DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Jan
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 [Následující]

Kapitola 2.

Svadba byla v Káni Galilejské, 13. Pán vyhnal penězoměnce z chrámu. 19. Smrt svou i vzkříšení figurně předpověděl.

1. Třetího dne stala se svadba v Káni Galilejské, a byla matka Ježíšova tam.

2. A pozván jest také Ježíš i učedlníci jeho na svadbu.

3. Když se pak nedostalo vína, řekla matka Ježíšova k němu: Vína nemají.

4. Dí jí Ježíš: Co mně a tobě ženo? Ještě nepřišla hodina má.

5. Dí matka jeho k služebníkům: Což by koli vám řekl, učiňte.

6. I bylo tu kamenných ^stoudví šest postaveno, podle obyčeje ~očišťování Židovského, beroucí v sebe jedna každá dvě nebo tři míry.

[^4,28;~Mk 7,3]

7. Řekl jim Ježíš: Naplňte ty stoudve vodou. I naplnili je až do vrchu.

8. I dí jim: Nalévejtež již, a neste vrchnímu správci svadby. I nesli.

9. A jakž okusil vrchní správce svadby vody vínem učiněné, (nevěděl pak, odkud by bylo, ale služebníci věděli, kteříž vážili vodu,) povolal ženicha ten vrchní správce,

10. A řekl mu: Každý člověk nejprve dobré víno dává, a když by se ^hojně napili, tehdy to, kteréž horší jest. Ale ty zachoval jsi víno dobré až dosavad.

[^Gn 43,34]

11. To učinil Ježíš počátek ^divů v Káni ~Galilejské, a zjevil slávu svou. I ÷uvěřili v něho učedlníci jeho.

[^18;6,30;~4,4611,45]

12. Potom °sstoupil do Kafarnaum, on i matka jeho, i bratří jeho, i učedlníci jeho, a pobyli tam nemnoho dní;

°Mt 4,13;Mk 1,14;L 4,14

13. Nebo blízko byla velikanoc Židovská. I vstoupil Ježíš do Jeruzaléma.

14. A nalezl °v chrámě, ano prodávají voly a ovce i holubice, a penězoměnce sedící.

°Mt 21,12;Mk 11,15;L 19,45

15. A udělav bič z provázků, všecky vyhnal z chrámu, i ovce i voly, a penězoměncům rozsypal peníze, a stoly zpřevracel.

16. A těm, kteříž holuby prodávali, řekl: Odnestež tyto věci odsud, a nečiňte domu Otce mého domem kupeckým.

17. I rozpomenuli se učedlníci jeho, že psáno jest: °Horlivost domu tvého snědla mne.

°Ž 69,10;[2Kr 10,16]

18. Tedy odpověděli Židé a řekli jemu: Jaké °znamení toho nám ukážeš, že tyto věci činíš?

°6,30;Mt 12,38;16,1;Mk 8,11;L 11,29

19. Odpověděl Ježíš a řekl jim: Zrušte chrám °tento, a ve třech dnech zase vzdělám jej.

°Mt 26,61;27,40;Mk 14,58;15,29

20. I řekli Židé: °Čtyřidceti a šest let dělán jest chrám tento, a ty ve třech dnech vzděláš jej?

°Ezd 5,2;6,17

21. Ale on pravil o chrámu těla svého.

22. A protož když z mrtvých vstal, rozpomenuli ^se učedlníci jeho, že jim to byl pověděl. I uvěřili Písmu a slovu, kteréž pověděl Ježíš.

[^L 24,8]

23. A když byl v Jeruzalémě na velikunoc v den sváteční, mnozí uvěřili ve jméno jeho, vidouce divy jeho, kteréž činil.

24. Ale Ježíš nesvěřil sebe samého jim, protože on znal všecky.

25. Aniž potřeboval, aby jemu kdo svědectví vydával o člověku; neb °on věděl, co by bylo v člověku.

°1S 16,7;1Pa 29,17;Ž 7,10;Jr 11,20;17,10;20,12;Mt 22,18


Předchozí <-- kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Jan