DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Jan
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 [Následující]

Kapitola 7.

Pán přišed tajně k svátku, 14. učil zjevně v chrámě. 15. Farizee přemáhal ku podivení mnohým. 25. Obecný lid pak rozličně a rozdílně o něm smyslili i mluvili, 45. ale učedlníci farizejští svědectví Pánu dobré vydali; 50. k čemuž se Nikodém přimluvil, farizeům nevděk.

1. Potom pak chodil Ježíš po Galilei; nebo nechtěl býti v Judstvu, protože ho hledali Židé zabíti.

2. A byl blízko svátek °Židovský, památka stánků.

°Lv 23,34

3. Tedy řekli jemu ^bratří jeho: Vyjdi odsud, a jdi do Judstva, ať i učedlníci tvoji vidí skutky tvé, kteréž činíš.

[^Mt 12,46Mk 3,31]

4. Nižádný zajisté v skrytě nic nedělá, kdož chce vidín býti. Protož ty, činíš-li takové věci, zjeviž se světu.

5. Nebo ^ani bratří jeho nevěřili v něho.

[^6,64]

6. I dí jim Ježíš: Čas ^můj ještě nepřišel, ale čas váš vždycky jest hotov.

[^2,4;7,8]

7. Nemůžeť °vás svět nenáviděti, ale mneť nenávidí; nebo já svědectví vydávám o něm, že ~skutkové jeho zlí jsou.

°15,18].19;[^14,17;~3,19]

8. Vy jděte k svátku tomuto. Jáť ještě nepůjdu k svátku tomuto, °nebo čas můj ještě se nenaplnil.

°[6.30;2,4];8,20;[Ga 4,4]

9. To pověděv jim, zůstal v Galilei.

10. A když odešli bratří jeho, tedy i on šel k svátku, ne zjevně, ale jako ukrytě.

11. Židé pak hledali ho v svátek, a pravili: Kde °jest onen?

°11,56

12. A °mnoho řečí bylo o něm v zástupu. Nebo někteří pravili, ~že dobrý jest, a jiní pravili: Není, ale svodí ÷zástup.

°9,16;10,19;[~6,14;Mt 21,4627,63]

13. Žádný °však o něm nemluvil zjevně pro bázeň Židů.

°9,22;12,42

14. Když pak již polovici svátku se vykonalo, vstoupil Ježíš do chrámu, a učil.

15. I divili se Židé, řkouce: ^Kterak tento Písmo umí, neučiv se?

[^Mt 13,54.56]

16. Odpověděl jim Ježíš a řekl: °Mé učení neníť mé, ale toho, jenž mne poslal.

°12,49;14,10;[8,28]

17. Bude-li kdo ^chtíti vůli jeho činiti, tenť bude uměti rozeznati, jest-li to učení z Boha, čili mluvím já sám od sebe.

[^8,32;Ž 50,23;Ef 5,14;2Pt 1,8]

18. Kdoť sám od ^sebe mluví, chvály své vlastní hledá, ale kdož hledá chvály toho, kterýž ho poslal, tenť pravdomluvný jest, a nepravosti v něm není.

[^5,41]

19. Však °Mojžíš dal vám Zákon? a žádný z vás ~neplní Zákona? =Proč mne hledáte zamordovati?

°Ex 24,4;[20,1];Sk 7,38;[~7,53];=Mt 12,14

20. Odpověděl zástup a řekl: °Ďábelství máš. Kdo tě hledá zamordovati?

°8,48.[52];10,20

21. Odpověděl Ježíš a řekl jim: Jeden skutek učinil jsem, a všickni se tomu divíte.

22. ^Mojžíš °vydal vám obřízku, (ne že by z Mojžíše byla, ale z otců,) a v sobotu obřezujete člověka.

°Gn 17,10;Lv 12,3

23. Poněvadž člověk obřízku přijímá i v sobotu, aby nebyl rušen Zákon Mojžíšův, proč pak se na mne hněváte, že jsem celého ^člověka uzdravil v sobotu?

[^5,8.9]

24. Nesuďte °podle osoby, ale spravedlivý soud suďte.

°Lv 19,15;Dt 1,[16].17;Př 24,23;Jk 2,1].4

25. Tedy někteří z Jeruzalémských pravili: Zdaliž toto není ten, kteréhož hledají zabíti?

26. A aj, ^svobodně mluví, a nic mu neříkají. Zdali jsou již právě poznali knížata, že tento jest právě Kristus?

[^13]

27. Ale o tomto ^víme, odkud jest, Kristus pak když přijde, žádný nebude věděti, odkud by byl.

[^Mt 13,55;Mk 6,3;L 4,22]

28. I volal Ježíš v chrámě, uče a řka: I mne znáte, i odkud jsem, víte. A všakť jsem nepřišel sám od sebe, ale ^jestiť pravdomluvný, kterýž mne poslal, jehož vy °neznáte.

°8,55;[^8,26.42;Ř 3,4]

29. Ale °já znám jej, nebo od něho jsem, a on mne poslal.

°10,15;[8,55];Mt 11,27

30. I °hledali ho jíti, ale ~žádný nevztáhl ruky na něho, nebo ÷ještě byla nepřišla hodina jeho.

°10,30;L 20,19;[Mk 11,18~J 8,20L 22,53]

31. Z zástupu pak °mnozí uvěřili v něj, a pravili: Kristus když přijde, zdali více divů činiti bude nad ty, kteréž tento činí?

°8,30

32. Slyšeli pak farizeové zástup, an o něm takové věci rozmlouvá, i poslali farizeové a přední kněží služebníky, aby jej jali.

33. Tedy ^řekl jim Ježíš: °Ještě maličký čas jsem s vámi, ~potom odejdu k tomu, jenž mne poslal.

°16,5].16;[^13,33]

34. Hledati °mne budete, a nenaleznete, a kdež já budu, vy tam nemůžte přijíti.

°8,21;13,33.[36]

35. I řekli Židé k sobě vespolek: Kam tento půjde, že my ho nenalezneme? Zdali v rozptýlení pohanů půjde, a bude učiti pohany?

36. Jaká jest ^to řeč, kterouž promluvil: Hledati mne budete, a nenaleznete, a kdež já budu, vy nemůžete přijíti?

[^16,18]

37. V °poslední pak den ten veliký svátku toho, stál Ježíš a volal, =řka: Žízní-li kdo, pojď ke mně, a napij se.

°Lv 23,36;=J 6,35;Iz 55,1;Zj 22,17;[J 4,14]

38. Kdož věří ve mne, ^jakož dí Písmo, řeky ~z života jeho poplynou vody živé.

[^Iz 44,3;Jl 2,28;Sk 2,17;~Iz 12,3;J 4,14]

39. (A to řekl o °Duchu svatém, kteréhož měli přijíti věřící v něho; nebo ještě nebyl dán Duch svatý, protože ještě Ježíš nebyl oslaven.)

°Iz 44,3;Jl 2,28;Sk 2,1n].17;[J 16,7]

40. Tedy mnozí z zástupu uslyševše tu řeč, pravili: Tentoť jest °právě prorok.

°4,19.[42];6,14;9,17;Mt 21,46;L 7,16

41. Jiní pravili: Tentoť jest Kristus. Ale někteří pravili: ^Zdaliž od Galilee přijde Kristus?

[^52;1,46]

42. Zdaž nedí Písmo, že z °semene Davidova a z =Betléma městečka, kdež býval David, přijíti má Kristus?

°Mt 20,31;[2S 7,12;Iz 11,1;Ž 132,11;=Mi 5,[1].2;[Mt 2,5.6;L 2,4]

43. A tak ^různice v zástupu stala se pro něj.

[^12;9,1610,19]

44. Někteří pak z nich chtěli ho jíti, ale °žádný nevztáhl ruky na něj.

°30;Mt 21,46;[J 8,20.37]

45. Tedy přišli služebníci k předním kněžím a k farizeům, i řekli jim oni: Proč jste ho nepřivedli?

46. Odpověděli služebníci: Nikdy tak člověk nemluvil, jako tento člověk.

47. I odpověděli jim farizeové: Zdali i vy jste svedeni?

48. Zdaliž kdo z knížat °uvěřil v něho anebo z farizeů?

°1K 1,26;[J 12,42;Sk 6,12]

49. Než zástup ten, kterýž nezná Zákona. Zlořečeníť jsou.

50. I dí k nim °Nikodém, ten, jenž byl přišel k němu v noci, kterýž byl jeden z nich:

°3,1].2;19,39

51. Zdali Zákon °náš soudí člověka, leč prve uslyší od něho a zví, co by činil?

°Ex 23,1.2;Lv 19,15;Dt 1,16.[17];17,8;19,15

52. Odpověděli a řekli jemu: Zdali i ty ^Galilejský jsi? ~Ptej se, žeť žádný prorok od Galilee nepovstal.

[^L 22,59;J 5,39~Iz 9,1.2;Mt 4,15]

53. I šel jeden každý do domu svého.


Předchozí <-- kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Jan