DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Jan
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 [Následující]

Kapitola 13.

Kristus Pán umyv nohy učedlníků svých, 18. zrádce svého i slovem i skutkem oznámil, 34. a přikázání své nové o společném svatém milování vydal.

1. Před svátkem °pak velikonočním, věda Ježíš, že přišla hodina =jeho, aby šel z tohoto světa k Otci, milovav své, kteříž byli na světě, až do konce je miloval.

°Mt 26,2;Mk 14,1;L 22,1;=J 7,6.30

2. A když večeřeli, (a ^ďábel již byl vnukl v srdce Jidáše Šimona Iškariotského, aby jej zradil,)

[^L 22,3]

3. Věda Ježíš, že jemu °Otec všecko v ruce dal a =že od Boha vyšel a k Bohu jde,

°Mt 11,27;28,18;=J 16,28

4. Vstal od večeře, a složil ^roucho své, a vzav rouchu, ~přepásal se.

[^19,2;~21,7]

5. Potom nalil vody do medenice, i počal umývati nohy učedlníků a vytírati rouchou, kterouž byl přepásán.

6. Tedy přišel k Šimonovi Petrovi. A on řekl jemu: Pane, ^ty mi chceš nohy mýti?

[^Mt 3,14]

7. Odpověděl Ježíš a řekl jemu: Co já činím, ty nevíš nyní, ale potom zvíš.

8. Dí jemu Petr: Nebudeš ty mýti noh mých na věky. Odpověděl jemu Ježíš: Neumyji-liť tebe, nebudeš míti dílu se mnou.

9. Dí jemu Šimon Petr: Pane, netoliko nohy mé, ale i ruce i hlavu.

10. Řekl jemu Ježíš: Kdož jest umyt, nepotřebuje, než aby nohy umyl; nebo čist jest všecken. °I vy čistí jste, ale ne všickni.

°15,3

11. Nebo °věděl o zrádci svém; protož řekl: Ne všickni čistí jste.

°6,64.70

12. Když pak umyl nohy jejich a vzal na sebe roucho své, posadiv se za stůl zase, řekl jim: Víte-liž, co jsem učinil vám?

13. Vy nazýváte mne °Mistrem a Pánem, a dobře pravíte, jsemť zajisté.

°Sk 2,36;1K 8,6;12,3;15,47;Fp 2,11;2Pt 2,1;[Mt 23,8.10]

14. Poněvadž tedy já umyl jsem nohy vaše, Pán ^a Mistr, i vy máte jeden druhému nohy umývati.

[^]L 22,27

15. Příklad °zajisté dal jsem vám, abyste, jakož jsem já učinil vám, i vy též činili.

°Ef 5,2;1Pt 2,21;1J 2,6

16. Amen, amen pravím vám: °Není služebník větší pána svého, ani posel větší nežli ten, kdož jej poslal.

°15,20;Mt 10,24;L 6,40

17. Znáte-li tyto věci, °blahoslavení jste, budete-li je činiti.

°Mt 5,19;[7,24;Jk 1,25]

18. Ne o všechť vás pravím. Já vím, které jsem vyvolil, ale musí to býti, aby se naplnilo °Písmo: Ten, jenž jí chléb se mnou, pozdvihl proti mně paty své.

°Ž 41,10;Mt 26,23;Mk 14,18;[Sk 1,16]

19. Nyní °pravím vám, prve než by se to stalo, abyste, když se stane, uvěřili, že já jsem.

°14,29;16,1

20. Amen, amen pravím vám: Kdo přijímá °toho, kohož bych já poslal, mneť přijímá; a kdož mne přijímá, přijímá toho, kterýž mne poslal.

°Mt 10,40;L 9,48;10,16;[Mk 9,37]

21. A to pověděv Ježíš, zkormoutil se v duchu, a osvědčil, řka: °Amen, amen pravím vám, že jeden z vás mne zradí.

°Mt 26,21;Mk 14,18;L 22,21;Sk 1,16

22. Tedy učedlníci vzhlédali na sebe vespolek, pochybujíce, o kom by to pravil.

23. Byl pak °jeden z učedlníků Ježíšových, kterýž zpolehl na klíně jeho, jehož miloval Ježíš.

19,26;20,2;21,7

24. Protož tomu návěští dal Šimon Petr, aby se zeptal, kdo by to byl, o němž praví?

25. A on odpočívaje na prsech Ježíšových, řekl jemu: Pane, kdo jest?

26. Odpověděl Ježíš: Ten ^jest, komuž já omočené skyvy chleba podám. A omočiv skyvu chleba, podal Jidášovi, synu Šimona Iškariotského.

[^Mt 26,23]

27. A hned po vzetí toho chleba vstoupil do něho °satan. I řekl jemu Ježíš: Co činíš, čiň spěšně.

°2;L 22,3

28. Tomu pak žádný z přísedících nerozuměl, k čemu by jemu to řekl.

29. Nebo někteří se domnívali, poněvadž °Jidáš měšec měl, že by jemu řekl Ježíš: Nakup těch věcí, kterýchž jest nám potřebí k svátku, anebo aby něco chudým dal.

°12,6

30. A on vzav skyvu chleba, hned vyšel. A byla již noc.

31. Když pak on vyšel, dí Ježíš: °Nyníť oslaven jest Syn člověka, a Bůh oslaven jest v něm.

°12,28;17,1

32. A poněvadž Bůh oslaven jest v něm, °i Bůh oslaví jej sám v sobě, a to hned oslaví jej.

°12,23

33. Synáčkové, ještě maličko s vámi jsem. Hledati mne budete, a jakož jsem řekl °Židům: Kam já jdu, vy nemůžete přijíti, tak i vám pravím nyní.

°7,34;8,21

34. Přikázání nové dávám vám, abyste se °milovali vespolek; jakož miloval jsem vás, tak abyste i vy milovali jeden druhého.

°15,12;Lv 19,18;Mt 22,39;Ef 5,2;1Te 4,9;1J 3,11;4,21;[Jk 2,8]

35. Po tomť ^poznají všickni, že jste moji učedlníci, budete-li míti lásku jedni k druhým.

[^1J 2,5;4,20]

36. Dí jemu Šimon Petr: Pane, kam jdeš? Odpověděl mu Ježíš: °Kam já jdu, nemůžeš ty nyní jíti za mnou, ale ~půjdeš potom.

°[~]21,18;2Pt 1,14;[J 7,34]

37. Dí jemu Petr: Pane, proč bych nemohl nyní jíti za tebou? A já duši °svou za tebe položím.

°Mt 26,33.[35];Mk 14,31;L 22,33;[J 10,12.15]

38. Odpověděl jemu Ježíš: Duši svou za mne položíš? Amen pravím tobě: °Nezazpíváť kohout, až mne třikrát zapříš.

°Mt 26,34;Mk 14,30.72;L 22;34


Předchozí <-- kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Jan