DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Galatským
Kapitola: 1 2 3 4 5 6 [Následující]

Kapitola 1.

O původu apoštolství svého, 9. jistotě evangelium, 13. předešlé horlivosti bez umění 15. i o napravení se k dílu Božímu vypravuje.

1. Pavel apoštol, (ne ^od lidí, ani skrze člověka, ale °skrze Jezukrista, a Boha Otce, ~kterýž jej vzkřísil z mrtvých,)

°[^]Tt 1,3;[~Sk 2,24.32;Ř 4,25;2K 4,14;Ko 2,12]

2. I ti, kteříž jsou se mnou, všickni bratří sborům Galatským:

3. Milost vám a pokoj od Boha Otce a Pána našeho Jezukrista,

4. Kterýž °vydal sebe samého za hříchy naše, aby ~nás vytrhl z tohoto přítomného věku zlého, podle vůle Boha a Otce našeho,

°2,20;Ř 4,25;[Mt 20,28;~L 1,74]

5. Jemuž ^buď sláva na věky věků. Amen.

[^2Tm 4,18;1Pt 4,11]

6. Divím se tomu, že ^tak rychle od toho, kterýž vás povolal v milost Kristovu, uchýlili jste se ~k jinému evangelium,

[^5,8;~2K 11,4]

7. Kteréž není jiné, ale jsou někteří, ješto vás kormoutí a ^převrátiti chtějí evangelium Kristovo.

[^Sk 15,1]

8. Ale bychom pak i my ^neb anděl s nebe kázal vám mimo to, což jsme vám kázali, ~prokletý buď.

[^2K 11,14;~1K 16,22]

9. Jakož jsme již pověděli, a ještě znovu pravím: Jestliže by vám kdo co jiného ^kázal mimo to, což jste přijali, prokletý buď.

[^Dt 4,2;Př 30,6;Zj 22,18]

10. Nebo ^lidské-liž věci, čili Boží předkládám? Zdaliž lidem se líbiti hledám? Kdybych se zajisté ještě lidem zaliboval, ~služebník Kristův bych nebyl.

[^1Te 2,4;~Jk 4,4]

11. Oznamujiť ^pak vám, bratří, že evangelium to, kteréž kázáno jest ode mne, není podle člověka.

1K 15,1;[^12,3]

12. Nebo aniž jsem já ho ^přijal od člověka, ani se naučil, ale °skrze zjevení Ježíše Krista.

°Ef 3,3;[^1K 11,23]

13. Slýchali jste zajisté o mém obcování někdejším v Židovstvu, °kterak jsem se velice protivil církvi Boží a hubil jsem ji,

°Sk 26,10;[9,1;22,4];Fp 3,6

14. A že jsem prospíval v Židovstvu nad mnohé mně rovné v pokolení mém, byv velmi ^horlivý milovník otcovských ustanovení.

[^Fp 3,6]

15. Ale když se ^zalíbilo Bohu, kterýž mne byl ~oddělil °z života matky mé a povolal skrze milost svou,

°[~]Sk 9,15;13,2;[^1K 1,21;~Jr 1,5]

16. Zjeviti Syna ^svého mně, °abych jej ~kázal mezi pohany, hned jsem se neporadil ÷s tělem a krví;

°[~]2,8;Ef 3,8;[^Mt 16,17Sk 26,19]

17. Aniž jsem se vrátil do Jeruzaléma k těm, jenž prve byli apoštolé nežli já, ale šel jsem do Arabie, přišel jsem pak zase do Damašku.

18. Potom ^po třech letech navrátil jsem se do Jeruzaléma, abych navštívil Petra, a pobyl jsem u něho patnácte dní.

[^Sk 9,26]

19. Jiného pak z apoštolů žádného jsem neviděl než Jakuba, bratra Páně.

20. Cožť pak píši vám, aj, °před Bohem osvědčuji, žeť neklamám.

°2K 1,23;[Ř 1,9;1Tm 5,21]

21. Potom přišel jsem do ^krajin Syrských a Cilických.

[^Sk 9,30]

22. A nebyl jsem známý osobou sborům Židovským, kteříž byli v Kristu,

23. Než toliko slýchali o mně: Že ^ten, kterýž se nám někdy ~protivil, již nyní káže víru, kterouž někdy hubil.

[^Sk 9,21~Ga 1,13]

24. A slavili ve mně Boha.


kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Galatským