DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Kolossenským
Kapitola: 1 2 3 4 [Následující]

Kapitola 1.

Apoštol pozdraviv Kolossenských, 3. a víru i lásku jejich schváliv, 9. čeho jim žádá na Pánu Bohu, 15. široce s divným Krista Pána oslavováním vypravuje, 21. aby ti bratří jasněji na to patřili, k jakým jsou a jak velikým věcem přivedeni.

1. Pavel ^apoštol Ježíše Krista, skrze vůli Boží, a ~Timoteus bratr,

[^2K 1,1;~Fp 1,1]

2. Těm, kteříž jsou v městě Kolossis, svatým a ^věrným bratřím v Kristu: Milost ~vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.

[^Ř 1,7;~1K 1,3]

3. Díky °činíme Bohu a Otci Pána našeho Jezukrista, vždycky za vás modléce se,

°Fp 1,3;[Ř 1,8;Ef 1,15.16]

4. Slyšavše o víře vaší v Kristu Ježíši a o lásce ke všechněm svatým,

5. Pro ^naději složenou vám ~v nebesích, o níž jste prve slyšeli ÷v slovu pravdy, jenž jest evangelium.

[1Pt 1,3.4~2Tm 1,12Ef 1,13]

6. Kteréž jest přišlo k vám, jako i na všecken ^svět, a ovoce ~nese, jako i u vás, od ÷toho dne, v kterémž jste slyšeli a poznali milost Boží v pravdě,

[^Ř 10,18;~Mk 4,8Fp 1,5]

7. Jakož jste se i naučili od °Epafry, milého spoluslužebníka našeho, kterýž jest věrný k vám služebník Kristův,

°4,12

8. Kterýž také oznámil nám lásku vaši v Duchu.

9. Protož i my, od toho dne, jakž jsme to ^uslyšeli, nepřestáváme °modliti se za vás a žádati, abyste ~naplněni byli známostí vůle jeho ÷ve vší moudrosti a rozumnosti duchovní,

°Fp 1,9.[÷10;^Ef 1,15.16;~Ř 12,2]

10. Abyste ^chodili hodně Pánu ke vší jeho líbeznosti, °v každém skutku dobrém, ~ovoce vydávajíce a =rostouce v známosti Boží,

°Ef 2,10;=4,15;[2Pt 3,18;^1K 7,17;~J 15,5.16]

11. Všelikou mocí zmocněni jsouce, podle síly slávy jeho, ke vší trpělivosti a dobrotivosti s radostí,

12. Díky činíce Otci, kterýž ^hodné nás učinil účastnosti ~losu svatých v světle,

[^2K 2,16;3,6;~Sk 26,18]

13. Kterýž °vytrhl nás z moci temnosti a přenesl ~do království ÷milého Syna svého,

°1Pt 2,9;[^Ef 2,2;Žd 2,14;~1Te 2,12Mt 3,17]

14. V ^němžto máme vykoupení skrze krev ~jeho, totiž odpuštění hříchů,

[^Ef 1,7;~Sk 20,28]

15. Kterýž °jest ^obraz Boha neviditelného a ~prvorozený všeho stvoření.

°2K 4,4;[^J 14,9;~Ž 89,28;Ř 8,29]

16. Nebo °skrze něho stvořeny jsou všecky věci, kteréž jsou na nebi i na zemi, viditelné i neviditelné, buďto trůnové nebo panstva, buďto ~knížatstva nebo mocnosti; všecko ÷skrze něho a pro něho stvořeno jest.

°[÷]J 1,3;[Gn 1,1;Ž 33,6;~Ř 8,38;Ef 1,21Ř 11,36]

17. A ^on jest přede vším a všecko jím stojí.

[^Př 8,25n]

18. A °onť jest hlava těla církve, kterýž jest počátek a prvorozený z mrtvých, aby tak on ve všem prvotnost držel,

°Ef 4,15

19. Poněvadž se zalíbilo Otci, aby v něm všecka plnost přebývala,

20. A skrze něho aby ^smířil s sebou všecko, ~v pokoj uvodě skrze krev kříže jeho, skrze něj, pravím, buďto ty věci, kteréž jsou na zemi, buď ty, kteréž jsou na nebi.

Ř 3,25;[^5,10;2K 5,18.19;~Iz 9,6;J 16,33]

21. A vás také °někdy odcizené ~a nepřátely, v mysli vaší obrácené k skutkům zlým, nyní již smířil,

°Ř 5,10;[Ef 2,2;~Ř 8,7]

22. Tělem ^svým skrze smrt, aby vás postavil ~svaté, a neposkvrněné, a bez úhony před obličejem svým,

[^2Tm 1,10~L 1,75;Tt 2,14]

23. Však jestliže °zůstáváte u víře založení ~a pevní, a neuchylujete se od naděje ÷evangelium, kteréž jste slyšeli, jenž jest kázáno *všemu stvoření, kteréž jest pod nebem, jehožto já Pavel učiněn jsem služebník;

°J 15,4.[6;~1K 15,58÷Ko 1,5;*Mk 16,15]

24. Kterýž nyní ^raduji se z ~utrpení mých, kteráž snáším pro vás, a doplňuji ostatky soužení Kristových na těle svém za ÷jeho tělo, °jenž jest církev,

°Ef 1,23;[^2K 7,4;~1,6.8Ř 12,5]

25. Jejížto učiněn jsem já služebník, tak jakž mi to svěřil Bůh na to, abych vám sloužil, a tak naplnil slovo Boží,

26. Jenž jest tajemství ^skryté od věků a národů, nyní pak zjevené svatým jeho.

[^]Ř 16,25;[^]1K 2,10;Ef 3,9;[^1,9]

27. Jimžto Bůh ráčil ^známo učiniti, kteraké by bylo bohatství slavného tajemství tohoto mezi pohany, jenž jest přebývání Krista v ~vás, kterýž jest ÷naděje slávy,

[^Ř 9,23;16,26Ef 1,7;~2K 13,51Te 1,3;1Tm 1,1]

28. Kteréhož my zvěstujeme, napomínajíce ^všelikého člověka a učíce všelikého člověka ve vší moudrosti, abychom postavili každého člověka dokonalého v Kristu Ježíši.

[^J 1,7]

29. O čež i ^pracuji, ~bojuje podle té jeho ÷mocnosti, kteráž dělá ve mně dílo své mocně.

[^1K 15,10;~2Tm 4,7Fp 3,21]


kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Kolossenským