DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Filipenským
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 [Následující]

Kapitola 3.

Velí se v Kristu radovati, 2. falešných vůdců se varovati, 8. v Kristu spravedlnosti hledati a ne jinde, 15. v té růsti, 17. a věrných služebníků Kristových následovati.

1. Dále pak, bratří moji, ^radujte se v Pánu. Jednostejných věcí vám psáti mně se jistě nestýště, vám pak to bezpečné jest.

[^2K 13,11]

2. ^Vizte °psy, vizte ÷zlé dělníky, vizte roztržku.

°Iz 56,10;Ř 16,18;[^Mk 13,232K 11,13]

3. Nebo °myť jsme ^obřízka, =kteříž duchem sloužíme Bohu, a ÷chlubíme se v Kristu Ježíši, a nedoufáme v těle,

°Ř 3,30;=J 4,24;2K 3,6;[^Jr 4,4;÷1K 1,31]

4. Ačkoli i já mohl bych ^doufati v těle. Zdá-liť se komu jinému, že by mohl doufati v těle, já mnohem více,

2K 11,22;12,5;[^Sk 23,6]

5. Obřezán jsa ^osmého dne, jsa z rodu Izraelského, pokolení Beniaminova, Žid ~z Židů, podle ÷zákona °farizeus,

°Sk 23,6;[^Gn 17,12;~2K 11,22Ga 1,14]

6. A z strany horlivosti °protivník církve, z strany pak spravedlnosti zákonní jsa bez úhony.

°Sk 22,4;[8,3]

7. Ale to, což mi bylo jako ^zisk, položil jsem sobě pro Krista za škodu.

[^Mt 13,44]

8. Nýbrž i všecky věci pokládám škodou býti pro vyvýšenost °známosti Krista Ježíše Pána mého, pro nějž jsem to všecko ztratil, a mám to jako za smetí, jedné abych Krista získal,

Iz 53,11;Jr 9,[23].24;J 17,3;Ko 2,2

9. A v něm nalezen byl nemající své spravedlnosti, kteráž jest z Zákona, ale tu, kteráž jest z víry Kristovy, spravedlnost, kterážto jest z Boha °a u víře záleží,

°J 5,24;Ř 3,22;4,3;10,8;Žd 4,3;1Pt 2,6

10. Abych tak poznal jej, a divnou moc vzkříšení jeho, a společnost utrpení jeho, připodobňuje se °k smrti jeho,

°Ř 6,2

11. Zda bych tak přišel k ^vzkříšení z mrtvých.

[^L 14,14;20,35]

12. Ne že bych již ^dosáhl, aneb již dokonalým byl, ale snažně běžím, zda bych i dostihnouti mohl, ~načež uchvácen jsem od Krista Ježíše.

[^1Tm 6,12;~J 6,44;Žd 12,22]

13. Bratří, jáť nemám za to, že bych již dosáhl.

14. Ale to jedno činím, na ty věci, kteréž jsou za mnou, ^zapomínaje, k těm pak, kteréž jsou přede mnou, ~úsilně chvátaje, k cíli běžím, °k odplatě svrchovaného povolání Božího v Kristu Ježíši.

°Mt 16,27;1K 9,24].25;[1Pt 5,10;^Ž 45,11;L 9,62]

15. Protož kteřížkoli jsme dokonalí, to smýšlejme. A pakli v čem jinak smyslíte, i toť vám Bůh zjeví.

16. Ale k čemuž jsme již přišli, v tom při jednostejném ^zůstávejme °pravidle a jednostejně smysleme.

°Ř 12,6;[^Ga 6,16]

17. Spolunásledovníci °moji buďte, bratří, a šetřte těch, kteříž tak chodí, jakož máte ~příklad na nás.

°1K 4,16;[1Te 1,6;~1Pt 5,3]

18. Neboť ^mnozí chodí, o nichž jsem častokrát ~pravil vám a nyní s pláčem pravím, žeť jsou ÷nepřátelé kříže Kristova,

[^Mt 7,13;Ř 16,17;~Ga 5,216,12-14]

19. Jichžto konec jest ^zahynutí, °jejichžto ~bůh jest břicho, ÷a sláva jejich v mrzkostech jejich, kteříž o zemské věci stojí.

°[~]Ř 16,18;[^Fp 1,28;2K 11,15;÷Oz 4,7;2K 11,12]

20. Ale naše ^měšťanství jestiť v nebesích, odkudž i ~Spasitele očekáváme Pána Jezukrista,

[^Ef 2,6;Žd 13,14~Sk 1,11]

21. Kterýž promění to ^tělo naše ponížené, tak aby bylo ~podobné k tělu slávy jeho, podle mocnosti té, kteroužto on mocen jest i ÷všecky věci podmaniti sobě.

[^1K 15,43.49~Mt 17,2;Ř 8,291K 15,27]


Předchozí <-- kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Filipenským