DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Jan
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 [Následující]

Kapitola 11.

Vzkřísil Pán Lazara. 46. Kněží pak a farizeové radu drželi proti Kristu Pánu; 55. ale on tajně ušel do města Efraim, 57. a oni na něj vydali mandát.

1. Byl pak nemocen člověk nějaký jménem Lazar ^z Betany, totiž z městečka Marie a Marty, sestry její.

[^L 10,38.39]

2. (A to byla ta °Maria, kteráž pomazala Pána mastí a vytřela nohy jeho vlasy svými, jejížto bratr Lazar byl nemocen.)

°12,3;Mt 26,7;Mk 14,3;[L 7,38]

3. Tedy poslaly k němu sestry jeho, řkouce: Pane, aj, ten, ^kteréhož miluješ, nemocen jest.

[^13,23]

4. A uslyšav to Ježíš, řekl: Nemoc ta neníť k smrti, ale pro slávu Boží, aby oslaven °byl Syn Boží skrze ni.

°9,3

5. Miloval pak Ježíš Martu i sestru její i Lazara.

6. A jakž uslyšel, že by nemocen byl, i pozůstal za dva dni na tom místě, kdež byl.

7. Potom pak dí učedlníkům: Pojďme zase do Judstva.

8. Řekli jemu učedlníci: Mistře, nyní hledali °tě Židé kamenovati, a ty zase tam chceš jíti?

°10,31;[8,59]

9. Odpověděl Ježíš: Však dvanácte hodin za den jest. Chodí-li kdo ve dne, neurazí se; nebo světlo tohoto světa vidí.

10. Pakliť by kdo chodil ^v noci, urazíť se; nebo světla není v něm.

[^8,12;9,4]

11. To pověděl, a potom dí jim: Lazar, přítel náš, °spí, ale jduť, abych jej ze sna probudil.

°L 8,52;[Mt 9,24;Sk 7,60]

12. I řekli učedlníci jeho: Pane, spí-liť, zdráv bude.

13. Ale Ježíš řekl o smrti jeho, oni pak domnívali se, že by o spání sna mluvil.

14. Tedy řekl jim Ježíš zjevně: Lazar umřel.

15. A raduji se pro vás, že jsem tam nebyl, abyste věřili. Ale pojďme k němu.

16. I řekl Tomáš, °kterýž slove Didymus, spoluučedlníkům: Pojďme i my, abychom zemřeli s ním.

°20,24

17. Tedy přišel Ježíš, i nalezl ho již čtyři dni v hrobě pochovaného.

18. Byla pak Betany blízko od Jeruzaléma, okolo honů patnácte.

19. Mnozí pak z Židů byli přišli k Martě a Mariji, aby je těšili pro smrt bratra jejich.

20. Tedy Marta, jakž uslyšela, že Ježíš jde, vyšla proti němu, ale Maria doma seděla.

21. I řekla Marta k Ježíšovi: °Pane, kdybys ty byl zde, bratr můj byl by neumřel.

°32

22. Ale i nyníť vím, že cožkoli požádal bys od Boha, dá tobě Bůh.

23. Dí jí Ježíš: Vstaneť bratr tvůj.

24. Řekla jemu Marta: Vím, že vstane při °vzkříšení v den nejposlednější.

°5,28;Jb 19,25;Iz 26,19;Ez 37,4.[5];Dn 12,2;Sk 23,6;1K 15,52;Fp 3,21;Ko 3,4;1Te 4,14;Zj 20,12;[L 14,14]

25. Řekl jí Ježíš: Já jsem vzkříšení i °život. Kdo =věří ve mne, byť pak i umřel, živ ~bude.

°1,4;14,6;[1J 5,11];=3,16;1J 5,11;[~J 6,40.54]

26. A každý, °kdož jest živ, a věří ve mne, ~neumřeť na věky. Věříš-li tomu?

°6,54;[1Te 4,17;~J 6,35]

27. Řekla jemu: Ovšem, Pane, já jsem uvěřila, °že jsi ty Kristus, Syn Boží, kterýž měl přijíti na svět.

°4,25.[42];9,35;Mt 16,16;[J 6,69]

28. A když to pověděla, odešla a zavolala tajně Marie, sestry své, řkuci: Mistr zde jest, a volá tebe.

29. Ona jakž to uslyšela, vstala rychle, a šla k němu.

30. (Ještě pak byl Ježíš nepřišel do městečka, ale byl na tom ^místě, kdež vyšla byla proti němu Marta.)

[^20]

31. Tedy Židé, kteříž s ní byli v domě a těšili ji, viděvše Mariji, že jest rychle vstala a vyšla, šli za ní, řkouce: Jde k hrobu, aby tam plakala.

32. Ale Maria, když tam přišla, kdež byl Ježíš, uzřevši jej, padla k nohám jeho, a řekla jemu: °Pane, bys ty byl zde, bratr můj byl by neumřel.

°21

33. Ježíš pak jakž uzřel, ana pláče, i Židy, kteříž byli s ní přišli, ani plačí, zastonal duchem, a zkormoutil se.

34. A řekl: Kdež jste jej položili? Řkou jemu: Pane, pojď a pohleď.

35. I °zaplakal Ježíš.

°L 19,41

36. Tedy řekli Židé: Aj, kterak °ho miloval!

°3.5

37. Někteří pak z nich řekli: Nemohl-liž jest tento, kterýž °otevřel oči slepého, učiniti i toho, aby tento neumřel?

°9,6].7

38. Ježíš pak opět zastonav sám v sobě, přišel k hrobu. Byla pak jeskyně, a kámen ^byl svrchu položen na ni.

[^Mt 27,60]

39. I dí Ježíš: Zdvihněte kámen. Řekla jemu Marta, sestra toho mrtvého: Pane, jižť smrdí; nebo čtyři dni v hrobě jest.

40. Dí jí Ježíš: Všakť jsem řekl, že budeš-li věřiti, uzříš slávu Boží.

41. Tedy zdvihli kámen, kdež byl mrtvý pochován. Ježíš pak pozdvihl vzhůru ^očí a řekl: Otče, děkuji tobě, že jsi mne slyšel.

[^Mk 7,34]

42. Já zajisté vím, že ty mne vždycky slyšíš, °ale pro zástup, kterýž okolo stojí, řekl jsem, aby věřili, že jsi ty mne poslal.

°12,30

43. A to pověděv, zavolal ^hlasem velikým: Lazaře, pojď ven!

[^5,28]

44. I vyšel, kterýž byl umřel, maje svázané ruce i nohy rouchami, a tvář jeho šatem byla obvinuta. Řekl jim Ježíš: Rozvěžtež jej, a nechte, ať odejde.

45. Tedy mnozí z Židů, kteříž byli přišli k Mariji, viděvše, co jest učinil Ježíš, ^uvěřili v něho.

[^10,42]

46. Někteří pak z nich odešli k farizeům a pověděli jim, co jest učinil Ježíš.

47. I °sešli se přední kněží a farizeové v radu, a pravili: =Co činíme? Tento člověk divy mnohé činí.

°Ž 2,1.2;Mt 26,3;Mk 14,1;L 22,2;Sk 4,27;=J 12,19

48. Necháme-li ho tak, všickni uvěří v něho, i přijdou Římané, a odejmou místo naše i lid.

49. Jeden pak z nich, jménem Kaifáš, nejvyšším knězem jsa toho léta, řekl jim: Vy nic nevíte,

50. Aniž co o tom přemyšlujete, °že jest užitečné nám, aby jeden člověk umřel za lid, a ne, aby všecken tento národ zahynul.

°18,14

51. Toho pak neřekl sám od sebe, ale nejvyšším knězem byv léta toho, prorokoval, že jest měl Ježíš umříti za tento národ,

52. A netoliko za tento národ, ale také, aby syny Boží rozptýlené shromáždil v ^jedno.

[^Ef 2,16]

53. Protož od toho dne °spolu se o to radili, aby jej zabili.

°10,39;Mt 12,14;Mk 3,6

54. Ježíš pak již nechodil zjevně mezi Židy, ale odšel odtud do krajiny, kteráž byla blízko pouště, do města, jenž slove Efraim, a tu bydlil s učedlníky svými.

55. Byla pak blízko velikanoc Židovská. I šli mnozí do Jeruzaléma z krajiny té před velikonocí, aby se očistili.

56. I °hledali Ježíše, a rozmlouvali vespolek, v chrámě stojíce: Co se vám zdá, že nepřišel k svátku?

°7,11

57. Vydali pak byli přední kněží a farizeové mandát, jestliže by kdo zvěděl, kde by byl, aby pověděl, aby jej jali.


Předchozí <-- kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Jan