DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Jan
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 [Následující]

Kapitola 16.

Předpovídá Pán hrozná pokušení svým 6. a potěšuje jich 23. i napomíná k modlitbám.

1. Toto ^mluvil jsem vám, abyste se nezhoršili.

[^14,25]

2. ^Vypovědíť ~vás ze škol, ano přijdeť čas, že všeliký, kdož vás mordovati bude, domnívati se bude, že tím Bohu slouží.

Sk 9,1;[^J 9,22;~Mt 24,9]

3. A toť učiní vám ^proto, že nepoznali Otce ani mne.

[^15,21]

4. Ale toto mluvil jsem vám, abyste, když ^přijde ten čas, rozpomenuli se na to, že jsem já to předpověděl vám. Tohoť jsem vám s počátku nemluvil, neb jsem byl s vámi.

[^]13,19;[^]14,29

5. Nyní pak ^jdu k tomu, kterýž mne poslal, a žádný z vás neptá se mne: Kam jdeš?

[^7,33]

6. Ale že jsem vám tyto věci mluvil, zámutek naplnil srdce vaše.

7. Já pak ^pravdu pravím vám, že jest vám užitečné, abych já odšel. Nebo neodejdu-liť, ~Utěšitel nepřijde k vám; a pakliť odejdu, pošli ho k vám.

[^8,46;~14,16.26;15,26]

8. A onť přijda, ^obviňovati bude svět z hříchu, a z spravedlnosti, a z soudu.

[^Zj 3,19]

9. Z hříchu zajisté, že nevěří ve mne;

10. A z spravedlnosti, že jdu k Otci, a již více neuzříte mne;

11. Z soudu pak, °že Kníže tohoto světa již jest odsouzeno.

°12,31;14,30;Ko 2,15

12. Ještěť bych měl mnoho mluviti vám, ale nemůžete snésti nyní.

13. Ale když přijde ten ^Duch pravdy, °uvedeť vás ve všelikou pravdu. Nebo nebude mluviti sám od sebe, ale cožkoli uslyší, toť mluviti bude; ano i budoucí věci zvěstovati bude vám.

°[^]14,26;[^14,17]

14. Onť mne oslaví; nebo z mého vezme, a zvěstuje vám.

15. Všecko, ^cožkoli má Otec, mé jest. Protož jsem řekl, že z mého vezme, a zvěstuje vám.

[^17,10]

16. Maličko, ^a neuzříte mne, a opět maličko, a uzříte mne; nebo já jdu k Otci.

7,33].34;[^13,33]

17. I řekli někteří z učedlníků jeho mezi sebou: Co jest to, že ^praví nám: Maličko, a neuzříte mne, a opět maličko, a uzříte mne, a že já jdu k Otci?

[^7,36]

18. Protož pravili: Co jest to, že praví: Maličko? Nevíme, co praví.

19. I poznal Ježíš, že se ho chtěli otázati. I řekl jim: O tom tížete mezi sebou, že jsem řekl: Maličko, a neuzříte mne, a opět maličko, a uzříte mne?

20. Amen, amen pravím vám, že plakati a kvíliti budete vy, ale svět se bude radovati; vy pak se budete rmoutiti, ale ^zámutek váš obrátíť se v radost.

[^Ž 30,12]

21. Žena, ^když rodí, zámutek má, nebo přišla hodina její; ale když porodí dítě, již nepamatuje na soužení, pro radost, že se narodil člověk na svět.

[^]Iz 26,17;Mi 4,9

22. Protož i vy zámutek máte nyní, ale opět uzřím vás, °a radovati se bude srdce vaše, a radosti vaší žádný neodejme od vás.

°20,20;[Iz 35,10]

23. A v ten den nebudete se mne tázati o ničemž. °Amen, amen pravím vám: Že zač byste koli ^prosili Otce ve jménu mém, dáť vám.

°[^]14,13;15,7.[^16];Jr 29,12;[^]Mk 11,24;[^]L 11,9;Jk 1,6;1J 3,22;5,14;[^Mt 7,7]

24. Až dosavad za nic jste neprosili ve jménu mém. Prostež, a vezmete, aby radost vaše ^doplněna byla.

[^15,11;17,13]

25. Toto v ^příslovích mluvil jsem vám; přijdeť hodina, když již ne v příslovích budu mluviti vám, ale zjevně o Otci svém zvěstovati budu vám.

[^10,6]

26. V ten ^den ve jménu mém prositi budete, a nepravímť vám, že já budu prositi Otce za vás.

[^14,20]

27. Nebo sám Otec miluje vás, proto že jste vy mne milovali, a uvěřili, že jsem já od Boha vyšel.

28. Vyšelť °jsem od Otce, a přišel jsem na svět; a opět ^opouštím svět, a jdu k Otci.

°13,1.[^3]

29. Řkou jemu učedlníci jeho: Aj, nyní zjevně mluvíš, a přísloví žádného nepravíš.

30. Nyní víme, že °víš všecko, a nepotřebuješ, aby se kdo tebe tázal. Skrze to věříme, že jsi od Boha přišel.

°21,17

31. Odpověděl jim Ježíš: Nyní věříte.

32. Aj, ^přijdeť hodina, anobrž již přišla, že °se rozprchnete jeden každý k svému, a mne samého necháte. Ale =nejsemť sám, nebo Otec se mnou jest.

°Za 13,7;Mt 26,31;Mk 14,27;=J 8,29;14,10;[^5,25]

33. Tyto věci mluvil jsem vám, abyste ve mně °pokoj měli. Na světě soužení míti budete, ale doufejtež, jáť jsem přemohl svět.

°Iz 9,6;Ř 5,1;Ef 2,14;Ko 1,20;[J 14,27]


Předchozí <-- kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Jan