DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Efezským
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5 6

Kapitola 6.

Kterak by dítky k rodičům, 4. a rodičové k dítkám míti se měli, 5. a též i služebníci ku pánům, 9. a páni k služebníkům, 10. a všichni kterak by proti nepříteli ďáblu bojovati, i nad ním šťastně vítěziti měli, vyučuje.

1. Dítky °poslouchejte rodičů svých ~v Pánu; neboť jest to spravedlivé.

°Ko 3,20;[~Ef 5,22]

2. Cti ^otce svého i matku, (toť jest přikázaní první s zaslíbením,)

[^Ex 20,12;Mt 15,4]

3. Aby ^dobře bylo tobě a abys byl dlouhověký na zemi.

Mt 15,4;[^Ex 20,12;Dt 5,16]

4. A vy ^otcové nepopouzejte k hněvu dítek vašich, ale °vychovávejte je v cvičení a v ÷napomínání Páně.

°Př 13,24;19,18;23,13;[^Ko 3,21;÷Dt 6,7.20]

5. Služebníci, °buďte poslušni pánů tělesných s bázní ~a s strachem, v sprostnosti srdce vašeho, jako Krista,

°Ko 3,22;Tt 2,9;1Pt 2,18;[Mt 8,9;~Fp 2,12]

6. Ne na oko sloužíce, jako ti, jenž se lidem líbiti usilují, ale jako služebníci Kristovi, činíce vůli Boží z té duše,

7. S dobrou myslí sloužíce, ^jakožto Pánu, a ne lidem,

[^Ko 3,23]

8. Vědouce, že, což by koli jeden každý učinil ^dobrého, za to odplatu vzíti má ode Pána, buďto služebník, buďto svobodný.

[^Ř 2,6;1K 3,8;Ko 3,24]

9. A vy °páni též se tak mějte k nim, odpouštějíce pohrůžky, vědouce, že i vy také máte Pána v nebesích, a přijímání =osob není u něho.

°Ko 4,1;=Sk 10,34;[Dt 10,17]

10. Dále pak, bratří moji, ^posilňte se v Pánu a v moci síly jeho.

[^1K 16,13;2Tm 2,1]

11. Oblecte se v ^celé odění Boží, abyste mohli státi proti ~útokům ďábelským.

[^Ř 13,12;2K 6,7;~Ef 4,14]

12. Neboť není bojování ^naše proti tělu a krvi, ale proti ~knížatstvu, proti mocnostem, proti světa ÷pánům temností věku tohoto, proti duchovním zlostem, kteréž jsou *vysoko.

[^Mt 16,17;~J 12,31;Ef 2,2Ko 1,13;*Ef 3,10]

13. A protož ^vezměte celé odění Boží, abyste mohli odolati v den zlý, a všecko vykonajíce, státi.

[^2K 6,7]

14. Stůjtež ^tedy, majíce °podpásaná bedra vaše pravdou, a =oblečeni jsouce v pancíř ~spravedlnosti,

°[^]L 12,35;[17,8];1Pt 1,13;=[~]1Te 5,8;[~Iz 59,17]

15. A obuté majíce ^nohy v ~hotovost k evangelium pokoje,

[^Iz 52,7;~Sk 10,36]

16. A zvláště pak vezmouce ^štít víry, kterýmž byste mohli všecky šípy ohnivé nešlechetníka toho uhasiti.

[^1Pt 5,9]

17. A lebku ^spasení vezměte, i meč ~Ducha, jenž jest slovo Boží,

[^Iz 59,17;1Te 5,8;~Žd 4,12]

18. Všelikou ^modlitbou a prosbou modléce se každého času v Duchu, a ~v tom bedlivi jsouce se vší ustavičností a prošením za všecky svaté,

[^]L 18,1;1Tm 2,1;[^Ř 12,12;~Mt 24,42]

19. I za mne, aby °mi dána byla řeč v otevření úst mých svobodně a směle, abych oznamoval tajemství evangelium svatého,

°Sk 4,29;Ko 4,3;2Te 3,1;[Ř 15,13;Ko 4,3]

20. Pro něžto ^úřad svůj konám ~v řetězu tomto, abych tak v něm svobodně a směle mluvil, jakž mně mluviti náleží.

[^2K 5,20;~Sk 28,20]

21. A abyste i vy věděli, co se se mnou děje a co činím, všecko vám to oznámí °Tychikus, milý bratr a věrný služebník v Pánu,

°Sk 20,4;Ko 4,7

22. Jehož jsem pro to samo k vám poslal, ^abyste věděli o našich věcech a aby potěšil srdcí vašich.

[^Ko 4,7]

23. Pokoj budiž vám bratřím, a láska s věrou, od Boha Otce a Pána Jezukrista.

24. Milost Boží budiž se všemi milujícími Pána našeho Jezukrista k neporušitelnosti. Amen.

List tento k Efezským psán byl z Říma po Tychikovi.
Kapitola: [Předchozí] DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Efezským