DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Kolossenským
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4

Kapitola 4.

Ještě vždy o tom, jak by se jeden každý v řeči i v skutku míti měl, vypravuje. 7. Potom potěšitelným svatých toho sboru pozdravováním epištolu svou zavírá.

1. Páni °spravedlivě a slušně s služebníky svými nakládejte, vědouce, že i vy Pána máte v nebesích.

°Ef 6,9;[Jb 31,13;Fm 1,16]

2. Na modlitbě buďtež °ustaviční, bdíce v tom s díků činěním,

°L 18,1;[Ř 12,12;Ef 6,18]

3. Modléce ^se spolu i za nás, aby Bůh ~otevřel nám dveře slova, k mluvení ÷o tajemství Kristovu, pro něž i v vězení jsem,

[^Ef 6,19;~2K 2,12Mt 13,11]

4. Abych je ^zjevoval, tak jakž mi náleží mluviti.

[^Tt 1,3]

5. Choďtež v ^moudrosti před těmi, kteříž jsou vně, čas ~kupujíce.

[~]Ř 12,11;Ef 5,15.~16

6. ^Řeč vaše vždycky budiž příjemná, ~ozdobená solí, tak abyste věděli, kterak byste měli jednomu každému odpovědíti.

[^Ef 4,29;~Mk 9,50]

7. O věcech mých o všech oznámí vám °Tychikus, bratr milý, a věrný slouha Kristův a spoluslužebník v Pánu;

°Sk 20,4

8. Kteréhož jsem ^poslal k vám naschvál, aby zvěděl, co se děje u vás, a potěšil srdcí vašich,

[^Ef 6,22]

9. S °Onezimem, věrným a milým bratrem, kterýž jest tam od vás. Tiť vám všecko oznámí, co se děje u nás.

°Fm 1,10

10. Pozdravuje ^vás °Aristarchus, spoluvězeň můj, a =Marek, sestřenec Barnabášův, (o kterémž jsem vám poručil, přišel-li by k vám, přijmětež jej;)

°Sk 27,2;=2Tm 4,11;[^Fm 1,24]

11. A Jezus, kterýž slove Justus, kteřížto ^jsou Židé. Ti toliko jsou pomocníci moji v kázání o království Božím; tiť mi byli ku potěšení.

[^Sk 11,2;Ř 2,29]

12. Pozdravuje vás °Epafras, kterýž od vás jest, slouha Kristův, kterýž vždycky ^úsilně pracuje na modlitbách za vás, abyste ~stáli dokonalí a ÷plní ve vší vůli Boží.

°1,7;[^1,292,10]

13. Nebo ^svědectví jemu vydávám, žeť vás velmi horlivě miluje, a též i ty, kteříž jsou v Laodicii, i kteříž jsou v Hierapoli.

[^Ř 10,2]

14. Pozdravuje vás °Lukáš, lékař, bratr milý, a Démas.

°2Tm 4,10.11

15. Pozdravte bratří Laodicenských, i Nymfy, i té církve, ^kteráž jest v domu jeho.

[^Ř 16,5;1K 16,19]

16. A když bude přečten u vás tento list, spravtež to, ať jest i v Laodicenském ^sboru čten; a ten, kterýž jest psán z Laodicie, i vy také přečtěte,

[^15]

17. A ^rcete Archippovi: Viz, abys služebnost, kterouž jsi přijal od Pána, vyplnil.

[^Fm 1,2]

18. Pozdravení °mou rukou Pavlovou. Pamatujtež na mé vězení. Milost Boží budiž s vámi. Amen.

°2Te 3,17

List tento psán k Kolossenským z Říma po Tychikovi a Onezimovi.
Kapitola: [Předchozí] DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Kolossenským