DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Kolossenským
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 [Následující]

Kapitola 3.

Životu Kristovu ctnostmi svatými se stkvějícímu (v nějž se křesťanům obláčeti náleží) je vyučuje, 8. libé Bohu i nelibé věci vyčítaje, 10. aby každý podle svého stavu, 18. manželé i dítky, 22. i čeládky, pokoje Kristova, opravdově a s potěšením jemu slouže, dověrně užívati mohl.

1. Protož ^povstali-li jste s Kristem, vrchních věcí hledejte, ~kdež °Kristus na pravici Boží sedí.

°Mk 16,19;[^Ř 6,5;Ef 2,6~Ž 110,1]

2. O svrchní věci ^pečujte, ne ~o zemské.

[^Mt 6,33;~Fp 3,19]

3. Nebo ^zemřeli jste, a život váš skryt ~jest s Kristem v Bohu.

[^Ř 6,2.8;1Pt 2,24;~2K 5,7;Ga 2,20]

4. Když se pak ukáže °Kristus, život náš, tehdy i vy ~ukážete se s ním v slávě.

°[~]1J 3,2;[Fp 1,21;3,21;~1K 15,43]

5. Protož °mrtvěte údy své zemské, smilstvo, nečistotu, ~chlípnost, žádost zlou, i lakomství, jenž jest modlám sloužení.

°Ef 5,3;[Mt 18,8;Ef 4,22;~Ga 5,24]

6. Pro kteréžto věci ^přichází hněv Boží na syny zpurné.

[^1K 6,10;Ef 5,6]

7. V kterýchžto hříších i °vy někdy chodili jste, když jste živi byli v nich.

°1K 6,11;[Ř 6,19.20]

8. Ale již °nyní složtež i vy všecko to, hněv, prchlivost, ^zlobivost, zlořečení i mrzkomluvnost zapuďte od úst vašich.

°Ef 4,25.26.[^31];Jk 1,21

9. Nelžete ^jedni na druhé, když jste svlékli s sebe starého člověka s skutky jeho,

[^Za 8,16;Ef 4,25]

10. A ^oblékli toho ~nového, obnovujícího se k známosti jasné, podle obrazu ÷toho, jenž jej stvořil,

[^Ef 4,23.24~Ř 6,4;÷Gn 1,27]

11. Kdežto není ^Řek a ~Žid, obřízka a neobřízka, cizozemec a Scýta, služebník a svobodný ÷ale všecko a ve všech Kristus.

[^Ř 10,12;1K 12,13;Ga 3,28;~1K 7,19Ef 1,10]

12. Protož oblectež se jako ^vyvolení Boží, svatí, a milí, v srdce lítostivé, v ~dobrotivost, nízké o sobě ÷smýšlení, krotkost, trpělivost,

[^1Pt 2,9;~Ga 5,22Mt 11,29]

13. Snášejíce ^jeden druhého ~a odpouštějíce sobě vespolek, měl-li by kdo proti komu jakou žalobu; jako i Kristus odpustil vám, tak i vy.

[^Ef 4,2;~Mt 6,14;Mk 11,25;Ef 4,32]

14. Nadto pak nade všecko oblečeni buďte ^v lásku, kteráž jest ~svazek dokonalosti.

[^J 13,34;Ef 5,2;~4,3]

15. A pokoj ^Boží vítěziž v srdcích vašich, k němuž i povoláni jste v jedno tělo; a buďtež vděčni.

[^Ef 4,3]

16. Slovo Kristovo °přebývejž v vás bohatě se vší moudrostí; učíce a napomínajíce sebe vespolek ~Žalmy, a zpěvy, a písničkami duchovními, s milostí zpívajíce v srdci vašem Pánu.

°[~]Ef 5,19;[^1K 1,5;~14,26]

17. A všecko, ^cožkoli činíte v slovu nebo v skutku, všecko čiňte ve jménu Pána Ježíše, díky ~činíce Bohu a Otci skrze něho.

[^1K 10,31;~Ef 5,20;1Te 5,18;Žd 13,15]

18. Ženy °poddány buďte mužům svým tak, jakž sluší, v Pánu.

°Ef 5,22;1Pt 3,1;[Gn 3,16]

19. Muži °milujte ženy své, a nemějtež se ~přísně k nim.

°Ef 5,25;[4,31;~1Pt 3,7]

20. Dítky °poslouchejte rodičů ve všem; nebo ~to jest dobře libé Pánu.

°Ef 6,1;[~Ex 20,12]

21. Otcové ^nepopouzejte k hněvivosti dítek svých, aby sobě nezoufaly.

[^Ef 6,4]

22. Služebníci °poslušni buďte ve všem pánů svých tělesných, ne na ~oko toliko sloužíce, jako ti, jenž se usilují lidem líbiti, ale v sprostnosti srdce, bojíce se Boha.

°Ef 6,5;[1Pt 2,18~Ef 6,6]

23. A všecko, což byste koli činili, z duše čiňte, ^jakožto Pánu, a ne lidem,

[^Ef 6,7]

24. Vědouce, že ode ^Pána vzíti máte odplatu věčného dědictví; nebo Pánu Kristu sloužíte.

[^Ef 6,8]

25. Kdož by pak ^nepravost páchal, odměnu své nepravosti vezme. °A neníť přijímání osob u Boha.

°[~]Sk 10,34;[^2K 5,10Ř 2,11]


Předchozí <-- kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Kolossenským