DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Jan
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Kapitola 21.

Opět ukázal se Pán sedmi učedlníkům při lovení ryb; 15. po jídle pak ptal se Petra po třikrát, miluje-li ho, potom mu beránky i ovce své, aby je pásl, poručil, 18. a způsob smrti jeho předpověděl.

1. Potom opět zjevil se Ježíš učedlníkům u moře Tiberiadského. A zjevil se takto:

2. Byli spolu Šimon Petr a Tomáš, jenž ^sloul Didymus, °a Natanael, jenž byl z ÷Kány Galilejské, =a synové Zebedeovi, a jiní z učedlníků jeho dva.

°1,45].46;=Mt 4,21;Mk 1,19;[^J 20,242,1.11]

3. Dí jim Šimon Petr: Půjdu ryb loviti. Řekli jemu: Půjdeme i my s tebou. I šli, a vstoupili na lodí hned; a ^té noci nic nepopadli.

[^L 5,5]

4. A když bylo již ráno, stál Ježíš na břehu. Nevěděli ^však učedlníci, by Ježíš byl.

[^20,14;L 24,16]

5. Tedy dí jim Ježíš: Dítky, máte-li jakou krmičku? Odpověděli jemu: Nemáme.

6. On pak řekl jim: °Zavrztež sít na pravou stranu lodí, a naleznete. I zavrhli sít a hned nemohli jí táhnouti pro množství ryb.

°L 5,4

7. I řekl učedlník ten, °kteréhož miloval Ježíš, Petrovi: Pán jest. A Šimon Petr, jakž uslyšel, že Pán jest, opásal se po košili, (nebo ~byl nah,) a pustil se do moře.

°[20];13,23;19,26;20,2;[~Gn 3,10;1S 19,24]

8. Jiní také učedlníci na lodí plavili se, (nebo nedaleko byli od břehu, asi okolo dvou set loket,) táhnouce sít plnou ryb.

9. A jakž vystoupili na břeh, uzřeli řeřavé uhlí a rybu svrchu položenou a chléb.

10. Řekl jim Ježíš: °Přineste z ryb, kterýchž jste nalapali nyní.

°L 24,41

11. Vstoupil pak Šimon Petr a vytáhl sít na zem, plnou ryb velikých, jichž bylo sto padesáte a tři. A ačkoli jich tak mnoho bylo, však ^neztrhala se sít.

[^L 5,6]

12. Řekl jim Ježíš: Pojďte, obědujte. Žádný pak z učedlníků ^neodvážil se ho otázati: Ty kdo jsi? vědouce, že Pán jest.

[^Mt 2,46]

13. I přišel Ježíš, a vzal chléb, a dával jim, i rybu ^též.

[^6,11]

14. To °již po třetí ukázal se Ježíš učedlníkům svým, vstav z mrtvých.

°20,19;L 24,36;Sk 10,41

15. A když poobědvali, řekl Ježíš Šimonovi Petrovi: Šimone, synu Jonášův, miluješ-li mne více nežli tito? Řekl jemu: Ovšem, Pane, ty víš, že tě miluji. Dí jemu: Pasiž beránky mé.

16. Řekl jemu opět po druhé: Šimone Jonášův, miluješ-li mne? Řekl jemu: Ovšem, Pane, ty víš, že tě miluji. Dí jemu: ^Pasiž ovce mé.

[^Sk 20,28]

17. Řekl jemu po třetí: Šimone Jonášův, miluješ-li mne? I zarmoutil se Petr proto, že jemu řekl po třetí: Miluješ-li mne? A odpověděl jemu: Pane, °ty znáš všecko, ty víš, že tě miluji. Řekl jemu Ježíš: Pasiž ovce mé.

°16,30

18. Amen, °amen pravím tobě: Když jsi byl mladší, opasovals se a chodíval jsi, kams chtěl; ale když se zstaráš, ztáhneš ruce své, a jiný tě opáše, a povede, kamž ty nechceš.

°13,36;Sk 12,3;2Pt 1,14

19. To pak pověděl, ^znamenaje, kterou by smrtí měl oslaviti Boha. A to pověděv, řekl jemu: Pojď za mnou.

[^2Pt 1,14]

20. I obrátiv se Petr, uzřel toho učedlníka, °kteréhož miloval Ježíš, an jde za ním, kterýž i odpočíval za večeří na prsech jeho, a byl řekl: Pane, kdo jest ten, kterýž tě zradí?

°7

21. Toho viděv Petr, dí k Ježíšovi: Pane, co pak tento?

22. Řekl jemu Ježíš: Chci-li ho nechati, dokudž nepřijdu, co tobě po tom? Ty pojď ^za mnou.

[^Mt 4,19]

23. I vyšla řeč ta mezi bratří, že by učedlník ten neměl umříti. A neřekl byl jemu Ježíš, že by neměl umříti, ale řekl: Chci-li ho nechati, dokudž nepřijdu, co tobě po tom?

24. Toť jest učedlník ten, ^kterýž svědectví vydává o těchto ~věcech, a napsal toto, a víme, že pravé jest svědectví jeho.

[^15,27;~19,35]

25. Jestiť °pak i jiných mnoho věcí, kteréž činil Ježíš, kteréž kdyby měly všecky, každá obzvláštně, psány býti, mám za to, že by ten svět nemohl přijíti těch knih, kteréž by napsány byly. Amen.

°20,30

Kapitola: [Předchozí] DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Jan