DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Jan
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 [Následující]

Kapitola 8.

O ženě popadené v cizoložstvu. 12. Svědectví pravé o Pánu, kdo by a co byl. 22. Židé se Pánem se hádajíce, rouhají se jemu, 59. a ukamenovati jej chtějí.

1. Ježíš pak odšel na horu Olivetskou.

2. Potom na ^úsvitě zase ~přišel do chrámu, a všecken lid sšel se k němu. A on posadiv se, učil je.

[^Sk 5,21;~7,14]

3. I přivedli k němu zákoníci a farizeové ženu v cizoložstvu popadenou; a postavivše ji v prostředku,

4. Řekli jemu: Mistře, tato žena jest postižena při skutku, když cizoložila.

5. A °v Zákoně Mojžíš přikázal nám takové kamenovati. Ty pak co pravíš?

°Lv 20,10;Dt 22,22

6. A to řekli, pokoušejíce ho, aby jej mohli obžalovati. Ježíš pak skloniv se dolů, prstem psal na zemi.

7. A když se nepřestávali otazovati jeho, zdvihl se a řekl jim: ^Kdo jest z vás bez hříchu, nejprv hoď na ni kamenem.

[^Dt 17,7]

8. A opět schýliv se, psal na zemi.

9. A oni uslyševše to a v svědomích svých obviněni jsouce, jeden po druhém odcházeli, počavše od starších až do posledních. I zůstal tu Ježíš sám, a žena uprostřed stojeci.

10. A pozdvih se Ježíš a žádného neviděv, než ženu, řekl jí: Ženo, kde jsou ti, kteříž na tebe žalovali? Žádný-li tě neodsoudil?

11. Kterážto řekla: Žádný, Pane. I řekl jí Ježíš: Aniž já tebe odsuzuji. Jdiž °a nehřeš více.

°5,14

12. Tedy Ježíš opět jim mluvil, řka: Já jsem °Světlo světa. Kdož mne následuje, nebudeť choditi v temnostech, ale budeť míti Světlo života.

°1,5].9;9,5;12,46;[Iz 42,6.7.16]

13. I řekli jemu farizeové: Ty sám o sobě svědectví vydáváš, svědectví tvé není pravé.

14. Odpověděl Ježíš a řekl jim: Ačkoli °já svědectví vydávám sám o sobě, však pravé jest svědectví mé; =nebo vím, odkud jsem přišel a kam jdu. Ale vy nevíte, odkud jsem přišel, anebo kam jdu.

°5,31;=7,28

15. Vy podle těla soudíte, já nesoudím žádného.

16. A bychť pak i soudil já, soud můj jestiť pravý; nebo ^nejsem sám, ale jsem já a ten, kterýž mne poslal, Otec.

[^29;16,32]

17. A v °Zákoně vašem psáno jest: Že dvou člověků svědectví pravé jest.

°Nu 35,30;Dt 17,6;19,15;Mt 18,16;2K 13,1;Žd 10,28

18. Jáť svědectví vydávám sám o sobě, °a svědectví vydává o mně ten, kterýž mne poslal, Otec.

°Mt 3,17;17,5;Mk 1,11;9,7;L 3,22;9,35;2Pt 1,17

19. Tedy řekli jemu: Kdež jest ten tvůj Otec? Odpověděl Ježíš: Aniž mne znáte, ani °Otce mého. Kdybyste mne znali, ~i Otce mého znali byste.

°[~]14,7;16,3

20. Tato slova mluvil Ježíš u pokladnice, uče v chrámě, a žádný ho nejal, °nebo ještě byla ~nepřišla hodina jeho.

°7,30.44;[~2,4]

21. I řekl jim opět Ježíš: Já jdu, °a hledati budete mne, a v hříchu vašem zemřete. Kam já jdu, vy nemůžete přijíti.

°7,34;13,33

22. I ^pravili Židé: Zdali se sám zabije, že praví: Kam já jdu, vy nemůžete přijíti?

[^7,35]

23. I řekl jim: Vy °z důlu jste, já s hůry jsem. Vy jste z tohoto světa, já nejsem z světa tohoto.

°3,31

24. Protož jsem řekl vám: Že ^zemřete v hříších svých. Nebo jestliže nebudete věřiti, že já jsem, zemřete v hříších vašich.

[^Mk 16,16]

25. I řekli jemu: Kdo jsi ty? I řekl jim Ježíš: To, ^což hned s počátku pravím vám.

[^4,26;9,37]

26. Mnohoť mám o vás mluviti a souditi, ale ten, kterýž mne poslal, pravdomluvný ^jest, a já, což jsem slyšel od něho, ~to mluvím na světě.

[^7,28;Ř 3,4;~J 15,15]

27. A oni neporozuměli, že by o Bohu Otci pravil jim.

28. Protož řekl jim Ježíš: °Když povýšíte Syna člověka, tehdy poznáte, že já jsem. A sám od sebe nic nečiním, =ale jakž mne naučil Otec můj, takť mluvím.

°3,14;12,32;=7,16;12,49;14,10

29. A ten, °kterýž mne poslal, se mnouť jest, a neopustil mne samého Otec; nebo což jest jemu libého, to já činím vždycky.

°14,10

30. Ty věci když mluvil, °mnozí uvěřili v něho.

°7,31;[2,11]

31. Tedy řekl Ježíš těm Židům, kteříž uvěřili jemu: Jestliže vy ^zůstanete v řeči mé, právě učedlníci moji budete.

[^7,1715,10.14]

32. A poznáte pravdu, °a pravda vás vysvobodí.

°Ř 6,18.[22];Ga 5,1;1Pt 2,16

33. I odpověděli jemu: Símě Abrahamovo jsme, a žádnému jsme nesloužili nikdy. I kterakž ty díš: Že svobodní budete?

34. Odpověděl jim Ježíš: Amen, amen pravím vám: Že °každý, kdož činí hřích, služebník jest hřícha.

°Ř 6,16.20;2Pt 2,19;[1J 3,8]

35. A ^služebník nezůstává v domu na věky; ale Syn zůstává na věky.

[^Ga 4,30]

36. Protož jestližeť vás °vysvobodí Syn, právě svobodní budete.

°32;Ř 8,2

37. Vím, že jste símě Abrahamovo, ale hledáte mne zabíti; nebo řeč má nemá místa u vás.

38. Já, což jsem viděl u Otce svého, to mluvím; a i vy, co jste viděli u otce vašeho, to činíte.

39. Odpověděli a řekli jemu: Otec náš jest ^Abraham. Dí jim Ježíš: °Kdybyste synové Abrahamovi byli, činili ~byste ÷skutky Abrahamovy.

°[~]Ř 2,28;9,6;[^Mt 3,9;L 3,8Ga 3,7]

40. Ale nyní hledáte mne zabíti, člověka toho, °kterýž jsem pravdu mluvil vám, kterouž jsem slyšel od Boha. Tohoť jest Abraham nečinil.

°17,17

41. Vy činíte skutky otce svého. I řekli jemu: Myť z smilstva nejsme zplozeni, jednohoť Otce máme, totiž Boha.

42. Tedy řekl jim Ježíš: Byť Bůh Otec váš byl, ^milovali byste mne. Nebo já jsem z Boha ~pošel, a přišel jsem; aniž jsem sám od sebe přišel, ale on mne poslal.

[^16,27;~13,3]

43. Proč mluvení mého nechápáte? Protože hned slyšeti nemůžete řeči mé.

44. Vy z ^otce ďábla jste, a žádosti otce vašeho chcete činiti. On °byl vražedník od počátku, a v ÷pravdě nestál; nebo pravdy v něm není. Když mluví lež, z svého vlastního mluví; nebo *lhář jest a otec lži.

°[^]1J 3,8;[~]Gn 3,4;[÷2K 11,32Pt 2,4*1Kr 22,22]

45. Já pak že pravdu pravím, nevěříte mi.

46. Kdo ^z vás bude ~mne obviňovati z hříchu? A poněvadž pravdu pravím, proč vy mi nevěříte?

[^16,8;~1Pt 2,22]

47. Kdo °z Boha jest, slova Boží slyší; protož vy ~neslyšíte, že z Boha nejste.

10,27;°1J 4,6;[~J 6,36]

48. Tedy odpověděli Židé a řekli jemu: Zdaliž my dobře nepravíme, že jsi ty Samaritán, a °ďábelství máš?

°10,20;[7,20]

49. Odpověděl Ježíš: Jáť ďábelství nemám, ale ^ctím Otce svého; než vy jste mne ~neuctili.

[^7,18;~Ř 2,23]

50. Jáť pak ^nehledám chvály své; jestiť, kdo hledá a soudí.

[^6,15]

51. Amen, amen pravím vám: °Bude-li kdo zachovávati slovo mé, ^smrti neuzří na věky.

°5,24;[^11,26]

52. Tedy řekli mu Židé: °Nyní jsme poznali, že ďábelství máš. Abraham umřel i proroci, a ty pravíš: Bude-li kdo zachovávati řeč mou, smrti neokusí na věky.

°7,20;Mt 9,34;12,24;Mk 3,22;L 11,15

53. Zdali jsi ty větší otce našeho Abrahama, kterýž umřel? I proroci zemřeli jsou. Kým ty se činíš?

54. Odpověděl Ježíš: °Chválím-liť já se sám, chvála má nic není. Jestiť kterýž mne chválí, Otec můj, o němž vy pravíte, že Bůh váš jest.

°5,41

55. A nepoznali jste ho, ale já jej znám. A kdybych řekl, že ho neznám, byl bych podobný vám, lhář. Ale známť jej, a řeč jeho zachovávám.

56. Abraham, otec váš, ^veselil se, ~aby viděl den můj, i ÷viděl, a radoval se.

[^Gn 17,17;~L 10,24Žd 11,13]

57. Tedy řekli jemu Židé: Padesáti let ještě nemáš, a Abrahama jsi viděl?

58. Řekl jim Ježíš: Amen, amen pravím vám: Prve nežli ^Abraham byl, °já jsem.

°Ex 3,6;[^J 1,1.2.15.30]

59. I °zchápali Židé kamení, aby házeli na něj. Ježíš =pak skryl se, a prošed skrze ně, vyšel z chrámu, a tak jich znikl.

°10,31;=L 4,30


Předchozí <-- kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Jan