DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Lukáš
Kapitola: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 [Následující]

Kapitola 1.

O příčinách sepsání tohoto evangelium; 5. o rodičích počestných svatého Jana Křtitele, 8. a o narození jeho; 26. též i o vtělení Syna Božího v Panně Mariji.

1. Poněvadž mnozí usilovali sepsati pořádně vypravování těch ^věcí, kteréž jsou u nás jisté,

[^Sk 1,1n;4,20]

2. Jakž jsou nám ^vydali ti, kteřížto od počátku sami viděli, a služebníci toho Slova byli,

[^1J 1,1;Žd 2,3]

3. Vidělo ^se i mně, kterýž jsem toho všeho pravé povědomosti došel, tobě z gruntu o tom pořádně vypsati, výborný Theofile,

[^Sk 1,1]

4. Abys zvěděl ^jistotu těch věcí, jimž jsi vyučován.

[^Ž 19,8;J 20,31]

5. Byl za ^dnů Herodesa krále Judského kněz nějaký, jménem Zachariáš, z třídy °Abiášovy, a manželka jeho ze dcer Aronových, a jméno její Alžběta.

°1Pa 24,10;[Neh 12,4.17;^Mt 2,1]

6. Byli pak oba spravedliví ^před obličejem Božím, chodíce ve všech přikázáních a spravedlnostech Páně bez úhony.

[^Gn 17,1;2Kr 20,3]

7. A neměli ^plodu, protože Alžběta byla neplodná, a oba se byli zstarali ve dnech svých.

[^Gn 16,1;25,21]

8. I stalo se, když on úřad kněžský konal v pořádku třídy své před Bohem,

9. Že vedle obyčeje úřadu kněžského los naň přišel, aby ^položil °zápal, vejda do chrámu Páně.

°[^]Ex 30,7;[^]Žd 9,6

10. A °všecko množství lidu ~bylo vně, modlíce se v hodinu zápalu.

°Lv 16,17;[~1Kr 7,12]

11. Tedy ukázal se jemu anděl Páně, stoje na ^pravé straně ~oltáře zápalu.

[^Ž 16,8;~Ex 30,1]

12. A uzřev jej Zachariáš, zstrašil se, a bázeň připadla na něj.

13. I řekl jemu anděl: Neboj se, Zachariáši, neboť jest ^uslyšána modlitba tvá, a Alžběta manželka tvá porodí tobě syna, a nazůveš ~jméno jeho Jan.

[^Sk 10,31;~L 1,60]

14. Z čehož °budeš míti radost a veselé, a ^mnozí z jeho narození budou se radovati.

°67;[^58]

15. Bude zajisté ^veliký před obličejem Páně, a °vína i nápoje opojného nebudeť píti, a Duchem svatým bude naplněn hned od ÷života matky své.

°Sd 13,4;[13,14;Nu 6,2.3;^Mt 11,9.11÷Jr 1,5;Ga 1,15]

16. A mnohé z synů Izraelských obrátí ku Pánu Bohu jejich.

Mal 4,6

17. Neboť, °on předejde před obličejem jeho v duchu a v moci Eliášově, aby obrátil srdce otců k synům, a nevěřící k opatrnosti spravedlivých, aby tak připravil Pánu lid hotový.

°Mt 11,14;Mk 9,11

18. I řekl Zachariáš k andělu: Po čemž to poznám? Nebo já starý jsem, a manželka má zstarala se ve dnech svých.

19. Odpověděv anděl, řekl jemu: Jáť jsem ^Gabriel, kterýž stojím před obličejem Božím, a poslán jsem, abych mluvil s tebou, a tyto věci veselé tobě zvěstoval.

[^Dn 8,16]

20. A aj, budeš němý, a nebudeš moci mluviti až do toho dne, v kterémž se tyto věci stanou, protože jsi neuvěřil řečem mým, kteréž se naplní časem svým.

21. Lid pak očekával Zachariáše, a divili se, že on tak prodléval v chrámě.

22. Vyšed pak, nemohl mluviti k nim. I srozuměli, že vidění viděl v chrámě. Nebo on návěští jim dával, a zůstal němý.

23. I stalo se, když se vyplnili dnové konání úřadu jeho, odšel do domu svého.

1Pa 24,3

24. A po těch dnech počala Alžběta manželka jeho, a tajila se za pět měsíců, řkuci:

25. Že tak mi ^učinil Pán ve dnech, v nichžto vzezřel, aby odjal mé pohanění mezi lidmi.

[^Gn 30,23;Iz 4,1]

26. V měsíci pak šestém poslán jest anděl Gabriel od Boha do města Galilejského, kterémuž jméno Nazarét,

27. Ku panně °zasnoubené muži, kterémuž jméno bylo Jozef, z domu Davidova, a jméno panny Maria.

°Mt 1,18

28. I všed k ní anděl, dí: Zdráva milosti došlá, Pán Bůh s tebou, požehnaná ty mezi ženami.

29. Ona pak uzřevši ho, zarmoutila se nad řečí jeho, a myslila, jaké by to bylo pozdravení.

30. I řekl jí anděl: Neboj se, Maria, nebo jsi nalezla milost u Boha.

31. A °počneš v životě a porodíš syna, a =nazůveš jméno jeho Ježíš.

°Iz 7,14;[Gn 16,11];=L 2,21;Mt 1,21

32. Tenť bude veliký, a °Syn Nejvyššího slouti bude, a dáť jemu Pán ~Bůh stolici Davida otce jeho.

°[~]2S 7,12;[Iz 9,6];1Pa 22,10;[~]Ž 132,11;[~Iz 9,7]

33. A kralovati °bude v domě Jákobově na věky, a ~království jeho nebude konce.

°Ž 45,7;89,30.[37];Iz 9,7;[~]Jr 23,5;Dn 2,44;7,14;Mi 4,7;Žd 1,8;[~1K 15,24.25]

34. I řekla Maria k andělu: Kterak se to stane, poněvadž já muže nepoznávám?

35. A odpověděv anděl, řekl jí: Duch svatý °sstoupí v tě, a moc Nejvyššího zastíní tobě; a protož, což se z tebe svatého narodí, slouti bude ~Syn Boží.

°Mt 1,18.20;[~Dn 9,24;Mk 1,24]

36. A aj, Alžběta, příbuzná tvá, i ona počala syna v starosti své, a tento jest jí šestý měsíc, ^kteráž sloula neplodná.

[^Iz 54,6]

37. Neboť nebude ^nemožné u Boha všeliké slovo.

[^18,27;Gn 18,14]

38. I řekla Maria: Aj, služebnice Páně, staniž mi se podle slova tvého. I odšel od ní anděl.

39. Tedy povstavši Maria v těch dnech, odešla ^na hory s chvátáním do města Judova.

[^Joz 21,11]

40. I vešla do domu Zachariášova, a pozdravila Alžběty.

41. I stalo se, jakž uslyšela pozdravení Marie Alžběta, zplésalo nemluvňátko v životě jejím, a naplněna jest Duchem svatým Alžběta.

42. I zvolala hlasem velikým a řekla: Požehnaná ^ty mezi ženami, a požehnaný plod života tvého.

[^Sd 5,24]

43. A odkud mi to, aby přišla matka Pána mého ke mně?

44. Nebo aj, jakž se stal hlas pozdravení tvého v uších mých, zplésalo radostně nemluvňátko v životě mém.

45. A ^blahoslavená, kteráž uvěřila, neboť dokonány budou ty věci, kteréž jsou povědíny jí ode Pána.

[^11,28]

46. Tedy řekla Maria: Velebí duše má Hospodina,

Iz 61,10

47. A veselí se ^duch můj v Bohu, Spasiteli ~mém,

[^1S 2,1~Iz 61,10;Jl 2,23;Ab 3,18]

48. Že jest ^vzezřel na ponížení služebnice své; neb aj, od ~této chvíle blahoslaviti mne budou všickni národové.

[^1S 1,11;~Gn 30,13]

49. Neboť mi učinil ^veliké věci ten, jenž mocný jest, a svaté jméno jeho,

[^Ž 126,2.3]

50. A jehož °milosrdenství od pokolení až do pokolení bojícím se jeho.

°Ex 20,6;[Ž 103,13.17]

51. Dokázal °moci ramenem svým, rozptýlil pyšné myšlením srdce jejich.

°Iz 51,9;[52,10]

52. Sházel ^mocné s stolic, a °povýšil ponížených.

°1S 2,4;Ž 113,7;[^147,6]

53. Lačné °nakrmil dobrými věcmi, a bohaté pustil prázdné.

°Ž 34,11

54. Přijal °Izraele, služebníka svého, ~pamětliv jsa na milosrdenství své

°[~]Iz 30,18;41,8;51,5;Jr 31,3

55. (Jakož ^mluvil k otcům našim, k Abrahamovi a semeni jeho) na věky.

[^Gn 17,7.19;18,18;Lv 26,42]

56. I zůstala Maria s ní asi za tři měsíce, a potom navrátila se do domu svého.

57. Alžbětě pak naplnil se čas, aby porodila; i porodila syna.

58. A uslyšeli sousedé a přátelé její, že Hospodin veliké učinil s ní milosrdenství své, i ^radovali se spolu s ní.

[^14]

59. Stalo se pak v ^den osmý, přišli obřezovati dítěte, a nazývali jej jménem otce jeho Zachariášem.

[^Gn 17,12;Lv 12,3]

60. Ale odpověděvši matka jeho, řekla: Nikoli, ale slouti bude Jan.

61. I řekli k ní: Však nižádného není v rodu tvém, kterýž by sloul jménem tím.

62. I dávali návěští otci jeho, jak by ho chtěl nazývati.

63. A on požádav deštičky, napsal řka: Jan jest jméno jeho. I divili se všickni.

64. A ihned otevřela se ústa jeho a jazyk jeho, i mluvil, velebě Boha.

65. Tedy přišla bázeň na všecky sousedy jejich, a po všech horách Judských rozhlásána jsou všecka ta slova.

66. A všickni, kteříž o tom slyšeli, skládali to v srdci svém, řkouce: I kteraké dítě toto bude? A ruka Páně byla s ním.

67. Zachariáš pak otec jeho naplněn jest Duchem svatým, a prorokoval řka:

68. Požehnaný ^Pán Bůh Izraelský, že jest navštívil, ~a učinil vykoupení lidu ÷svému,

[^Ž 41,14;~L 7,16Mt 1,21]

69. A °vyzdvihl nám roh spasení v domu Davida, služebníka svého,

°Ž 132,17

70. Jakož ^mluvil skrze ústa proroků svých svatých, kteříž byli od věků,

2S 7,8;Ž 14,7;52,7;[^72,1n];Iz 9,2;11,1;[^35,4];62,1;Jr 23,6;30,10;33,6;Dn 9,[^24].26;Ag 2,10;[^Oz 1,7]

71. O vysvobození ^z nepřátel našich, a z ruky všech, kteříž nás nenáviděli,

[^Ž 106,10]

72. Aby učinil milosrdenství s otci našimi, a rozpomenul se na ^smlouvu svou svatou,

[^Gn 17,7]

73. Na °přísahu, kterouž jest přisáhl Abrahamovi, otci našemu, že jistě nám to dá,

°Gn 22,16.17;Ž 105,9;Jr 31,33;Žd 6,13.17

74. Abychom °bez strachu, z ^ruky nepřátel našich jsouce vysvobozeni, sloužili jemu,

°Iz 38,20;Žd 9,14;[^Ga 1,4;Tt 2,14]

75. V °svatosti a v spravedlnosti před obličejem jeho, po všecky dny života našeho.

°1Pt 1,15;[Ko 1,22]

76. Ty pak, °dítě, prorokem Nejvyššího slouti budeš, nebo předejdeš před tváří Páně připravovati cesty jeho,

°17;Mal 4,5;[3,1;L 3,4;Iz 40,3]

77. Aby bylo °dáno umění spasitelné lidu jeho na ^odpuštění hříchů jejich,

°[^]3,3;[^Jr 31,34]

78. Skrze srdečné milosrdenství Boha našeho, v němžto navštívil nás, vyšed ^z výsosti,

Mal 4,2;Za 3,8;6,12;[^Nu 24,17]

79. Aby °se ukázal sedícím v temnostech a v stínu smrti, k spravení noh našich na cestu pokoje.

°Iz 9,2;42,7;49,9;61,1;Mt 4,16

80. Dítě °pak rostlo a posilovalo se v duchu, a bylo na poušti až do dne zjevení svého lidu Izraelskému.

°2,40.52


kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Lukáš