DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Galatským
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5 6 [Následující]

Kapitola 5.

Napomíná k zůstávání v pravé křesťanské svobodě, 13. jejíž jest pravidlo zřízené Boha i bližních milování. 17. Za tím skutky těla, i ovoce Ducha, a obého cíl ukazuje.

1. Protož v ^svobodě, kterouž Kristus nás osvobodil, ~stůjte a nezapletejtež se zase v jho ÷služebnosti.

[^J 8,32;~Sk 15,10÷Iz 9,4;Ř 8,15]

2. Aj, já Pavel pravím vám, že budete-li se ^obřezovati, Kristus vám nic neprospěje.

[^Sk 15,1;16,3;21,21.24]

3. A zase osvědčuji všelikému člověku, kterýž se obřezuje, že jest povinen všecken ^Zákon naplniti.

[^Jk 2,10]

4. Odcizili jste se Krista, kteřížkoli v Zákoně ospravedlněni býti hledáte; vypadli jste z milosti.

5. My zajisté duchem z víry, naděje spravedlnosti ^očekáváme.

[^2Tm 4,8]

6. Nebo °v Kristu Ježíši ani obřízka neprospívá, ani neobřízka, ~ale víra skrze lásku dělající.

°6,15;[1K 7,19;~Mt 12,50;J 15,14;Jk 2,18]

7. Běželi jste dobře. Kdo jest vám překazil, abyste pravdy neposlouchali?

8. Neníť ta rada ^z toho, kterýž vás volá.

[^1,6]

9. Maličko °kvasu všecko těsto nakvašuje.

°1K 5,6

10. Jáť mám ^naději o vás v Pánu, že nic jiného smýšleti nebudete; ale ten, jenž kormoutí vás, trpěti bude soud, kdožť jest on koli.

[^2K 2,3]

11. Já pak, bratří, káži-li také obřízku, i pročež protivenství trpím? Tedy jest vyprázdněno pohoršení kříže.

12. Ó by raději ^odřezáni byli, kteříž vás nepokojí.

[^Dt 13,5;1K 5,13]

13. Nebo vy v svobodu povoláni jste, bratří, toliko abyste °té svobody nepokládali sobě za zámysl povolování tělu, ale skrze lásku posluhujte sobě vespolek.

°1K 8,9

14. Nebo všecken Zákon v jednom slovu se zavírá, totiž v tom: °Milovati budeš bližního svého jako sebe samého.

°Mt 22,39;[Lv 19,18]

15. Pakli se vespolek ^koušete a žerete, hleďtež, abyste jedni od druhých zkaženi nebyli.

[^2K 12,20]

16. Ale pravímť: Duchem choďte, a žádosti těla nevykonáte.

17. Nebo ^tělo žádá proti Duchu, a Duch proti tělu. Ty pak věci jsou sobě vespolek odporné, tak abyste ne hned, což byste chtěli, to činili.

[^Ř 7,15.23n]

18. Jestliže pak Duchem ^vedeni býváte, nejste pod Zákonem.

[^Ř 8,2]

19. Zjevníť °jsou pak skutkové těla, jenž jsou: Cizoložstvo, smilstvo, nečistota, chlipnost,

°1K 3,3

20. Modloslužba, čarování, nepřátelství, svárové, nenávisti, hněvové, ^dráždění, různice, sekty,

[^Jk 3,16]

21. Závisti, vraždy, ^opilství, hodování, a těm podobné věci. Kteréžto kdožkoli činí, toť vám ~předpovídám, jakož jsem i prve pravil, že °království Božího ÷dědicové nebudou.

°[÷]1K 6,9.10;[÷]Ef 5,5;Ko 3,5.6;Zj 22,15;[^L 21,34;Ř 13,13;~2K 13,2]

22. Ovoce °pak Ducha jestiť: Láska, radost, pokoj, tichost, dobrotivost, dobrota, věrnost, krotkost, ~středmost.

°Ř 14,17;Ef 5,9;[Ko 3,12;~Sk 24,25]

23. Proti takovýmť není Zákon.

24. Nebo kteříž jsou ^Kristovi, tiť jsou tělo své ukřižovali s vášněmi a s žádostmi.

[^Mk 9,41;1K 15,23]

25. Jsme-liť tedy Duchem ^živi, Duchem i choďme.

[^Ř 8,5]

26. Nebývejme ^marné chvály žádostivi, jedni druhých popouzejíce a jedni druhým závidíce.

[^Fp 2,3]


Předchozí <-- kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Galatským