DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Filipenským
Kapitola: 1 2 3 4 [Následující]

Kapitola 1.

Z čeho se apoštol těšil při Filipenských, 9. a čeho jim na Pánu Bohu žádal, světle píše; 12. o užitku vězení svého s radostí horlivě oznamuje, 21. pravě, že jest hotov buď s Kristem v nebi býti, buď zde věrnému lidu jeho sloužiti, 27. když jedné oni stálí, jednomyslní a udatní budou.

1. Pavel a Timoteus, služebníci ^Ježíše Krista, všechněm svatým v Kristu Ježíši, kteříž jsou v městě Filippis, s biskupy a s jáhny:

[^1K 1,2;Ef 1,1]

2. Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Jezukrista.

3. Děkuji °Bohu mému, ~když se koli na vás rozpomenu,

°Ef 1,16;[Ř 1,8.9;1K 1,4.5;~Ř 1,13]

4. (Vždycky při každé modlitbě mé, s radostí za všecky za vás prosbu čině,)

5. Z vašeho ^účastenství v evangelium, hned od prvního dne až posavad,

[^1K 1,9]

6. Jist jsa tím, že ^ten, kterýž začal v vás ~dílo dobré, ÷dokoná až *do dne Ježíše Krista,

[^Žd 12,2;~1Te 1,3÷J 6,29;Ž 68,29;*1Te 5,23]

7. Jakož jest mi spravedlivé tak smysliti o všech vás proto, že vás v srdci mám i v vězení mém, a v obraňování i v utvrzování evangelium, vás, pravím, všecky účastníky milosti mně dané.

8. Svědek °mi jest zajisté Bůh, kterak po všech po vás toužím v srdci Ježíše Krista.

°2K 1,23;[^Ř 1,9;9,1]

9. A ^za to se °modlím, aby láska vaše ještě více a více se rozhojňovala v známosti a ve všelikém smyslu,

°[^]Ef 1,16;[^]Ko 1,9;2Te 1,11;[^2K 8,7]

10. K tomu, abyste ^zkušením rozeznati mohli užitečné věci od neužitečných, tak abyste byli ~upřímí a bez úrazu, až ke dni Kristovu,

[^Ř 2,18;1Te 5,21;~Fp 2,15]

11. Naplněni jsouce ^ovocem spravedlnosti, °kteréž nesete skrze Jezukrista, k ÷slávě a k chvále Boží.

°Ef 2,10;[J 15,4.515,8;^Ef 5,9]

12. Chciť pak, bratří, abyste věděli, že to pokušení, kteréž mne obklíčilo, k většímu prospěchu evangelium přišlo,

13. Takže vězení mé pro Krista rozhlášeno jest po všem císařském dvoře, i jinde všudy.

14. A mnozí z bratří v Pánu, spolehše na vězení mé, hojnější smělost mají bez strachu mluviti slovo Boží.

15. Někteří zajisté jen z závisti a navzdoru, někteří pak také z oblíbení sobě toho Krista káží.

16. Ti pak, kteříž ^navzdoru Krista zvěstují, ne v čistotě, domnívají se, že mi k vězení mému soužení přidadí;

[^2,3]

17. Kteří pak z lásky, ti vědí, že jsem k obraně evangelium postaven.

18. Ale což pak o to? Nýbrž jakýmkoli způsobem, buď v samé tvárnosti, buď v pravdě Kristus se zvěstuje, i z tohoť se raduji, a ještě radovati budu.

19. Neboť ^vím, že mi to přijde k spasení skrze °vaši modlitbu a pomoc Ducha Jezukristova,

°Sk 4,29;12,5;Ř 15,30;[^]2K 1,11;Ef 6,19;Ko 4,3;2Te 3,1;Žd 13,18

20. Podle pečlivého ^očekávání a naděje mé, že v ničemž nebudu zahanben, ale ve vší doufanlivé smělosti, jako i prve vždycky, tak i nyní ~veleben bude Kristus na těle mém, buďto skrze život, buďto skrze smrt.

[^Ř 5,5;1K 6,20]

21. Mně zajisté Kristus i v ^životě i v smrti ziskem jest.

[^J 14,6;Sk 3,15;1K 15,22]

22. Jest-li mi pak prospěšněji živu býti v těle pro práci, tedy nevím, co bych vyvolil.

23. K obémuť se k tomu nakloňuji, žádost °maje umříti, a býti s Kristem, což by mnohem lépe bylo,

°2K 5,8;[1Kr 19,4]

24. Ale pozůstati ještě v těle potřebněji jest pro vás.

25. Načež spoléhaje, vím, že pobudu a s vámi se všemi spolu pozůstanu k vašemu prospěchu a k radosti víry,

26. Aby se vaše ze mne chlouba v Kristu Ježíši rozhojnila, skrze mou opět vám zase přítomnost.

27. Toliko, °jakž sluší na účastníky evangelium Kristova, se chovejte, abych, buďto přijda k vám a vida vás, buďto vzdálen jsa, slyšel o vás, že stojíte v jednom duchu, ~jednomyslně pracujíce u víře evangelium,

°Ef 4,1;[1K 7,20;Ko 1,10;~Fp 2,2]

28. A v ničemž se °nestrachujte protivníků, což jest jim jistým ~znamením zahynutí, vám pak ÷spasení, a to od Boha.

°Mt 10,28;L 12,4;Sk 18,9;1Pt 3,14;[~Fp 3,19Ř 8,17]

29. Nebo vám jest to z milosti dáno pro Krista, abyste netoliko v něho věřili, ale také pro něj i trpěli,

Ef 6,19

30. Týž boj majíce, jakýž jste při mně i viděli, i nyní o mně slyšíte.


kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Filipenským