové scházeli se, takže jedni druhé velmi tlačili, počal mluviti k učedlníkům svým: °Nejpředněji se varujte od kvasu farizeů, jenž jest pokrytství.

°Mt 16,6;Mk 8,15

2. Neboť °nic není skrytého, což by nemělo býti zjeveno; ani jest co tajného, ješto by nemělo býti zvědíno.

°8,17;Jb 12,22;Mt 10,26;Mk 4,22

3. Protož to, co jste pravili ve tmách, bude na světle slyšáno, a co jste sobě v uši šeptali v pokojích, hlásánoť bude na střechách.

4. Pravím pak vám přátelům svým: Nestrachujte °se těch, jenž tělo zabíjejí, a potom nemají, co by více učinili.

°Iz 51,7;Jr 1,8;Mt 10,28;[1Pt 3,14]

5. Ale ukážiť vám, koho se máte báti: Bojte se toho, kterýžto, když zabije, má moc uvrci do pekelného ohně. Jistě, pravím vám, toho se bojte.

6. Zdaliž ^neprodávají pět vrabců za dva haléře? Avšak ani jeden z nich není v zapomenutí před Bohem.

[^Mt 10,29]

7. Nýbrž i °vlasové hlavy vaší všickni zečteni jsou. Protož nebojtež se, mnohemť vy vrabce převyšujete.

°21,18;1S 14,45;Sk 27,34;[2S 14,11;1Kr 1,52;Mt 10,30]

8. Pravímť pak vám: °Každý kdož by koli vyznal mne před lidmi, i Syn člověka vyzná jej před anděly Božími.

°Mt 10,32;Zj 3,5;[L 9,26]

9. Kdož by mne pak °zapřel před lidmi, zapřínť bude před anděly Božími.

°9,26;Mk 8,38;2Tm 2,12;1J 2,23

10. A každý °kdož dí slovo proti Synu člověka, bude mu odpuštěno, =ale tomu, kdož by se Duchu svatému rouhal, nebudeť odpuštěno.

°1Kr 2,25;Mt 12,31;Mk 3,28;[Žd 10,26];=Nu 15,35;1J 5,16

11. Když ^pak vás °voditi budou do škol a k vladařům a k mocným, nepečujte, kterak aneb co byste odpovídali, aneb co byste mluvili.

°[^]21,14;[^]Mt 10,19;[^]Mk 13,11

12. Duch svatý zajisté naučí vás v tu hodinu, co byste měli mluviti.

13. I řekl jemu jeden z zástupu: Mistře, rci bratru mému, ať rozdělí se mnou dědictví.

14. A on řekl jemu: Člověče, kdo mne ustavil soudcí aneb děličem nad vámi?

15. I řekl k nim: Viztež ^a vystříhejte se od lakomství; neboť ~ne v rozhojnění statku něčího život jeho záleží.

[^]1Tm 6,10;[1J 5,21;~Mt 4,4]

16. Pověděl jim také i podobenství, řka: Člověka jednoho bohatého hojné úrody pole přineslo.

17. I přemyšloval sám v sobě, řka: Co učiním, že nemám, kde bych shromáždil úrody své?

18. I řekl: Toto učiním: Zbořím stodoly své a větších nadělám, a tu shromáždím všecky své úrody i zboží svá.

19. A dím duši své: Duše, °máš mnoho statku složeného za mnohá léta, odpočívej, ~jez, pij, měj dobrou vůli.

°Iz 22,13;1K 15,32;[~Kaz 2,1]

20. I řekl jemu Bůh: °Ó blázne, této noci požádají duše tvé od tebe, a to, cožs připravil, ~čí bude?

°[~]Ž 39,7;[52,7~Jr 17,11]

21. Takť jest každý, kdož sobě shromažďuje, a není v Bohu bohatý.

22. Řekl pak učedlníkům svým: Protož pravím vám: °Nebuďtež ^pečliví o život svůj, co byste jedli, ani o tělo, čím byste se odívali.

°[^]Ž 55,23;145,15;[^]Mt 6,25.[^31;^]1Pt 5,7;[^1Tm 6,6.8]

23. Život větší jest nežli pokrm, a tělo větší nežli oděv.

24. Patřte na °havrany, žeť nesejí, ani žnou, a nemají špižírny, ani stodoly, a Bůh krmí je. I čím v větší vážnosti jste vy než ptactvo?

°Jb 12,7;38,41;Ž 147,9

25. A kdož pak °z vás pečlivě o to mysle, můž přidati ku postavě své loket jeden?

°Mt 6,27

26. Poněvadž tedy nemůžete s to býti, což nejmenšího jest, proč o jiné věci se staráte?

27. Patřte na ^kvítí polní, kterak rostou, nedělají, ani předou, a pravímť vám, že ~ani Šalomoun ve vší slávě své nebyl tak odín, jako jedno z těchto.

[^Mt 6,28;~Kaz 2,4.5n]

28. A poněvadž trávu, kteráž dnes na poli jest, a zítra do peci uvržena bývá, Bůh tak odívá, čím více vás, ó malé víry?

29. I vy nestarejte se o to, co byste jedli, aneb co byste pili, aniž o to tak velmi pečujte.

30. Nebo ^těch všech věcí národové světa tohoto hledají. Víť pak Otec váš, že těch věcí potřebujete.

[^Mt 6,32]

31. Ale raději ^hledejte království Božího, a tyto všecky věci budou vám přidány.

[^1Kr 3,11;Ž 37,25;Mt 6,33]

32. Neboj se, ó maličké stádce, neboť se ^zalíbilo Otci vašemu dáti vám království.

[^Mt 11,26]

33. Prodávejte °statky vaše, a dávejte almužnu. Dělejte sobě pytlíky, kteříž nevetšejí, ~poklad, kterýž nehyne, v nebesích, kdežto zloděj dojíti nemůž, a kdež mol nekazí.

°11,41;Mt 19,21;[~6,19;~]1Tm 6,19;[Sk 2,45]

34. Nebo kdež jest ^poklad váš, tuť bude i srdce vaše.

[^Mt 6,21;Ko 3,1]

35. Buďtež °bedra vaše přepásaná, a svíce ~hořící.

°Ef 6,14;1Pt 1,13;[~Mt 25,1.7]

36. A vy podobni buďte lidem očekávajícím Pána svého, až by se vrátil z svadby, aby hned, jakž by přišel a potloukl, otevřeli jemu.

37. Blaze služebníkům těm, kteréž přijda Pán, nalezl by, a oni bdí. Amen pravím vám, že přepáše se, a káže jim sednouti za stůl, a chodě, bude jim sloužiti.

38. A přišel-liť by v druhé bdění, a pakliť by v třetí bdění přišel, a tak je nalezl, blahoslavení jsou služebníci ti.

39. Toto pak vězte, že °byť věděl hospodář, v kterou by hodinu měl zloděj přijíti, bděl by zajisté, a nedal by podkopati domu svého.

°Mt 24,43;1Te 5,2;2Pt 3,10;Zj 3,3;16,15

40. Protož °i vy buďte hotovi, nebo v kterou ~hodinu nenadějete se, Syn člověka přijde.

°21,36;Mk 13,33;[Mt 24,44;1Te 3,13~L 21,34n;1Te 5,6;2Pt 3,10]

41. I řekl jemu Petr: ^Pane, nám-li pravíš toto podobenství, čili všechněm?

[^Mk 13,37]

42. I dí Pán: Aj kdo °jest věrný šafář a ~opatrný, jehož by ustanovil pán nad čeledí svou, aby jim v čas dával vyměřený pokrm,

°Mt 24,45;[~]1K 4,2

43. Blahoslavený služebník ten, kteréhož, když by přišel pán jeho, nalezne, an tak činí.

44. Vpravdě pravím vám, ^že nade vším statkem svým ustanoví jej.

[^Mt 25,21.23]

45. Pakli by řekl služebník ten v srdci svém: Prodlévá přijíti pán můj, i počal by bíti služebníky a služebnice, a jísti a píti i opíjeti se,

46. Přijdeť pán služebníka toho v den, v kterýž se nenaděje, a v hodinu, kteréž neví. I ^oddělíť jej, a díl jeho položí s nevěrnými.

[^Mt 24,51]

47. Služebník °pak ten, kterýž by znal vůli pána svého a nepřipravoval se, a nečinil podle vůle jeho, bit bude velmi.

°Jk 4,17

48. Ale kterýž neznal, a hodné věci trestání činil, bit bude ne tak velmi. Každému pak, komuž jest mnoho dáno, mnoho bude od něho požádáno; a komuť jsou mnoho poručili, víceť požádají od něho.

49. Oheň přišel jsem pustiti na zemi, a co chci, jestliže již hoří?

50. Ale křtem ^mám křtěn býti, a kterak jsem soužen, dokudž se nevykoná!

[^Mt 20,22;Mk 10,38]

51. A což se domníváte, °že bych přišel pokoj dáti na zemi? Nikoli, pravím vám, ale rozdělení.

°Mt 10,21].34

52. Nebo již od této chvíle bude jich pět v jednom domu rozděleno, tři proti dvěma, a dva proti třem.

53. Bude rozdělen °otec proti synu, a syn proti otci, mátě proti dceři, a dcera proti mateři, svegruše proti nevěstě své, a nevěsta proti svegruši své.

°Mi 7,6

54. Pravil také i k zástupům: Když vídáte ^oblak, an vzchodí od západu, hned pravíte: Příval jde, a tak bývá.

[^Mt 16,2]

55. A když od poledne vítr věje, říkáte: Bude horko, a býváť.

Mt 16,2.3

56. Pokrytci, způsob nebe a země umíte ^souditi, a kterakž pak tohoto času nepoznáváte?

[^Ř 2,18]

57. Ano proč i sami od sebe nesoudíte, což spravedlivého jest?

58. Když pak jdeš °s protivníkem svým k vrchnosti, na cestě přičiň se o to, abys byl zproštěn od něho, aby snad netáhl tebe k soudci, a soudce dal by tebe biřici, a biřic vsadil by tě do žaláře.

°Př 25,8;Mt 5,25

59. Pravím tobě: Nevyjdeš odtud, dokudž bys i toho posledního ^haléře nenavrátil.

[^21,2]


Předchozí <-- kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Lukáš