DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Jakubova
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5 [Následující]

Kapitola 3.

Škodlivou jazyka nezkrocenost a vrtkost pod příklady pěknými vypisuje, 3. a pilně k bedlivému jím vládnutí, 13. potom i k prokazování pravé moudrosti napomíná.

1. Nebuďtež ^mnozí mistři, bratří moji, vědouce, že bychom těžší odsouzení vzali.

[^Mt 7,1;23,8]

2. V mnohém zajisté ^klesáme všickni. Kdožť ~neklesá v slovu, tenť jest dokonalý muž, mohoucí jako uzdou spravovati všecko tělo.

[^Př 20,9;1J 1,8;~Ž 34,14;Mt 12,37]

3. An my ^koně v ~uzdu pojímáme, aby nám povolni byli, a vším tělem jejich vládneme.

[^Ž 32,9;~Jk 3,2]

4. An i lodí tak veliké jsouce a prudkými větry hnány bývajíce, však i nejmenším veslem bývají sem i tam obracíny, kamžkoli líbí se tomu, kdož je spravuje.

5. Tak i ^jazyk malý úd jest, avšak veliké věci provodí. Aj, maličký ~oheň, kterak veliký les zapálí!

[^Ž 12,4.5;Př 12,18~Ž 120,3.4]

6. A jestiť jazyk jako oheň a svět nepravosti. Takť jest, pravím, postaven jazyk mezi údy našimi, nanečišťující celé tělo, a rozpalující kolo narození našeho, jsa rozněcován od ohně pekelného.

7. Všeliké zajisté přirození i zvěři, i ptactva, i hadů, i mořských potvor bývá zkroceno, a jest okroceno od lidí;

8. Ale jazyka žádný z lidí zkrotiti nemůže; tak jest nezkrotitelné zlé, pln jsa jedu smrtelného.

9. Jím dobrořečíme Bohu Otci a jím zlořečíme lidem, ku ^podobenství Božímu stvořeným.

[^Gn 1,27]

10. Z jedněch a týchž úst pochází dobrořečení i zlořečení. Ne takť býti má, bratří moji.

11. Zdaliž studnice jedním pramenem vydává sladkou i hořkou vodu?

12. Zdaliž °může, bratří moji, fíkový strom nésti olivky, aneb vinný kmen fíky? Takť žádná studnice slané a sladké vody spolu vydávati nemůže.

°Mt 7,16;L 6,44

13. Kdo jest moudrý a umělý mezi vámi? Ukažiž dobrým obcováním skutky své v krotké moudrosti.

14. Pakliť máte mezi sebou °hořkou závist a zdráždění v srdci svém, nechlubte se a neklamejte proti pravdě.

°1K 3,3;[Ef 4,25.31]

15. Neníť zajisté ta moudrost shůry sstupující, ale jest zemská, ^hovadná a ďábelská.

[^1K 2,14]

16. Nebo ^kdežť jest závist a rozdráždění, tu jest roztržka a všeliké dílo zlé.

[^1K 3,3;Ga 5,20]

17. Ale moudrost, kteráž jest shůry, nejprve zajisté jest ^čistotná, potom pokojná, mírná, povolná, plná milosrdenství a ovoce dobrého, bez ~rozsuzování a bez pokrytství.

[^Fp 4,8~Jk 2,4]

18. Ovoce pak spravedlnosti v pokoji rozsívá se těm, kteříž pokoj působí.


Předchozí <-- kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Jakubova