DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Lukáš
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 [Následující]

Kapitola 11.

Učedlníky své Pán naučiv, jak by se modliti měli, 14. ďábelství němé vyvrhl; 29. o znamení Jonáše proroka předpověděl; 34. k upřímnosti a jejímu ovoci napomenul, 42. a na farizee a zákoníky, povrchu svaté, bídy vydal.

1. I stalo se, když byl na jednom místě, modle se, že když přestal, řekl k němu jeden z učedlníků jeho: Pane, nauč nás modliti se, jako i Jan učil učedlníky své.

2. I řekl jim: Když se modlíte; říkejte: °Otče ~náš, jenž jsi v nebesích, posvěť se ÷jméno tvé. Přijď *království tvé. Buď ^^vůle tvá, jako v nebi tak i na zemi.

°Mt 6,9;[~Iz 64,8;÷Ex 20,7;*L 17,20;^^2S 10,12]

3. Chléb ^náš vezdejší dávej nám každého dne.

[^Př 30,8]

4. I ^odpusť nám hříchy naše, nebo i ~my odpouštíme všelikému vinníku našemu. A ÷neuvoď nás v pokušení, ale zbav *nás od zlého.

[^Ž 32,5.6;~Ef 4,32;1K 10,13;*2Tm 4,18]

5. I řekl k nim: Kdo ^z vás bude míti přítele, a půjde k němu o půlnoci, a dí jemu: Příteli, půjč mi tří chlebů.

[^18,1n]

6. Nebo přítel můj přišel s cesty ke mně, a nemám, co bych předložil před něj.

7. A on vnitř jsa, odpověděl by, řka: Nečiň ^mi nevole, neb jsou již dveře zavříny, a dítky mé se mnou jsou v pokoji. Nemohuť vstáti a dáti tobě.

[^18,5]

8. Pravím vám: Ačť nedá jemu, vstana, protože jest přítel jeho, ale však pro nezbednost jeho vstana, dá jemu, kolikožkoli potřebuje.

9. I jáť pravím vám: °Proste, a budeť vám dáno; hledejte, a naleznete; tlucte, a budeť vám otevříno.

°Jr 29,12;Mt 7,7;21,22;Mk 11,24;J 14,13;15,7;16,23;Jk 1,6;1J 3,22;5,14

10. Neb každý, kdož prosí, béře; a kdož hledá, nalézá; a tomu, kdož tluče, bude otevříno.

11. Kterého pak z vás otce ^prosil by syn za chléb, zdali kamene podá jemu? Aneb za rybu, zdali místo ryby dá jemu hada?

[^Mt 7,9n]

12. Aneb prosil-li by za vejce, zdali podá jemu štíra?

13. Poněvadž tedy vy, zlí jsouce, umíte dobré dary dávati dětem svým, čím více Otec váš nebeský dá Ducha svatého těm, kteříž ho prosí?

14. I vymítal Ježíš °ďábelství, a to bylo němé. Stalo se pak, když vyšlo ďábelství, že mluvil němý. I divili se zástupové.

°Mt 9,32;[1J 3,8]

15. Ale někteří z nich pravili: °V Belzebubu, knížeti ďábelském, vymítá ďábly.

°Mk 3,22;[Mt 9,34;12,24]

16. A jiní ^pokoušejíce ho, znamení s nebe hledali od něho.

[^Mt 12,38]

17. Ale on ^znaje myšlení jejich, řekl jim: °Každé ~království samo v sobě rozdělené pustne, a dům na dům padá.

°[~]Mt 12,25;[^J 2,25;~Mk 3,24]

18. Jestližeť jest pak i satan proti sobě rozdělen, kterakž stane království jeho? Nebo pravíte, že já v Belzebubu vymítám ďábly.

19. Jestliže já v Belzebubu vymítám ďábly, synové vaši v kom vymítají? Protož oni soudcové vaši budou.

20. Pakliť ^prstem Božím vymítám ďábly, jistěť jest přišlo k vám království Boží.

[^Ex 8,19]

21. Když °silný oděnec ostříhá síně své, v pokoji jsou všecky věci, kteréž má.

°Mt 12,29.30

22. Pakli by °silnější než on přijda, přemohl jej, všecka odění jeho odejme, v něž úfal, a loupeže jeho rozdělí.

°Ko 2,15;[Iz 53,12]

23. Kdožť ^není se mnou, proti mně jest; a kdož neshromažďuje se mnou, ~rozptylujeť.

[^Mt 12,30;~L 16,1]

24. Když °nečistý duch vyjde od člověka, chodí po místech suchých, hledaje odpočinutí. A nenalezna, dí: Vrátím se do domu svého, odkudž jsem vyšel.

°Mt 12,43

25. A přijda, nalezne jej vymetený a ozdobený.

26. I jde, a přijme k sobě jiných sedm duchů horších sebe, a vejdouce, přebývají tam. I jsou poslední věci °člověka toho ^horší nežli první.

°J 5,14;2Pt 2,20;Žd 6,4n;10,26;[^Mt 12,45]

27. I stalo se, když on to mluvil, pozdvihši hlasu jedna žena z zástupu, řekla jemu: Blahoslavený život, kterýž tebe nosil, a prsy, kterýchž jsi požíval.

28. A on řekl: Ovšem pak °blahoslavení, kteříž slyší slovo Boží a ostříhají jeho.

°Mt 7,21.22;[J 8,47;Ř 2,13]

29. A když se zástupové scházeli, počal praviti: Pokolení °toto nešlechetné jest. Znamení vyhledává, a znamení jemu nebude dáno, než znamení ~Jonáše proroka.

°Mt 12,39;16,1;Mk 8,12;J 6,30;[~Jon 2,1]

30. Nebo jakož Jonáš učiněn byl znamením Ninivitským, takť bude i Syn člověka pokolení tomuto.

31. Královna °od poledne stane na soudu s muži pokolení tohoto, a odsoudí je. Nebo přijela od končin země, aby slyšela moudrost Šalomounovu, a aj, více než Šalomoun tuto!

°1Kr 10,1;2Pa 9,1

32. Muži Ninivitští povstanou na soudu s pokolením tímto, a odsoudí je. Nebo °činili pokání k kázání Jonášovu, a aj, více nežli Jonáš tuto!

°Jon 3,5

33. Žádný °rozsvítě svíci, nepostaví jí do skrýše, ani pod kbelec, ale na svícen, aby ti, kteříž vcházejí, světlo viděli.

°8,16;Mt 5,15;Mk 4,21

34. Svíce °těla tvého jest oko tvé. Když by tedy oko tvé sprostné bylo, i tělo tvé všecko bude světlé; a pakliť bude nešlechetné, takéť i tělo tvé tmavé bude.

°Mt 6,22

35. Viziž tedy, aby světlo, kteréž jest v tobě, nebylo tmou.

36. Pakli celé tělo tvé světlé bude, nemaje žádné částky tmavé, budeť všecko tak světlé, že tě jako svíce bleskem osvítí.

37. A mezi tím když on mluvil, prosil ho jeden farizeus, aby obědval u něho. A všed, posadil se za stůl.

38. Farizeus pak viděv to, podivil se, že °se neumyl před obědem.

°Mt 15,2;Mk 7,2.[7.8]

39. I řekl Pán k němu: °Nyní vy farizeové povrchu konvice a mísy čistíte, ale to, což vnitř jest v vás, plno jest loupeže a nešlechetností.

°Mt 23,25;Tt 1,15

40. Blázni, zdaliž ten, kterýž učinil, což zevnitř jest, neučinil také i toho, což jest vnitř?

41. Ale však i z toho, což máte, dávejte °almužnu, a aj, všecky věci vaše čisté budou.

°Ž 41,1;Př 3,9;28,27;Iz 58,7;Mt 6,21;19,21;25,35;L 12,33;14,13;Sk 11,29;1K 16,3;1J 3,17

42. Ale běda vám farizeům, kteříž ^desátky dáváte z máty a z routy a ze všeliké byliny, ale ~opouštíte soud a lásku Boží; ješto tyto věci měli jste činiti, a oněch neopouštěti.

[^Mt 23,23;~1S 15,22;Oz 6,6;Mt 9,13]

43. Běda vám farizeům, ^nebo milujete první místa v školách a pozdravování na trzích.

[^20,46;Mt 23,6.7;Mk 12,38.39]

44. Běda vám, zákoníci a farizeové pokrytci, nebo jste ^jako hrobové nepatrní, po nichž lidé chodíce, nevědí o tom, co tam jest.

[^Mt 23,27]

45. I odpověděv jeden z zákoníků, řekl jemu: Mistře, tyto věci mluvě, i nám také lehkost činíš.

46. A on řekl: I vám zákoníkům běda, nebo ^obtěžujete lidi břemeny nesnesitelnými, a sami se těch břemen jedním prstem nedotýkáte.

[^Mt 23,4;Sk 15,10]

47. Běda vám, jenž ^vzděláváte hroby prorocké, kteréž otcové vaši zmordovali.

[^Mt 23,29]

48. A tak osvědčujete a potvrzujete skutků otců vašich. Nebo oni zajisté zmordovali jsou je, vy pak vzděláváte hroby jejich.

49. Protož i °Moudrost Boží řekla: Pošliť ^k nim proroky a apoštoly, a z těch některé =mordovati budou, a jiné vyháněti,

°Mt 23,34;=[^]Mt 10,16;J 16,2;Sk 7,52.59

50. Aby požádáno bylo od tohoto pokolení krve všech proroků, kteráž vylita jest od ustanovení světa,

51. Od krve °Abelovy až do =krve Zachariášovy, kterýž zahynul mezi oltářem a chrámem. Jistě, pravím vám, požádáno bude od pokolení tohoto.

°Gn 4,8;=2Pa 24,[20].21;Mt 23,35

52. Běda vám °zákoníkům, nebo jste vzali klíč umění; sami jste nevešli, a těm, kteříž vcházeli, zbránili jste.

°Mt 23,13

53. A když jim to mluvil, počali zákoníci a farizeové přísně jemu odpírati, a k mnohým řečem příčiny jemu dávati,

54. Ukládajíce o něm, a hledajíce popadnouti něco z úst jeho, aby jej obžalovali.


Předchozí <-- kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Lukáš