DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Jan
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 [Následující]

Kapitola 19.

Pán ubičovaný 2. korunován, 3. posmíván, 16. na smrt odsouzen, 18. ukřižován, 20. umřel, 38. od Jozefa a Nikodéma mastmi vonnými pomazán 41. a pohřben.

1. Tedy vzal Pilát Ježíše, a °zbičoval jej.

°Mt 27,26;Mk 15,15

2. A žoldnéři zpletše korunu z trní, vstavili na hlavu jeho, a pláštěm šarlatovým přioděli jej.

3. A říkali: Zdráv buď, Králi Židovský. A dávali jemu poličky.

4. I ^vyšel opět ven Pilát, a řekl jim: Aj, vyvedu jej vám ven, abyste poznali, žeť na něm žádné viny nenalézám.

[^18,29.38]

5. Tedy vyšel Ježíš ven, nesa trnovou korunu a plášť šarlatový. I řekl jim Pilát: Aj, člověk.

6. A jakž jej uzřeli přední kněží a služebníci jejich, zkřikli řkouce: Ukřižuj, ukřižuj ho. Dí jim Pilát: ^Vezmětež vy jej a ukřižujte, nebo já na něm viny nenalézám.

[^18,31]

7. Odpověděli jemu Židé: My Zákon máme, a °podle Zákona našeho máť umříti, =nebo Synem Božím se činil.

°Lv 24,15.[16;Dt 18,20]=J 5,18;10,33

8. A když Pilát uslyšel tuto řeč, více se obával.

9. I ^všel do radného domu zase, a řekl Ježíšovi: Odkud jsi ty? Ale Ježíš nedal jemu odpovědi.

[^18,33]

10. Tedy řekl jemu Pilát: Nemluvíš se mnou? Nevíš-liž, že mám moc ukřižovati tě a moc mám propustiti tebe?

11. Odpověděl Ježíš: Neměl bys nade mnou moci nižádné, ^byť nebylo ~dáno s hůry; protož, kdoť jest mne tobě vydal, většíť hřích má.

[^Ž 47,4;Iz 22,21;Ř 13,1;~L 22,53]

12. Od té chvíle hledal Pilát propustiti ho. Ale Židé volali řkouce: Propustíš-li tohoto, nejsi přítel císařův; nebo °každý, kdož se králem činí, protiví se císaři.

°Sk 17,7

13. Tedy Pilát uslyšev tu řeč, vyvedl ven Ježíše, a sedl na soudné stolici na místě, kteréž slove Litostrotos, a Židovsky Gabbata.

14. A byl den ^připravování před velikonocí, okolo šesté hodiny. I řekl Židům: Aj, král váš.

[^L 23,54]

15. Oni pak zkřikli: Vezmi, vezmi a ukřižuj jej. Řekl jim Pilát: Krále vašeho ukřižuji? Odpověděli přední kněží: °Nemámeť ^krále, než císaře.

°[^]Gn 49,10

16. Tedy °vydal jim ho, aby byl ukřižován. I pojali Ježíše a vedli jej ven.

°Mt 27,26;Mk 15,15;L 23,25

17. A on nesa kříž svůj, šel ^na místo, kteréž slove popravné, a Židovsky Golgota.

Žd 13,12;[^Mt 27,33]

18. Kdežto ukřižovali ho, a s ním jiné dva s obou stran, a v prostředku Ježíše.

19. Napsal pak i ^nápis Pilát, a vstavil na kříž. A bylo napsáno: Ježíš Nazaretský, Král Židovský.

[^Mt 27,37]

20. Ten pak nápis mnozí z Židů čtli; nebo blízko města bylo to místo, kdež ukřižován byl Ježíš. A bylo psáno Židovsky, Řecky a Latině.

21. Tedy přední kněží Židovští řekli Pilátovi: Nepiš: Král Židovský, ale že on řekl: Král Židovský jsem.

22. Odpověděl Pilát: Co jsem psal, psal jsem.

23. Žoldnéři °pak, když Ježíše ukřižovali, vzali roucha jeho, a učinili čtyři díly, každému rytíři díl jeden, vzali také i sukni, kterážto sukně byla nesšívaná, ale odvrchu všecka naskrze setkaná.

°Mt 27,35;Mk 15,24

24. I řekli mezi sebou: Neroztrhujme jí, ale losujme o ni, čí bude. Aby se naplnilo °Písmo, řkoucí: Rozdělili sobě roucho mé, a o můj oděv metali los. A žoldnéři zajisté tak učinili.

°Ž 22,19

25. Stály °pak blízko kříže Ježíšova matka jeho a sestra matky jeho, Maria, manželka Kleofášova, a Maria Magdaléna.

°Mt 27,61;Mk 15,40;L 23,49

26. Tedy Ježíš uzřev matku a učedlníka tu stojícího, °kteréhož miloval, řekl k matce své: Ženo, aj, syn tvůj.

°13,23;20,2;21,7

27. Potom řekl učedlníkovi: Aj, matka ^tvá. A od té hodiny přijal ji učedlník ten k sobě.

[^Mt 12,50]

28. Potom věda Ježíš, že již všecko jiné dokonáno jest, aby °se naplnilo Písmo, řekl: Žízním.

°Ž 69,22

29. Byla pak tu postavena nádoba plná octa. °Tedy oni naplnili houbu octem, a obloživše yzopem, podali k ústům jeho.

°Mt 27,48;Mk 15,36

30. A když okusil Ježíš octa, řekl: Dokonánoť °jest. A nakloniv hlavy, ducha Otci =poručil.

°17,4;=Ž 31,6;L 23,46

31. Židé pak, aby nezůstala na kříži těla na sobotu, poněvadž byl den připravování, (byl zajisté veliký ten den sobotní,) prosili Piláta, aby zlámáni byli hnátové jejich a aby byli složeni.

32. I přišli žoldnéři, a prvnímu zajisté zlámali hnáty, i druhému, kterýž ukřižován byl s ním.

33. Ale k Ježíšovi přišedše, jakž uzřeli jej již mrtvého, nelámali hnátů jeho.

34. Ale jeden z žoldnéřů bok jeho kopím otevřel, a hned vyšla ^krev °a voda.

°Za 13,1;[J 7,37;Iz 55,1;^1;J 5,6.8]

35. A ten, jenž viděl, svědectví vydal, a pravé jest svědectví jeho; onť ví, že pravé věci praví, abyste i vy věřili.

36. Stalo se pak to, aby se naplnilo Písmo: °Kost jeho žádná nebude zlámána.

°Ex 12,46;Nu 9,12

37. A opět jiné Písmo dí: °Uzříť, v koho jsou bodli.

°Za 12,10;Zj 1,7

38. Potom pak °prosil Piláta Jozef z Arimatie, (kterýž byl učedlník Ježíšův, ale tajný, pro strach Židovský,) aby sňal tělo Ježíšovo. I dopustil Pilát. A on přišed, i sňal tělo Ježíšovo.

°Mt 27,57;Mk 15,43;L 23,50

39. Přišel pak i Nikodém, (kterýž °byl prve přišel k Ježíšovi v noci,) nesa smíšení ~mirry a aloes okolo sta liber.

°3,2;7,50[~Mk 16,1]

40. Tedy vzali tělo Ježíšovo, a obvinuli je prostěradly s vonnými věcmi, jakž obyčej jest Židům se pochovávati.

41. A byla na tom místě, kdež ukřižován byl, zahrada, a v zahradě hrob nový, v němžto ještě žádný nebyl pochován.

42. Protož tu pro den připravování Židovský, že blízko byl hrob, položili Ježíše.


Předchozí <-- kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Jan