DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah

EPIŠTOLA (SVATÉHO) PAVLA
K GALATSKÝM

V epištole této apoštol Galatským, nemálo při náboženství pravém pozvrtkaným, slouží

I. K víře pravé, totiž aby věřili:

II. K lásce neb dobrým skutkům, to jest k konání povinností na lidi ospravedlněné přináležejících, kteréž mají konati

Má kapitol 6.

Kapitola 1.

O původu apoštolství svého, 9. jistotě evangelium, 13. předešlé horlivosti bez umění 15. i o napravení se k dílu Božímu vypravuje.

Kapitola 2.

Oznamuje, kterak se s apoštoly Páně a na čem v Jeruzalémě snesl, 11. jak cestami Božími přímými šel, i Petra k nim napravoval, 15. a za tím sumu evangelium Kristova, i té své epištoly kratičce předložil.

Kapitola 3.

Z nemoudrosti a nestálosti apoštol Galatských potrestav, 2. o ospravedlnění člověka věrou v Krista 11. a ne Zákonem důvodně a potěšeně vypravuje.

Kapitola 4.

Ovoce zákona a služeb jeho, 5. a ovoce víry v Kristu utěšenými slovy, 22. a rozkošnými příklady dvou synů Abrahamových, 26. a dvou Jeruzalémů, vysvětluje.

Kapitola 5.

Napomíná k zůstávání v pravé křesťanské svobodě, 13. jejíž jest pravidlo zřízené Boha i bližních milování. 17. Za tím skutky těla, i ovoce Ducha, a obého cíl ukazuje.

Kapitola 6.

V duchu tichosti, a ne pyšně a tyransky, napravovati učí padlé, 6. lid věrný aby služebníky k životu časnému potřebnými věcmi opatroval, 12. a chytrákům se od Krista odvoditi nedal, pilně napomíná.


DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah