DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah

EVANGELIUM
PODLE
(SEPSÁNÍ SVATÉHO) LUKÁŠE.

Svatý Lukáš evangelista rodem byl z Antiochie Syrské a v lékařství snažnou práci vedl, jakž ho i s. Pavel lékařem nazýval (Ko 4,14). A ten brzo po Kristovu vstoupení jsa k víře získán, na větším díle při s. Pavlovi býval a s ním i po cestách pracoval (2K 8,18.19), anobrž v těžkém jeho pokušení a vězení v Římě sám při něm zůstal (2Tm 4,11).

Můžeť pak evangelium jeho na tyto dva díly rozděleno býti:

I. Na čas, kterýž přeběhl prve, nežli Pán Kristus práce úřadu svého konati počal. A tu se vypisuje Jana Křtitele i Kristovo početí, narození, vychování a v chrámě ve dvanácti letech pozůstání, což všecko zavírá se ve dvou kapitolách předních.

II. Na čas Kristových prací, usmrcení, zmrtvýchvstání i na nebesa vstoupení. A to se opět dělí na tré:

Má kapitol 24.

Kapitola 1.

O příčinách sepsání tohoto evangelium; 5. o rodičích počestných svatého Jana Křtitele, 8. a o narození jeho; 26. též i o vtělení Syna Božího v Panně Mariji.

Kapitola 2.

O popsání všeho světa; 4. o narození Pána Krista, 8. o pastýřích,stráž noční držících, 21. o Páně obřezání, 22. obětování v chrámě, 41. v letech dvanácti v chrámě s doktory mluvení, 51. a o poddanosti jeho pěstounům.

Kapitola 3.

Svatý Jan Křtitel byv povolán ode Pána, kázal, 4. křtil, učil, 7. i trestal slovem zuřivě všecky, 19. pročež do žaláře uvržen. 21. Prve však pokřtil i Krista Pána, 24. kterýž, čí by syn byl, tu se vypravuje.

Kapitola 4.

Kristus Pán, zvítěziv nad ďáblem, 14. a přišed do vlasti své, 15. kázal a zvěstoval proroctví naplněné, 30. však když ho nebyli vděčni, 31. sstoupiv do Kafarnaum, mnohé rozličnými neduhy i ďábelstvím ztrápené, uzdravoval.

Kapitola 5.

Kázal z lodí Kristus Pán; 6. učedlníci množství ryb zahrnuli; 12. uzdraven malomocný, 18. šlakem poražený na duši i na těle uzdraven; 27. Matouš svatý povolán, 31. a odpověd na reptání zákoníků a farizeů dána.

Kapitola 6.

Slovem i skutkem Pán ukázal zákoníkům, v čem by záleželo pravé dne svátečního svěcení, 13. učedlníků svých povolal, 20. blahoslavenství pravé i zlořečenství vysvětlil, 27. k skutkům dobrým pilně napomínal.

Kapitola 7.

O veliké víře setníkově; 14. vzkříšení syna ženy ovdovělé; 18. o poselství Janovu ku Pánu, 24. a svědectví Páně o Janovi; 30. o pohrdnutí farizeů a zákoníků radou Boží, 37. a o ženě hříšnici.

Kapitola 8.

O ženách svatých, Pánu z statků svých přisluhujících; 4. o semeni slova Božího 19. a kdož jsou ho poslušni, ti že jsou přátelé Kristovi, 22. o ukrocení moře, 27. o uzdravení ďábelníka, 32. a ztopení vepřů; 43. uzdravení ženy nemocné, 49. a vzkříšení dcery knížete školního.

Kapitola 9.

O vyslání učedlníků dvanácti, 12. o nasycení zástupu pěti chleby, 18. o dotázce Páně na apoštoly, zač by jmín byl od lidí, 28. o proměnění Páně, 38. o náměsičníku, 46. o nesnázi o prvotnost, 59. a o následování Krista Pána.

Kapitola 10.

Kristus Pán zřídiv a rozeslav sedmdesát učedlníků, 13. zlořečil některým městům pro nevděčnost, 22. rozveseliv se, Otci svému děkoval, 25. zákoníku na otázku jeho, přidav podobenství o upadlém mezi lotry, odpověděl, 40. a Marty pečlivé potrestal.

Kapitola 11.

Učedlníky své Pán naučiv, jak by se modliti měli, 14. ďábelství němé vyvrhl; 29. o znamení Jonáše proroka předpověděl; 34. k upřímnosti a jejímu ovoci napomenul, 42. a na farizee a zákoníky, povrchu svaté, bídy vydal.

Kapitola 12.

Učí Kristus Pán kvasu zákoníků se vystříhati; 4. Boha se báti samého; 8. pravdu vyznávati; 15. vystříhá od lakomství a nezřízené péče; 33. napomíná k skládání pokladů v nebi, 35. a k bedlivému každé hodiny svého příští očekávání; 49. praví, že oheň pustiti chce, 50. křtem že se má křtíti; 54. učí soudu, prozřetelnosti, 58. a pokoji s bližními.

Kapitola 13.

O zmordování Galilejských; 4. o věži v Siloe, 6. o fíku neplodném; 11. potom Pán, že v sobotu sluší dobře činiti, ukázal, i skutkem toho potvrdil; 18. království Boží k zrnu horčičnému a k kvasu připodobnil; 24. k jití po úzké cestě napomenul; 25. hrozných budoucích věcí způsob předpověděl, 31. a na lstivé úklady Herodesovy nic nedbaje, 35. strašlivou pohrůžku Jeruzalému učinil.

Kapitola 14.

Pán uzdraviv vodnotelného, 7. pokoře učil; 16. podobenství o večeři předložil; 25. a k následování sebe, 28. přidav k tomu podobenství o stavení věže, napomenul.

Kapitola 15.

Kající hříšníky Pán přijímal, nepohrdav jimi, 4. což i podobenstvím o ovcech, 11. a synu marnotratném vysvětlil.

Kapitola 16.

O vladaři nepravém, 13. o službě dvěma pánům, 14. o lakomých farizeích, 16. o cíli Zákona a Proroků, 18. o nepropouštění ženy, 19. a o bohatci.

Kapitola 17.

Učil Pán nedávati pohoršení; 3. kázal kajícím odpouštěti; 6. ukázal moc víry pravé a lidskou nehodnost; 11. deset malomocných uzdravil; 20. předpověděl způsob budoucího příští svého i rozmnožení nepravosti v světě.

Kapitola 18.

Napomíná Pán k modlitbě, příklad na soudci nepravém přivodě, 9. a pokoře učiv, jiný příklad na dvou modlitebnících předložil; 15. k dítkám se přívětivě měl; 18. cestu Boží dokonalou knížeti bohatému ukázal; 31. utrpení a smrt svou předpověděl; 35. slepého uzdravil.

Kapitola 19.

O Zacheovi, 12. příklad o odcházejícím, aby přijal království, 13. a o svěření hřiven; 29. o jetí do Jeruzaléma, 41. a pláči Páně nad ním; 45. o vyčištění chrámu.

Kapitola 20.

Tíží se farizeové, čí moci Pán užívá, 3. Pán se zase tíže o křtu Janovu, 9. potom podobenství předložil o pronajaté vinici, 20. za tím otázka o dani císaři, 27. o vzkříšení z mrtvých, 41. a o Kristu, čí by Syn byl, 45. naposledy výstraha Páně před zákoníky.

Kapitola 21.

Horlivost vdovy při dávání almužen schváliv Pán nad jiné, 5. předpověděl zkázu Jeruzaléma, den soudný, 8. i znamení toho, 34. napomenul k střízlivosti, bedlivosti, a modlitbě.

Kapitola 22.

O svátku Židovském přesnic, 3. o zradě Jidášově, 7. večeři Páně staré i nové, 24. o nesnázi vzniklé mezi učedlníky o prvotnost, 31. o tříbení jich satanovu, 37. o strojení se Páně k smrti, 55. a o pádu Petrovu.

Kapitola 23.

Pán jatý ku Pilátovi veden, 7. odtud k Herodesovi poslán, 24. potom od Piláta odsouzen, 26. z města na popravu veden, 23. ukřižován, 46. umřel, 53. i pohřben.

Kapitola 24.

Andělé osvědčili z mrtvých vstání Páně. 13. On sám též rozličným způsobem učedlníkům toho potvrdiv 49. a Ducha svatého dáti zaslíbiv, 51. do nebe se odebral.


DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah