DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Jan
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 [Následující]

Kapitola 15.

Podobenství o vinném kmenu předložil Pán, 9. a k následování sebe 12. i k společnému milování přeutěšenými řečmi pilně i s pohrůžkou napomínal

1. Já jsem ten ^vinný kmen pravý, a Otec můj ~vinař jest

[^Dt 32,32;Iz 5,2;~1K 3,9]

2. Každou ratolest, kteráž ve mně nenese ^ovoce, odřezuje, a každou, kteráž nese ovoce, čistí, aby hojnější ovoce nesla.

[^Mt 15,13]

3. Již vy čisti °jste pro řeč, kterouž jsem mluvil vám.

°13,10;Sk 15,9

4. Zůstaňtež ve mně, a já v vás. Jakož ratolest nemůže nésti ovoce sama od sebe, nezůstala-li by při kmenu, takž ani vy, leč zůstanete ve mně.

5. Já jsem vinný kmen a vy ratolesti. Kdo zůstává ve mně, a já v něm, ten nese ovoce mnohé; nebo beze ^mne nic nemůžete učiniti.

[^2K 3,5;Fp 2,13]

6. Nezůstal-li by kdo ve mně, vyvržen bude ven jako ratolest, a uschneť, a ^sberouť ty ratolesti °a na oheň uvrhou a shoříť.

°Ex 15,4;[^Mt 3,10;7,19]

7. Zůstanete-li ve mně, a slova má zůstanou-liť v vás, °což byste koli chtěli, proste, a staneť se vám.

°14,13;[Mt 7,7L 11,9.10;1J 3,22]

8. V tomť bývá ^oslaven Otec můj, když ovoce nesete hojné, a takť budete moji učedlníci.

[^Mt 5,16]

9. Jakož miloval mne Otec, tak i já miloval jsem vás. Zůstaňtež v milování mém.

10. Budete-li °zachovávati přikázaní má, zůstanete v mém milování, jakož i já přikázání Otce svého zachoval jsem, i zůstávám v jeho milování.

°14,15;1J 5,3

11. Toto mluvil jsem vám, aby radost má zůstala v vás, a radost vaše aby ^byla plná.

[^3,29;16,24;2J 1,12]

12. Totoť jest °přikázání mé, abyste se milovali vespolek, jako i já miloval jsem vás.

°13,34;Lv 19,18;Mt 22,39;Ef 5,2;1Te 4,9;1Pt 4,8;1J 3,11;4,21

13. Většího °milování nad to žádný nemá, než aby duši svou položil za přátely své.

°Ř 5,7.8

14. Vy přátelé moji jste, učiníte-li to, což já přikazuji vám.

Mt 12,50

15. Již vás nebudu více nazývati služebníky, nebo služebník neví, co by činil pán jeho. Ale vás jsem nazval přáteli, nebo °všecko, což jsem koli slyšel od Otce svého, oznámil jsem vám.

°8,26

16. Ne ^vy jste mne vyvolili, °ale já jsem vás vyvolil a postavil, abyste šli a =ovoce přinesli, a ovoce vaše aby zůstalo, aby zač byste koli prosili Otce ve jménu mém, dal vám.

°Ef 1,4;=Mt 28,19;Mk 16,15;Ko 1,6;[^Iz 43,22]

17. To °přikazuji vám, abyste se milovali vespolek.

°13,34

18. Jestližeť vás °svět nenávidí, víte, žeť jest mne prve než vás v nenávisti měl.

°1J 3,13

19. Byste °byli z světa, svět, což jest jeho, miloval by; že pak nejste z světa, ale já z světa vyvolil jsem vás, protož vás svět nenávidí.

°17,14

20. Pamatujte na řeč mou, kterouž jsem já mluvil vám: °Neníť služebník větší nežli pán jeho. Poněvadž se mně protivili, i vámť se protiviti budou; poněvadž jsou řeči mé šetřili, i vaší šetřiti budou.

°13,16;Mt 10,24;L 6,40

21. Ale °toto všecko učiní vám pro jméno mé; nebo ^neznají toho, jenž mne poslal.

°[^]16,3;17,25

22. Kdybych byl nepřišel a nemluvil jim, hříchu by ^neměli; ale nyní výmluvy nemají z hříchu svého.

[^9,41;L 12,47]

23. Kdož °mne ^nenávidí, i Otceť mého nenávidí.

°14,21;[^5,23]

24. Bych byl skutků nečinil mezi nimi, °jichžto žádný jiný nečinil, hříchu by neměli; ale nyní jsou i viděli, i nenáviděli, i mne i Otce mého.

°3,2;10,37

25. Ale musilo tak býti, aby se naplnila řeč, kteráž v Zákoně ^jejich napsána jest: Že v nenávisti měli mne bez příčiny.

[^Ž 35,19;69,5]

26. Když pak přijde ^Utěšitel, kteréhož °já pošli vám od Otce, Duch pravdy, kterýž od Otce pochází, =tenť svědectví vydávati bude o mně.

°[^]14,26;16,7;[^]L 24,49;Sk 2,2n[;=1,8;2,33

27. Ano i vy ^svědectví vydávati budete, °nebo od počátku se mnou jste.

°Sk 1,21;[^1,8;2,23;5,32]


Předchozí <-- kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Jan