DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Jan
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 [Následující]

Kapitola 18.

Kristus pán do zahrady šel 6. a tam nepřátely své slovem porazil, 11. Petrovi nedal sebe brániti, 12. potom jatý veden k Annášovi, 24. k Kaifášovi, 26. kdež Petr Pána zapíral, 28. ale Pán veden odtud ku Pilátovi.

1. To když pověděl Ježíš, °vyšel s učedlníky svými přes potok =Cedron, kdež byla zahrada; do kteréžto všel on i učedlníci jeho.

°Mt 26,36;Mk 14,32;L 22,40;=2S 15,23

2. Věděl pak i Jidáš, zrádce jeho, to místo; nebo často chodíval tam Ježíš s učedlníky svými.

3. Protož ^Jidáš pojav s sebou zástup, a od předních kněží a farizeů služebníky, přišel tam s lucernami a s pochodněmi a s zbrojí.

[^Mt 26,47]

4. Ježíš pak věda všecko, což přijíti mělo na něj, vyšed proti nim, řekl jim: Koho hledáte?

5. Odpověděli jemu: Ježíše Nazaretského. Řekl jim Ježíš: Jáť jsem. Stál pak s nimi i Jidáš, zrádce jeho.

6. A jakž řekl jim: ^Já jsem, postoupili nazpět, a padli na zem.

[^6,20]

7. I otázal se jich opět: Koho hledáte? A oni řekli: Ježíše Nazaretského.

8. Odpověděl Ježíš: Pověděl jsem vám, že já jsem. Poněvadž tedy mne hledáte, nechtež těchto, ať odejdou.

9. Aby se naplnila řeč, kterouž byl pověděl: °Že které jsi mi dal, neztratil jsem z nich žádného.

°6,39;10,28;17,12

10. Tedy °Šimon Petr, maje meč, vytrhl ^jej a udeřil služebníka nejvyššího kněze a uťal mu ucho jeho pravé. A bylo jméno služebníka toho Malchus.

°[^]Mt 26,51;[^]Mk 14,47

11. I řekl Ježíš Petrovi: Schovej meč svůj do pošvy. Což nemám píti kalicha, kterýž mi dal Otec?

12. Tedy ^zástup a hejtman a služebníci Židovští jali Ježíše, a svázali jej.

[^3]

13. A ^vedli ho k Annášovi nejprve; nebo byl ~test Kaifášův, kterýž byl nejvyšším knězem toho léta.

[^Mt 26,57;~Ex 4,18]

14. Kaifáš °pak byl ten, ^kterýž byl radu dal Židům, že by užitečné bylo, aby člověk jeden umřel za lid.

°[^]11,50;L 3,2

15. Šel pak za Ježíšem °Šimon Petr a jiný učedlník. A ten učedlník byl znám nejvyššímu knězi, i všel s Ježíšem do síně nejvyššího kněze.

°Mt 26,58;Mk 14,54;L 22,54

16. Ale Petr stál u dveří vně. I vyšel ten druhý učedlník, kterýž byl znám nejvyššímu knězi, a promluvil s vrátnou, i uvedl tam Petra.

17. Tedy řekla Petrovi děvečka vrátná: Nejsi-liž i ty z učedlníků člověka toho? Řekl on: Nejsem.

18. Stáli pak tu služebníci a pacholci, kteříž oheň udělali, nebo zima bylo, i zhřívali se. A byl s nimi také i Petr, stoje tu a zhřívaje se.

19. Tedy nejvyšší kněz tázal se Ježíše o učedlnících jeho a o učení jeho.

20. Odpověděl jemu Ježíš: °Já zjevně mluvil jsem světu, já vždycky učíval jsem v škole a v chrámě, kdežto se odevšad Židé scházejí, a tajně jsem nic nemluvil,

°7,26

21. Co se mne ptáš? Ptej se těch, kteříž mne slýchali, co jsem jim mluvil. Aj, tiť vědí, co jsem já mluvil.

22. A když on to pověděl, jeden z služebníků, stoje tu, ^dal poliček Ježíšovi, řka: Tak-liž odpovídáš nejvyššímu knězi?

[^1Kr 22,24;Jr 20,2]

23. Odpověděl mu Ježíš: Mluvil-li jsem zle, svědectví vydej o zlém; pakli dobře, proč mne tepeš?

24. I °poslal jej Annáš svázaného k Kaifášovi nejvyššímu knězi.

°Mt 26,57;Mk 14,53

25. Stál pak °Šimon Petr, a zhříval se. Tedy řekli jemu: Nejsi-liž i ty z učedlníků jeho? Zapřel on a řekl: Nejsem.

°Mt 26,58].69;Mk 14,66;L 22,55

26. Dí jemu jeden z služebníků nejvyššího kněze, příbuzný toho, kterémuž Petr uťal ucho: Zdaž jsem já tebe neviděl s ním v zahradě?

27. Tedy Petr opět zapřel. A hned kohout zazpíval.

°13,38

28. I °vedli Ježíše od Kaifáše do radného domu, a bylo ráno. =Oni pak nevešli ~do radného domu, aby se neposkvrnili, ale aby jedli beránka.

°Mt 27,2;Mk 15,1;L 23,1;=[~]Sk 10,28;[~]11,3

29. Tedy vyšel k nim Pilát ven a řekl: Jakou žalobu vedete proti člověku tomuto?

30. Odpověděli a řekli jemu: Byť tento nebyl zločinec, nedali bychom ho tobě.

31. I řekl jim Pilát: Vezměte vy jej, a podle Zákona vašeho suďte ho. I řekli mu Židé: Námť nesluší zabíti žádného.

32. Aby se řeč Ježíšova naplnila, kterouž °řekl, znamenaje, ~kterou by smrtí měl umříti.

°12,32.[~33];Mt 16,21;17,22;20,18;[~J 21,19]

33. Tedy Pilát °všel opět do radného domu, i povolal Ježíše a řekl jemu: Ty-li jsi Král Židovský?

°Mt 27,11;Mk 15,2;L 23,3

34. Odpověděl Ježíš: Sám-li od sebe to pravíš, čili jiní tobě pověděli o mně?

35. Odpověděl Pilát: Zdaliž jsem já Žid? Národ tvůj a přední kněží dali mi tebe. Co jsi učinil?

36. Odpověděl Ježíš: Království mé není °z tohoto ~světa. Byť z tohoto světa bylo království mé, služebníci moji bránili by mne, abych nebyl vydán Židům. Ale nyní mé království není odsud.

°6,15;[1Tm 6,13;~J 17,14]

37. I řekl jemu Pilát: Tedy král jsi ty? Dí Ježíš: Ty pravíš, že já král jsem. Jáť jsem se k tomu narodil, a proto jsem na svět přišel, abych svědectví vydal pravdě. Každý, kdož jest z pravdy, slyší hlas můj.

38. Dí jemu Pilát: Co jest pravda? A když to řekl, opět vyšel k Židům, a dí jim: ^Já na něm žádné viny nenalézám.

[^Mt 27,23Mk 15,14]

39. Ale jest °obyčej váš, abych vám propustil jednoho vězně na velikunoc. Chcete-liž tedy, ať vám propustím Krále Židovského?

°Mt 27,15;Mk 15,6;L 23,17

40. I zkřikli opět všickni, řkouce: Ne toho, °ale Barabbáše. Byl pak Barabbáš ~lotr.

°[~]Sk 3,14;[Mt 15,7]


Předchozí <-- kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Jan