DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah

EPIŠTOLA S. PAVLA APOŠTOLA
K KOLOSSENSKÝM.

V epištole této, k listu Efezským psanému mimo jiné velmi podobné, dvoje věci kromě přístupu a zavírky se zdržují:

I. Přináležející k učení a tu apoštol:

II. K životu šlechetnému příslušející, tu pak apoštol před oči staví povinnosti:

Má kapitoly 4.

Kapitola 1.

Apoštol pozdraviv Kolossenských, 3. a víru i lásku jejich schváliv, 9. čeho jim žádá na Pánu Bohu, 15. široce s divným Krista Pána oslavováním vypravuje, 21. aby ti bratří jasněji na to patřili, k jakým jsou a jak velikým věcem přivedeni.

Kapitola 2.

Svou o ně pečlivost osvědčuje, 6. k stálosti v pravdě, 8. i k veliké před falešnými apoštoly opatrnosti pilně napomíná, 16. předkládaje jim pravý cíl všech figur a ceremonií, jenž jest Kristus Pán.

Kapitola 3.

Životu Kristovu ctnostmi svatými se stkvějícímu (v nějž se křesťanům obláčeti náleží) je vyučuje, 8. libé Bohu i nelibé věci vyčítaje, 10. aby každý podle svého stavu, 18. manželé i dítky, 22. i čeládky, pokoje Kristova, opravdově a s potěšením jemu slouže, dověrně užívati mohl.

Kapitola 4.

Ještě vždy o tom, jak by se jeden každý v řeči i v skutku míti měl, vypravuje. 7. Potom potěšitelným svatých toho sboru pozdravováním epištolu svou zavírá.


DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah