DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Jan
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 [Následující]

Kapitola 9.

Slepý od narození jsa uzdraven ode Pána, 23. velikou nesnáz o to měl s farizeji.

1. Pomíjeje Ježíš, uzřel člověka ^slepého od narození.

[^Sk 3,2]

2. I otázali se učedlníci jeho, řkouce: Mistře, kdo jest ^zhřešil, tento-li, čili rodičové jeho, že se slepý narodil?

[^L 13,2]

3. Odpověděl Ježíš: Ani tento nezhřešil, ani rodičové jeho, °ale aby zjeveni byli skutkové Boží na něm.

°11,4

4. Jáť °musím dělati dílo toho, kterýž mne poslal, dokudž den jest. Přicházíť noc, kdyžto žádný nebude moci dělati.

°5,17

5. Dokudž jsem na světě, °Světlo jsem světa.

°1,5.[9];8,12;12,35].46;Iz 42,6;49,6;L 2,32;Sk 13,47

6. To ^pověděv, plinul na zemi, a učinil bláto z sliny, i pomazal tím blátem oči slepého.

[^Mk 8,23]

7. A řekl jemu: Jdi, ^umej se v rybníku °Siloe, jenž se vykládá: Poslaný. A on šel a umyl se, i přišel, vida.

°Iz 6,8;[Neh 3,15;^2Kr 5,10.14]

8. Sousedé pak a ti, kteříž jej prve vídali slepého, řekli: Však tento jest, kterýž ^sedával a žebral?

[^Sk 3,2.10]

9. Jiní pravili, že ten jest, a jiní, že jest podoben k němu. Ale on pravil: Já jsem.

10. Tedy řekli jemu: Kterak jsou otevříny oči tvé?

11. On odpověděl a řekl: Člověk ten, kterýž slove Ježíš, bláto učinil a pomazal očí mých, a řekl mi: Jdi k rybníku Siloe, a umej se. I odšed a umyv se, prohlédl jsem.

12. I řekli jemu: Kde jest ten člověk? Řekl: Nevím.

13. Tedy přivedli toho, kterýž někdy byl slepý, k farizeům.

14. Byla °pak sobota, když Ježíš učinil bláto a otevřel oči jeho.

°5,9;Mt 12,1;Mk 2,23;L 6,1

15. I tázali se ho opět i farizeové, kterak by prozřel. On pak řekl jim: Bláto položil mi na oči, a umyl jsem se, i vidím.

16. Tedy někteří z farizeů řekli: Tento člověk není z Boha, nebo neostříhá soboty. °Jiní pravili: Kterak může člověk hříšný takové divy činiti? =I byla různice mezi nimi.

°3,2;=7,11;10,19

17. Tedy řekli opět slepému: Co ty o něm pravíš, že otevřel oči tvé? A on řekl: Že °prorok jest.

°4,19;6,14;L 7,16;24,19

18. I nevěřili Židé o něm, by slepý byl a prozřel, až povolali rodičů toho, kterýž byl prozřel.

19. A otázali se jich, řkouce: Jest-li ten syn váš, o kterémž vy pravíte, že by se slepý narodil? Kterakž pak nyní vidí?

20. Odpověděli jim rodičové jeho a řekli: Vímeť, že tento jest syn náš a že se slepý narodil.

21. Ale kterak nyní vidí, nevíme; aneb kdo jest otevřel oči jeho, myť nevíme. Však má léta, ptejte se ho, on sám za sebe mluviti bude.

22. Tak mluvili rodičové jeho, ^že se báli Židů; nebo již tak byli uložili Židé, kdož by ho koli vyznal Kristem, aby °byl vyobcován ze školy.

°12,42;[^7,13]

23. Protož řekli rodičové jeho: Máť léta, ptejte se jeho.

24. I zavolali po druhé člověka toho, kterýž býval slepý, a řekli jemu: Vzdej chválu Bohu. My víme, že člověk ten hříšník jest.

25. I odpověděl on a řekl: Jest-li hříšník, nevím, než to vím, že byv slepý, již nyní vidím.

26. I řekli jemu opět: Coť učinil? Kterak otevřel oči tvé?

27. Odpověděl jim: Již jsem vám pověděl, a neslyšeli jste? Což opět chcete slyšeti? Zdaliž i vy chcete učedlníci jeho býti?

28. I zlořečili jemu a řekli: Budiž ty sám učedlníkem jeho, ale myť jsme Mojžíšovi učedlníci.

29. My víme, že °Mojžíšovi mluvil Bůh, tento pak ~nevíme, odkud jest.

°Ex 3,6;19,19;[~J 7,27;8,14]

30. Odpověděl ten člověk a řekl jim: Toť jest jistě divná věc, že vy nevíte, odkud jest, a otevřel oči mé.

31. Víme pak, °že Bůh hříšníků neslyší, ale kdo by byl ctitel Boží a vůli jeho činil by, toho slyší.

°Ž 66,18;Mi 3,4;1J 3,20;5,16;[Iz 1,15]

32. Od věku není slýcháno, aby kdo otevřel oči slepého tak narozeného.

33. Byť tento °nebyl od Boha, nemohlť by nic učiniti.

°3,2;[16]

34. Odpověděli a řekli jemu: Ty jsi všecken se v hříších narodil, a ty náš učíš? I vyhnali jej ven.

35. Uslyšel pak Ježíš, že jsou jej vyhnali ven. A když jej nalezl, řekl jemu: Věříš-liž ty v Syna Božího?

36. Odpověděl on a řekl: I kdož jest, Pane, abych věřil v něho?

37. I řekl jemu Ježíš: I viděl jsi ho, a kterýž °mluví s tebou, onť jest.

°4,26

38. A on řekl: Věřím, Pane, a klaněl se jemu.

39. I řekl jemu Ježíš: Na °soud přišel jsem já na tento svět, aby ti, kteříž nevidí, viděli, a ti, jenž vidí, aby slepí byli.

°3,19;12,48;Mt 13,13.14

40. I slyšeli to někteří z farizeů, kteříž s ním byli, a řekli jemu: Zdali i my slepí jsme?

41. Řekl jim Ježíš: Byste °slepí byli, hříchu byste neměli; ale nyní pravíte: Vidíme, protož hřích váš zůstává.

°15,22


Předchozí <-- kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Jan