DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Filipenským
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 [Následující]

Kapitola 2.

Velmi pilně k jednomyslnosti, 3. pokoře a poslušenství jich napomíná, 5. utěšený na Kristu Pánu dávaje příklad. 19. Potom Timotea, 25. a Epafrodita, jehož k nim posílá, vychvaluje.

1. Protož jest-li ^jaké potěšení v Kristu, jest-li které utěšení lásky, jest-li která společnost Ducha svatého, jsou-li která ~milosrdenství a slitování,

[^Ř 12,1.10;~Ko 3,12]

2. Naplňte radost mou v tom, abyste jednostejného ^smyslu byli, jednostejnou lásku majíce, jednodušní jsouce, jednostejně smýšlejíce,

[^Ř 12,16]

3. Nic °nečiňte skrze svár anebo marnou chválu, =ale v pokoře jedni druhé za důstojnější sebe majíce.

°1K 3,3;=L 18,14;Ř 12,16

4. Nehledejte °jeden každý svých věcí, ale každý také toho, což jest jiných.

°1K 10,24].33;13,5;[Ř 15,2]

5. Budiž tedy tatáž ^mysl při vás, jakáž byla při Kristu Ježíši,

[^]1Pt 2,21;[^J 13,15;1K 2,16]

6. Kterýž jsa v ^způsobu Božím, nepoložil sobě toho za ~loupež rovný býti Bohu,

[^J 1,1.2;17,5;2K 4,4;Ko 1,15;Žd 1,3~Iz 53,12]

7. Ale samého sebe ^zmařil, způsob služebníka přijav, ~podobný lidem učiněn.

[^Ž 22,7;Mt 20,28;~Žd 2,14.17]

8. A v způsobu nalezen jako člověk, ponížil ^se, poslušný jsa učiněn až do smrti, a to do smrti kříže.

[^Dn 9,26J 10,18;Žd 12,2]

9. Protož i Bůh ^povýšil ho nade vše a dal jemu ~jméno, kteréž jest nad každé jméno,

[^]Žd 2,9;[^1,4;Ž 110,7]

10. Aby ve ^jménu Ježíše každé koleno klekalo, těch, kteříž jsou ~na nebesích, a těch, jenž jsou na zemi, i těch, jenž jsou pod zemí,

[^]Iz 45,23;[^Ř 14,11;~Ž 135,6;Zj 5,13]

11. A každý jazyk aby vyznával, že Ježíš ^Kristus jest Pánem v slávě Boha Otce.

J 13,32;[^Sk 2,36;Ř 14,9]

12. A tak, moji milí, jakož jste vždycky poslušni byli, netoliko v přítomnosti mé, ale nyní mnohem více, když jsem vzdálen od vás, s ^bázní a s třesením spasení své konejte.

[^Ef 6,5;1Pt 1,17]

13. Bůh zajisté jest, °kterýž působí v vás i chtění i skutečné činění, podle dobře libé vůle své.

°Ez 36,26;Ř 9,15;1K 12,3;2K 3,5;Ef 2,10;Tt 3,5;Žd 13,21

14. Všecko pak čiňte bez ^reptání a bez ~pochybování,

[^Ř 12,17;~L 9,46]

15. Abyste byli bez °úhony, a upřímí synové Boží, bez obvinění ~uprostřed národu zlého a převráceného; mezi kterýmižto =svěťte jakožto světla na světě,

°1Pt 2,12;[Fp 1,10];=Př 4,18;Mt 5,16;[~1K 5,10;Ef 5,8]

16. Slovo °života ^zachovávajíce, ~k chloubě =mé v den Kristův, aby bylo vidíno, že jsem ne nadarmo ÷běžel, ani nadarmo pracoval.

°J 6,68;Ř 1,16;=1Te 2,20;[^2Tm 1,13;~2K 1,141K 9,24]

17. A °bychť pak i ^obětován byl pro obět a službu víře vaší, ~raduji se a spolu raduji se se všemi vámi.

°Ko 1,24;[^2Tm 4,6;~2K 7,4]

18. A též i vy ^radujte se a spolu radujte se se mnou.

[^3,1;4,4]

19. Mámť pak naději v Kristu Ježíši, že ^Timotea brzy pošli vám, abych i já pokojné mysli byl, zvěda, kterak vy se máte.

[^Sk 16,1;Ř 16,21]

20. Nebo žádného tak jednomyslného nemám, kterýž by tak vlastně o vaše věci pečoval.

21. Všickni zajisté ^svých věcí hledají, a ne těch, kteréž jsou Krista Ježíše.

[^1K 10,24;13,5]

22. Ale jej zkušeného býti víte, podle toho, že jakož ^syn s otcem se mnou přisluhoval v evangelium.

[^1K 4,17]

23. Tohoť hle, naději mám, že pošli, jakž ^jen porozumím, co se bude díti se mnou.

[^19;Ef 6,22]

24. Mámť pak ^naději v Pánu, že i sám brzo k vám přijdu.

[^1,6.25]

25. Ale zdálo se mi za potřebné Epafrodita, bratra a pomocníka a spolurytíře mého, vašeho pak ^apoštola i služebníka, v potřebě mé poslati k vám,

[^4,18]

26. Poněvadž takovou měl ^žádost vás všecky viděti, a velmi těžek nad tím byl, že jste o něm slyšeli, že by byl nemocen.

[^1,8]

27. A bylť jest jistě ^nemocen, i blízek smrti, ale Bůh se nad ním smiloval, a ne nad ním toliko, ale i nade mnou, abych zámutku na zámutek neměl.

[^Iz 38,1]

28. Protož tím spěšněji poslal jsem ho k vám, abyste, vidouce jej zase, zradovali se, a já abych byl bez zámutku.

29. Protož přijmětež ^jej v Pánu se vší radostí, °a mějte takové v uctivosti.

°L 10,16;1Te 5,12;1Tm 5,17;Žd 13,17;[1K 9,14;^Ř 16,2]

30. Neboť jest pro dílo Kristovo až k smrti se přiblížil, opováživ se života svého, jedné aby doplnil to, v čemž jste vy měli nedostatek při posloužení mně.


Předchozí <-- kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Filipenským