DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Filipenským
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4

Kapitola 4.

Vzbuzuje ty bratří k radosti, 5. středmosti, 6. doufanlivosti, 8. a tak k svatosti a šlechetnosti života, 10. potom vděčnost svou za jejich štědré pomoci k nim prokazuje, 11. a že na ten čas od nich nic nepotřebuje, praví.

1. A tak, bratří moji milí a přežádoucí, jenž jste radost a ^koruna má, tak stůjte v Pánu, milí.

[^2K 1,14]

2. Evody prosím, i Syntychény prosím, aby °jednostejně smyslily v Pánu.

°2K 13,11

3. Ano i tebe prosím, tovaryši můj vlastní, budiž jim pomocen, ^kteréžto v evangelium spolu se mnou pracovaly, i spolu s Klimentem a s jinými pomocníky mými, jejichžto jména napsána jsou °v knize života.

°Zj 3,5;17,8;20,12;[Ex 32,32;Ž 69,29;Dn 12,1;^Fp 1,27]

4. Radujte °se v Pánu vždycky; opět pravím, radujte se.

°1Te 5,16;[Ž 32,11;2K 13,11]

5. Středmost ^vaše známa buď všechněm lidem. ~Pán blízko.

[^L 12,45.46;~1K 10,11;Žd 10,25;2Pt 3,8.9]

6. O °nic nebuďte ^pečliví, ale ve všech věcech =skrze ~modlitbu a poníženou žádost s díků činěním prosby vaše známy buďte Bohu.

°L 12,22;=[~]1Tm 2,1;[^Mt 6,25.31;1Pt 5,7]

7. A pokoj °Boží, kterýž převyšuje všeliký rozum, hájiti bude srdcí vašich i smyslů vašich v Kristu Ježíši.

°J 14,27;Ko 3,15;[Ř 5,1]

8. Dále pak, bratří, kterékoli věci jsou pravé, kterékoli poctivé, kterékoli spravedlivé, kterékoli čisté, kterékoli milé, kterékoli dobropověstné, jest-li která ctnost, a jest-li která chvála, o těch věcech přemyšlujte.

9. Kterýmž jste se i naučili, je i přijali, a slyšeli i viděli na mně. Ty věci čiňte, °a Bůh pokoje budeť s vámi.

°Iz 9,6;Ř 15,33;16,20;1K 14,33

10. Zradoval jsem se v Pánu velice z toho, že již opět zase rozzelenala se péče vaše o mne. Načež bezpochyby i prve myslili jste, ale nedostalo se vám příhodného času.

11. Ne proto, že bych jakou nouzi měl, toto pravím; °nebo já naučil jsem se dosti míti na tom, což mám.

°1Tm 6,6

12. Umímť i snížen býti, umím také i hojnost míti; všudy a ve všech věcech pocvičen jsem, i nasycen býti i lačněti, i hojnost míti i nouzi trpěti.

13. Všecko ^mohu v Kristu, kterýž mne posiluje.

[^Iz 40,29.312Tm 2,1]

14. Avšak dobře jste učinili, ^účastni byvše mého soužení.

[^1,7]

15. Víte pak i vy, Filipenští, že při počátku evangelium, když jsem šel z Macedonie, °žádný sbor neudělil mi z strany dání a vzetí, než vy sami.

°2K 11,9;[8,2.8;Ř 12,3]

16. Ano i do Tesaloniky jednou i po druhé, čehož jsem potřeboval, poslali jste mi.

17. Ne protože bych hledal darů, ale hledám ^užitku hojného k vašemu prospěchu.

[^L 13,7;Ř 15,28]

18. Přijalť jsem pak všecko, a hojněť mám, naplněnť jsem již, vzav od ^Epafrodita to, což posláno bylo od ~vás, k vůni sladkosti, obět vzácnou a libou Bohu.

[^2,25;~2K 11,9]

19. Bůh pak můj ^naplníť všelikou potřebu vaši podle bohatství svého slavně v Kristu Ježíši.

[^2K 9,8]

20. Bohu pak a ^Otci našemu sláva na věky věků. Amen.

[^2Tm 4,18]

21. Pozdravtež všech svatých v Kristu Ježíši. Pozdravujíť ^vás bratří, kteříž jsou se mnou.

[^1K 16,20]

22. Pozdravujíť vás ^všickni svatí, zvláště pak ti, kteříž jsou z domu císařova.

[^2K 13,12]

23. ^Milost Pána našeho Jezukrista se všemi vámi. Amen.

[^Ef 6,24]

List tento k Filipenským psán jest z Říma po Epafroditovi.
Kapitola: [Předchozí] DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Filipenským